Portál ISOP AOPK ČR
 

DATA DS

Seznam typů přírodních stanovišť      
  Nerozlišovat malá/VELKÁ    Částečný výpis >    Export CSV> XML> HTML>TXT>
č.Kód Popis Skupina TPS Priorita Přírodní biotop Bioregion
16150Silikátové alpínské a boreální trávníkyPřirozená a polopřirozená travinná společenstvanA1.1, A1.2, A3CON
28220Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahůSkalní stanoviště a jeskyněnA5, A6B, S1.2CON, PAN
391U0Lesostepní bory (Cytiso-Pinetalia)LesynL8.2CON
491T0Středoevropské lišejníkové boryLesynL8.1ACON
53140Tvrdé oligo-mezotrofní vody s bentickou vegetací parožnatekSladkovodní stanovištěnV5CON, PAN
65130Formace jalovce obecného (Juniperus communis) na vřesovištích nebo vápnitých trávnícíchTuholisté křovinynT2.3A, T3.4B, T8.1A, T8.2ACON, PAN
73130Oligotrofní až mezotrofní stojaté vody nížinného až subalpínského stupně kontinentální a alpínské oblasti a horských poloh jiných oblastí, s vegetací tříd Littorelletea uniflorae nebo Isoëto-NanojunceteaSladkovodní stanovištěnM2.1, M2.2, M2.3, M3, V6CON, PAN
891F0Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis) a jilmem habrolistým (Ulmus minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo jasanem úzkolistým (Fraxinus angustifolia) podél velkých řek (Ulmenion minoris)LesynL2.3CON, PAN
94080Subarktické vrbové křovinyVřesoviště a křoviny mírného pásunA8.1, A8.2CON
102330Otevřené trávníky kontinentálních dun s paličkovcem (Corynephorus) a psinečkem (Agrostis)Pobřežní písečné a vnitrozemské dunynT5.1, T5.2, T5.3CON, PAN
119190Staré acidofilní doubravy s dubem letním (Quercus robur) na písčitých pláníchLesynL7.2CON, PAN
124060Alpínská a boreální vřesovištěVřesoviště a křoviny mírného pásunA2.1, A2.2CON
139170Dubohabřiny asociace Galio-CarpinetumLesynL3.1, L3.2, L3.3BCON, PAN
149150Středoevropské vápencové bučiny (Cephalanthero-Fagion)LesynL5.3CON
159140Středoevropské subalpínské bučiny (s javorem – Acer a šťovíkem horským – Rumex arifolius)LesynL5.2CON
169130Bučiny asociace Asperulo-FagetumLesynL5.1CON
179110Bučiny asociace Luzulo-FagetumLesynL5.4CON
188310Jeskyně nepřístupné veřejnostiSkalní stanoviště a jeskyněnS3BCON, PAN
198230Pionýrská vegetace silikátových skal (Sedo-Scleranthion, Sedo albi-Veronicion dillenii)Skalní stanoviště a jeskyněnT6.1A, T6.1BCON, PAN
206190Panonské skalní trávníky (Stipo-Festucetalia pallentis)Přirozená a polopřirozená travinná společenstvanT3.1, T3.2CON, PAN
213150Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo HydrocharitionSladkovodní stanovištěnV1A, V1B, V1C, V1D, V1E, V1FCON, PAN
226210Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia)Přirozená a polopřirozená travinná společenstvanT3.3C, T3.3D, T3.4A, T3.4C, T3.4D, T3.5A, T3.5BCON, PAN
233160Přirozená dystrofní jezera a tůněSladkovodní stanovištěnV3CON
243220Alpínské řeky a bylinná vegetace podél jejich břehůSladkovodní stanovištěnM4.3CON
253230Alpínské řeky a jejich dřevinná vegetace s židoviníkem německým (Myricaria germanica)Sladkovodní stanovištěnM4.2CON
263240Alpínské řeky a jejich dřevinná vegetace s vrbou šedou (Salix elaeagnos)Sladkovodní stanovištěnK2.2CON
276410Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae)Přirozená a polopřirozená travinná společenstvanT1.9CON, PAN
286430Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupněPřirozená a polopřirozená travinná společenstvanA4.1, A4.2, A4.3, M5, M7, T1.6, T1.8CON, PAN
296440Nivní louky říčních údolí svazu Cnidion dubiiPřirozená a polopřirozená travinná společenstvanT1.7CON, PAN
306510Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis)Přirozená a polopřirozená travinná společenstvanT1.1CON, PAN
316520Horské sečené loukyPřirozená a polopřirozená travinná společenstvanT1.2CON
326210Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia)Přirozená a polopřirozená travinná společenstvanT3.3C, T3.3D, T3.4A, T3.4C, T3.4D, T3.5A, T3.5B
337120Degradovaná vrchoviště (ještě schopná přirozené obnovy)Vrchoviště, rašeliniště a močálynR3.4CON
347140Přechodová rašeliniště a třasovištěVrchoviště, rašeliniště a močálynM1.6, R2.2, R2.3CON, PAN
357150Prolákliny na rašelinném podloží (Rhynchosporion)Vrchoviště, rašeliniště a močálynR2.4CON
363260Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-BatrachionSladkovodní stanovištěnV4ACON, PAN
373270Bahnité břehy řek s vegetací svazů Chenopodion rubri p. p. a Bidention p. p.Sladkovodní stanovištěnM6CON, PAN
387230Zásaditá slatiništěVrchoviště, rašeliniště a močálynR2.1CON, PAN
398110Silikátové sutě horského až niválního stupně (Androsacetalia alpinae a Galeopsietalia ladani)Skalní stanoviště a jeskyněnA6ACON
408150Středoevropské silikátové sutěSkalní stanoviště a jeskyněnS2BCON, PAN
414030Evropská suchá vřesovištěVřesoviště a křoviny mírného pásunT8.1B, T8.2B, T8.3CON, PAN
428210Chasmofytická vegetace vápnitých skalnatých svahůSkalní stanoviště a jeskyněnS1.1CON, PAN
439410Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea)LesynL9.1, L9.2B, L9.3CON
446210Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) (* význačná naleziště vstavačovitých)Přirozená a polopřirozená travinná společenstvapT3.3C, T3.3D, T3.4A, T3.4C, T3.4D, T3.5A, T3.5B
4591I0Eurosibiřské stepní doubravyLesypL6.2, L6.3, L6.4, L6.5ACON, PAN
4691H0Panonské šipákové doubravyLesypL6.1CON, PAN
4791G0Panonské dubohabřinyLesypL3.3A, L3.4CON, PAN
4891E0Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) LesypL2.1, L2.2, L2.4CON, PAN
4991D0Rašelinný lesLesypL10.1, L10.2, L10.3, L10.4, L9.2A, R3.2CON, PAN
509180Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklíchLesypL4CON, PAN
518160Vápnité sutě pahorkatin a horského stupněSkalní stanoviště a jeskyněpS2ACON, PAN
527220Petrifikující prameny s tvorbou pěnovců (Cratoneurion)Vrchoviště, rašeliniště a močálypR1.1, R1.3CON
537210Vápnitá slatiniště s mařicí pilovitou (Cladium mariscus) a druhy svazu Caricion davallianaeVrchoviště, rašeliniště a močálypM1.8CON
546260Panonské písčité stepi Přirozená a polopřirozená travinná společenstvapT5.4PAN
556250Panonské sprašové stepní trávníkyPřirozená a polopřirozená travinná společenstvapT3.3BPAN
566240Subpanonské stepní trávníkyPřirozená a polopřirozená travinná společenstvapT3.3ACON, PAN
576230Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech)Přirozená a polopřirozená travinná společenstvapT2.1, T2.2, T2.3BCON
586210Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) (* význačná naleziště vstavačovitých)Přirozená a polopřirozená travinná společenstvapT3.3C, T3.3D, T3.4A, T3.4C, T3.4D, T3.5A, T3.5BCON, PAN
596110Vápnité nebo bazické skalní trávníky (Alysso-Sedion albi) Přirozená a polopřirozená travinná společenstvapT6.2A, T6.2BCON, PAN
6040A0Kontinentální opadavé křoviny Vřesoviště a křoviny mírného pásupK4A, K4BCON, PAN
614070Křoviny s borovicí klečí (Pinus mugo) a pěnišníkem Rhododendron hirsutum (Mugo-Rhododendretum hirsuti)Vřesoviště a křoviny mírného pásupA7CON
621340Vnitrozemské slané loukyPobřežní a halofytní stanovištěpT7CON, PAN
637110Aktivní vrchovištěVrchoviště, rašeliniště a močálypR3.1, R3.3CON

Copyright (c) 2006 - 2021, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR