Portál ISOP AOPK ČR
 

DATA DS

Seznam typů přírodních stanovišť      
  Nerozlišovat malá/VELKÁ    Částečný výpis >    Export CSV> XML> HTML>TXT>
č.Kód Popis Skupina TPS Priorita Přírodní biotop Bioregion
17150Prolákliny na rašelinném podloží (Rhynchosporion)Vrchoviště, rašeliniště a močálynR2.4CON
27210Vápnitá slatiniště s mařicí pilovitou (Cladium mariscus) a druhy svazu Caricion davallianaeVrchoviště, rašeliniště a močálypM1.8CON
37120Degradovaná vrchoviště (ještě schopná přirozené obnovy)Vrchoviště, rašeliniště a močálynR3.4CON
47110Aktivní vrchovištěVrchoviště, rašeliniště a močálypR3.1, R3.3CON
56520Horské sečené loukyPřirozená a polopřirozená travinná společenstvanT1.2CON
69410Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea)LesynL9.1, L9.2B, L9.3CON
73240Alpínské řeky a jejich dřevinná vegetace s vrbou šedou (Salix elaeagnos)Sladkovodní stanovištěnK2.2CON
83230Alpínské řeky a jejich dřevinná vegetace s židoviníkem německým (Myricaria germanica)Sladkovodní stanovištěnM4.2CON
94080Subarktické vrbové křovinyVřesoviště a křoviny mírného pásunA8.1, A8.2CON
109150Středoevropské vápencové bučiny (Cephalanthero-Fagion)LesynL5.3CON
119140Středoevropské subalpínské bučiny (s javorem – Acer a šťovíkem horským – Rumex arifolius)LesynL5.2CON
129130Bučiny asociace Asperulo-FagetumLesynL5.1CON
139110Bučiny asociace Luzulo-FagetumLesynL5.4CON
1491T0Středoevropské lišejníkové boryLesynL8.1ACON
1591U0Lesostepní bory (Cytiso-Pinetalia)LesynL8.2CON
164070Křoviny s borovicí klečí (Pinus mugo) a pěnišníkem Rhododendron hirsutum (Mugo-Rhododendretum hirsuti)Vřesoviště a křoviny mírného pásupA7CON
176230Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech)Přirozená a polopřirozená travinná společenstvapT2.1, T2.2, T2.3BCON
184060Alpínská a boreální vřesovištěVřesoviště a křoviny mírného pásunA2.1, A2.2CON
193220Alpínské řeky a bylinná vegetace podél jejich břehůSladkovodní stanovištěnM4.3CON
208110Silikátové sutě horského až niválního stupně (Androsacetalia alpinae a Galeopsietalia ladani)Skalní stanoviště a jeskyněnA6ACON
213160Přirozená dystrofní jezera a tůněSladkovodní stanovištěnV3CON
227220Petrifikující prameny s tvorbou pěnovců (Cratoneurion)Vrchoviště, rašeliniště a močálypR1.1, R1.3CON
236150Silikátové alpínské a boreální trávníkyPřirozená a polopřirozená travinná společenstvanA1.1, A1.2, A3CON
248220Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahůSkalní stanoviště a jeskyněnA5, A6B, S1.2CON, PAN
258230Pionýrská vegetace silikátových skal (Sedo-Scleranthion, Sedo albi-Veronicion dillenii)Skalní stanoviště a jeskyněnT6.1A, T6.1BCON, PAN
268310Jeskyně nepřístupné veřejnostiSkalní stanoviště a jeskyněnS3BCON, PAN
279170Dubohabřiny asociace Galio-CarpinetumLesynL3.1, L3.2, L3.3BCON, PAN
289180Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklíchLesypL4CON, PAN
299190Staré acidofilní doubravy s dubem letním (Quercus robur) na písčitých pláníchLesynL7.2CON, PAN
3091D0Rašelinný lesLesypL10.1, L10.2, L10.3, L10.4, L9.2A, R3.2CON, PAN
3191E0Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) LesypL2.1, L2.2, L2.4CON, PAN
3291F0Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis) a jilmem habrolistým (Ulmus minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo jasanem úzkolistým (Fraxinus angustifolia) podél velkých řek (Ulmenion minoris)LesynL2.3CON, PAN
3391G0Panonské dubohabřinyLesypL3.3A, L3.4CON, PAN
3491H0Panonské šipákové doubravyLesypL6.1CON, PAN
3591I0Eurosibiřské stepní doubravyLesypL6.2, L6.3, L6.4, L6.5ACON, PAN
368210Chasmofytická vegetace vápnitých skalnatých svahůSkalní stanoviště a jeskyněnS1.1CON, PAN
378160Vápnité sutě pahorkatin a horského stupněSkalní stanoviště a jeskyněpS2ACON, PAN
388150Středoevropské silikátové sutěSkalní stanoviště a jeskyněnS2BCON, PAN
397230Zásaditá slatiništěVrchoviště, rašeliniště a močálynR2.1CON, PAN
407140Přechodová rašeliniště a třasovištěVrchoviště, rašeliniště a močálynM1.6, R2.2, R2.3CON, PAN
416510Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis)Přirozená a polopřirozená travinná společenstvanT1.1CON, PAN
426440Nivní louky říčních údolí svazu Cnidion dubiiPřirozená a polopřirozená travinná společenstvanT1.7CON, PAN
436430Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupněPřirozená a polopřirozená travinná společenstvanA4.1, A4.2, A4.3, M5, M7, T1.6, T1.8CON, PAN
446410Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae)Přirozená a polopřirozená travinná společenstvanT1.9CON, PAN
456240Subpanonské stepní trávníkyPřirozená a polopřirozená travinná společenstvapT3.3ACON, PAN
466210Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia)Přirozená a polopřirozená travinná společenstvanT3.3C, T3.3D, T3.4A, T3.4C, T3.4D, T3.5A, T3.5BCON, PAN
476210Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) (* význačná naleziště vstavačovitých)Přirozená a polopřirozená travinná společenstvapT3.3C, T3.3D, T3.4A, T3.4C, T3.4D, T3.5A, T3.5BCON, PAN
486190Panonské skalní trávníky (Stipo-Festucetalia pallentis)Přirozená a polopřirozená travinná společenstvanT3.1, T3.2CON, PAN
496110Vápnité nebo bazické skalní trávníky (Alysso-Sedion albi) Přirozená a polopřirozená travinná společenstvapT6.2A, T6.2BCON, PAN
505130Formace jalovce obecného (Juniperus communis) na vřesovištích nebo vápnitých trávnícíchTuholisté křovinynT2.3A, T3.4B, T8.1A, T8.2ACON, PAN
5140A0Kontinentální opadavé křoviny Vřesoviště a křoviny mírného pásupK4A, K4BCON, PAN
524030Evropská suchá vřesovištěVřesoviště a křoviny mírného pásunT8.1B, T8.2B, T8.3CON, PAN
533270Bahnité břehy řek s vegetací svazů Chenopodion rubri p. p. a Bidention p. p.Sladkovodní stanovištěnM6CON, PAN
543260Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-BatrachionSladkovodní stanovištěnV4ACON, PAN
553150Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo HydrocharitionSladkovodní stanovištěnV1A, V1B, V1C, V1D, V1E, V1FCON, PAN
563140Tvrdé oligo-mezotrofní vody s bentickou vegetací parožnatekSladkovodní stanovištěnV5CON, PAN
573130Oligotrofní až mezotrofní stojaté vody nížinného až subalpínského stupně kontinentální a alpínské oblasti a horských poloh jiných oblastí, s vegetací tříd Littorelletea uniflorae nebo Isoëto-NanojunceteaSladkovodní stanovištěnM2.1, M2.2, M2.3, M3, V6CON, PAN
581340Vnitrozemské slané loukyPobřežní a halofytní stanovištěpT7CON, PAN
592330Otevřené trávníky kontinentálních dun s paličkovcem (Corynephorus) a psinečkem (Agrostis)Pobřežní písečné a vnitrozemské dunynT5.1, T5.2, T5.3CON, PAN
606250Panonské sprašové stepní trávníkyPřirozená a polopřirozená travinná společenstvapT3.3BPAN
616260Panonské písčité stepi Přirozená a polopřirozená travinná společenstvapT5.4PAN
626210Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia)Přirozená a polopřirozená travinná společenstvanT3.3C, T3.3D, T3.4A, T3.4C, T3.4D, T3.5A, T3.5B
636210Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) (* význačná naleziště vstavačovitých)Přirozená a polopřirozená travinná společenstvapT3.3C, T3.3D, T3.4A, T3.4C, T3.4D, T3.5A, T3.5B

Copyright (c) 2006 - 2021, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR