Portál ISOP AOPK ČR
 

DATA DS

Seznam typů přírodních stanovišť      
  Nerozlišovat malá/VELKÁ    Částečný výpis >    Export CSV> XML> HTML>TXT>
č.Kód Popis Skupina TPS Priorita Přírodní biotop Bioregion
19110Bučiny asociace Luzulo-FagetumLesynL5.4CON
29170Dubohabřiny asociace Galio-CarpinetumLesynL3.1, L3.2, L3.3BCON, PAN
39130Bučiny asociace Asperulo-FagetumLesynL5.1CON
49180Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklíchLesypL4CON, PAN
59190Staré acidofilní doubravy s dubem letním (Quercus robur) na písčitých pláníchLesynL7.2CON, PAN
691D0Rašelinný lesLesypL10.1, L10.2, L10.3, L10.4, L9.2A, R3.2CON, PAN
791E0Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) LesypL2.1, L2.2, L2.4CON, PAN
891F0Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis) a jilmem habrolistým (Ulmus minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo jasanem úzkolistým (Fraxinus angustifolia) podél velkých řek (Ulmenion minoris)LesynL2.3CON, PAN
991G0Panonské dubohabřinyLesypL3.3A, L3.4CON, PAN
1091H0Panonské šipákové doubravyLesypL6.1CON, PAN
1191I0Eurosibiřské stepní doubravyLesypL6.2, L6.3, L6.4, L6.5ACON, PAN
1291T0Středoevropské lišejníkové boryLesynL8.1ACON
1391U0Lesostepní bory (Cytiso-Pinetalia)LesynL8.2CON
149410Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea)LesynL9.1, L9.2B, L9.3CON
159150Středoevropské vápencové bučiny (Cephalanthero-Fagion)LesynL5.3CON
169140Středoevropské subalpínské bučiny (s javorem – Acer a šťovíkem horským – Rumex arifolius)LesynL5.2CON
171340Vnitrozemské slané loukyPobřežní a halofytní stanovištěpT7CON, PAN
182330Otevřené trávníky kontinentálních dun s paličkovcem (Corynephorus) a psinečkem (Agrostis)Pobřežní písečné a vnitrozemské dunynT5.1, T5.2, T5.3CON, PAN
196520Horské sečené loukyPřirozená a polopřirozená travinná společenstvanT1.2CON
206510Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis)Přirozená a polopřirozená travinná společenstvanT1.1CON, PAN
216440Nivní louky říčních údolí svazu Cnidion dubiiPřirozená a polopřirozená travinná společenstvanT1.7CON, PAN
226430Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupněPřirozená a polopřirozená travinná společenstvanA4.1, A4.2, A4.3, M5, M7, T1.6, T1.8CON, PAN
236410Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae)Přirozená a polopřirozená travinná společenstvanT1.9CON, PAN
246260Panonské písčité stepi Přirozená a polopřirozená travinná společenstvapT5.4PAN
256250Panonské sprašové stepní trávníkyPřirozená a polopřirozená travinná společenstvapT3.3BPAN
266240Subpanonské stepní trávníkyPřirozená a polopřirozená travinná společenstvapT3.3ACON, PAN
276230Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech)Přirozená a polopřirozená travinná společenstvapT2.1, T2.2, T2.3BCON
286210Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia)Přirozená a polopřirozená travinná společenstvanT3.3C, T3.3D, T3.4A, T3.4C, T3.4D, T3.5A, T3.5BCON, PAN
296210Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) (* význačná naleziště vstavačovitých)Přirozená a polopřirozená travinná společenstvapT3.3C, T3.3D, T3.4A, T3.4C, T3.4D, T3.5A, T3.5BCON, PAN
306190Panonské skalní trávníky (Stipo-Festucetalia pallentis)Přirozená a polopřirozená travinná společenstvanT3.1, T3.2CON, PAN
316150Silikátové alpínské a boreální trávníkyPřirozená a polopřirozená travinná společenstvanA1.1, A1.2, A3CON
326110Vápnité nebo bazické skalní trávníky (Alysso-Sedion albi) Přirozená a polopřirozená travinná společenstvapT6.2A, T6.2BCON, PAN
336210Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) (* význačná naleziště vstavačovitých)Přirozená a polopřirozená travinná společenstvapT3.3C, T3.3D, T3.4A, T3.4C, T3.4D, T3.5A, T3.5B
346210Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia)Přirozená a polopřirozená travinná společenstvanT3.3C, T3.3D, T3.4A, T3.4C, T3.4D, T3.5A, T3.5B
358110Silikátové sutě horského až niválního stupně (Androsacetalia alpinae a Galeopsietalia ladani)Skalní stanoviště a jeskyněnA6ACON
368310Jeskyně nepřístupné veřejnostiSkalní stanoviště a jeskyněnS3BCON, PAN
378230Pionýrská vegetace silikátových skal (Sedo-Scleranthion, Sedo albi-Veronicion dillenii)Skalní stanoviště a jeskyněnT6.1A, T6.1BCON, PAN
388220Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahůSkalní stanoviště a jeskyněnA5, A6B, S1.2CON, PAN
398210Chasmofytická vegetace vápnitých skalnatých svahůSkalní stanoviště a jeskyněnS1.1CON, PAN
408150Středoevropské silikátové sutěSkalní stanoviště a jeskyněnS2BCON, PAN
418160Vápnité sutě pahorkatin a horského stupněSkalní stanoviště a jeskyněpS2ACON, PAN
423220Alpínské řeky a bylinná vegetace podél jejich břehůSladkovodní stanovištěnM4.3CON
433270Bahnité břehy řek s vegetací svazů Chenopodion rubri p. p. a Bidention p. p.Sladkovodní stanovištěnM6CON, PAN
443260Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-BatrachionSladkovodní stanovištěnV4ACON, PAN
453160Přirozená dystrofní jezera a tůněSladkovodní stanovištěnV3CON
463230Alpínské řeky a jejich dřevinná vegetace s židoviníkem německým (Myricaria germanica)Sladkovodní stanovištěnM4.2CON
473240Alpínské řeky a jejich dřevinná vegetace s vrbou šedou (Salix elaeagnos)Sladkovodní stanovištěnK2.2CON
483130Oligotrofní až mezotrofní stojaté vody nížinného až subalpínského stupně kontinentální a alpínské oblasti a horských poloh jiných oblastí, s vegetací tříd Littorelletea uniflorae nebo Isoëto-NanojunceteaSladkovodní stanovištěnM2.1, M2.2, M2.3, M3, V6CON, PAN
493140Tvrdé oligo-mezotrofní vody s bentickou vegetací parožnatekSladkovodní stanovištěnV5CON, PAN
503150Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo HydrocharitionSladkovodní stanovištěnV1A, V1B, V1C, V1D, V1E, V1FCON, PAN
515130Formace jalovce obecného (Juniperus communis) na vřesovištích nebo vápnitých trávnícíchTuholisté křovinynT2.3A, T3.4B, T8.1A, T8.2ACON, PAN
527110Aktivní vrchovištěVrchoviště, rašeliniště a močálypR3.1, R3.3CON
537230Zásaditá slatiništěVrchoviště, rašeliniště a močálynR2.1CON, PAN
547220Petrifikující prameny s tvorbou pěnovců (Cratoneurion)Vrchoviště, rašeliniště a močálypR1.1, R1.3CON
557120Degradovaná vrchoviště (ještě schopná přirozené obnovy)Vrchoviště, rašeliniště a močálynR3.4CON
567150Prolákliny na rašelinném podloží (Rhynchosporion)Vrchoviště, rašeliniště a močálynR2.4CON
577210Vápnitá slatiniště s mařicí pilovitou (Cladium mariscus) a druhy svazu Caricion davallianaeVrchoviště, rašeliniště a močálypM1.8CON
587140Přechodová rašeliniště a třasovištěVrchoviště, rašeliniště a močálynM1.6, R2.2, R2.3CON, PAN
594070Křoviny s borovicí klečí (Pinus mugo) a pěnišníkem Rhododendron hirsutum (Mugo-Rhododendretum hirsuti)Vřesoviště a křoviny mírného pásupA7CON
604080Subarktické vrbové křovinyVřesoviště a křoviny mírného pásunA8.1, A8.2CON
6140A0Kontinentální opadavé křoviny Vřesoviště a křoviny mírného pásupK4A, K4BCON, PAN
624060Alpínská a boreální vřesovištěVřesoviště a křoviny mírného pásunA2.1, A2.2CON
634030Evropská suchá vřesovištěVřesoviště a křoviny mírného pásunT8.1B, T8.2B, T8.3CON, PAN

Copyright (c) 2006 - 2021, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR