logo
 

DATA DS

Datové zdroje

priroda a krajina

Datové zdroje garantované AOPK ČR pokrývají svým rozsahem celé území státu a náleží mezi základní podklady resortu životního prostředí při rozhodování v ochraně přírody a územním plánování. Sběr dat, jejich správa i poskytování se řídí pevnými pravidly.
Datové zdroje obsahují především geografická data, která lze podle jejich původu dělit na odborná a legislativní. Do první skupiny patří data z terénních šetření (např. druhové nálezy, mapování biotopů, popis speleologických objektů), do druhé data získaná prostřednictvím legislativních nástrojů (např. chráněná území, ÚSES, památné stromy). Obě skupiny shodně (bez ohledu na jejich původ) vypovídají o kvalitě přírodního prostředí.

Reference:
MIKO, L.; HOŠEK, M. (eds.) (2009). Příroda a krajina České republiky: Zpráva o stavu 2009. Vyd. 1. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. 102 s. ISBN 978-80-87051-70-2.
HOŠEK, M.; ŠKAPEC, L. (eds.) (2012). Příroda České republiky v mapách. Vyd. 1. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. 36 s. ISBN 978-80-87457-26-9.

Copyright (c) 2006 - 2021, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR