Vítejte na novém Portálu ISOP. Na jeho podobě stále pracujeme. Původní portál najdete na adrese https://portal23.nature.cz.

Registr krajiny

Registr krajiny

Registr krajiny by měl podle připravovaného návrhu novelizace zákona o ochraně přírody a krajiny sdružovat informace o platném vymezení územního systému ekologické stability, významných krajinných prvcích, ochranných pásmech stromořadí rostoucích na veřejném prostranství, přírodních parcích a přechodně chráněných plochách. Důležitou součástí budou i výstupy z preventivních studií hodnocení krajinného rázu a koncepční vrstva plánů ÚSES v chráněných krajinných oblastech.

Aplikace

Vybrané ISOP aplikace pro téma registr krajiny:

Datové sady

Výběr poskytovaných datových sad k tématu registr krajiny:

Památné stromy bez určení polohy jedinců - polygony

Lokalizace objektů památných stromů (jednotlivý strom, stromořadí, skupina stromů) vyhlášených dle § 46 zákona č. 114/1992 Sb. Data o poloze památných stromů jsou vedena ve třech vrstvách: 1. Památné stromy s určenou polohou jedinců - body, 2. Památné stromy bez určení polohy jedinců - linie, 3. Památné stromy bez určení polohy jedinců - polygony. Pro získání kompletního přehledu všech památných stromů v ČR je nutno pracovat se všemi třemi vrstvami. Vrstvy obsahují jednoduché prvky (Singlepart Features); © AOPK ČR, 2024

1 Otevřená data Aktualizováno 31.01.2024

Památné stromy bez určení polohy jedinců - linie

Lokalizace objektů památných stromů (jednotlivý strom, stromořadí, skupina stromů) vyhlášených dle § 46 zákona č. 114/1992 Sb. Data o poloze památných stromů jsou vedena ve třech vrstvách: 1. Památné stromy s určenou polohou jedinců - body, 2. Památné stromy bez určení polohy jedinců - linie, 3. Památné stromy bez určení polohy jedinců - polygony. Pro získání kompletního přehledu všech památných stromů v ČR je nutno pracovat se všemi třemi vrstvami. Vrstvy obsahují jednoduché prvky (Singlepart Features); © AOPK ČR, 2024

1 Otevřená data Aktualizováno 31.01.2024

Památné stromy s určenou polohou jedinců

Lokalizace objektů památných stromů (jednotlivý strom, stromořadí, skupina stromů) vyhlášených dle § 46 zákona č. 114/1992 Sb. Data o poloze památných stromů jsou vedena ve třech vrstvách: 1. Památné stromy s určenou polohou jedinců - body, 2. Památné stromy bez určení polohy jedinců - linie, 3. Památné stromy bez určení polohy jedinců - polygony. Pro získání kompletního přehledu všech památných stromů v ČR je nutno pracovat se všemi třemi vrstvami. Vrstvy obsahují jednoduché prvky (Singlepart Features); © AOPK ČR, 2024

1 Otevřená data Aktualizováno 31.01.2024

Vymezení migračně významných vodních toků dle Koncepce zprůchodnění říční sítě

Vymezení mezinárodní, národní a regionální priority na migračně významných vodních tocích ČR nebo jejich úsecích dle Koncepce zprůchodnění říční sítě ČR - aktualizace 2020 (MŽP, VÚV, AOPK, kolektiv autorů, 2020). Vodní toky nebo jejich úseky byly vymezeny jako prioritní koridory k postupnému obousměrnému zprůchodňování příčných překážek dle kapitoly 4.2 uvedené Koncepce ve výše uvedených kategorií. Vrstva vymezuje linie vodních toků zatříděné do příslušné kategorie s vymezením délky úseku dle říční kilometráže dle ZABAGED. Jednotlivé vodní toky nebo jejich úseky jsou též zatříděny dle příslušnosti do mezinárodního povodí Labe, Odry a Dunaje. Aktualizace vrstvy probíhá souběžně s aktualizací uvedené Koncepce, kdy může v rámci aktualizace probíhat zpřesnění vymezených priorit.© AOPK ČR, 2021

1 Otevřená data Aktualizováno 31.03.2021

Grafy

Počet jeskyní v CHÚ z celkového počtu jeskyní v ČR

Z celkového počtu

Počet objektů památných stromů v chráněných území a mimo ně

Z celkového počtu

Podíl plochy jednotlivých prvkú ÚSES na území celý ČR (nadregionální koncepce)

Z celkového počtu

Aplikovaná ochrana přírody

Další mapy obecné ochrany

Články

Nové snímky ve fotogalerii