Přírodní parky jsou obecná kategorie chráněného území podle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny a jsou zřizovány „k ochraně krajinného rázu s významnými soustředěnými estetickými a přírodními hodnotami“. Přírodní parky zřizují krajské úřady a hlavní město Praha vyhláškou, ve které omezují činnosti, jež by mohly vést k rušení, poškození nebo k zničení dochovaného stavu území, cenného pro svůj krajinný ráz a soustředěné estetické a přírodní hodnoty. Jde o oblasti, které ve smyslu zákona nejsou považována za zvláště chráněná území, přesto v nich na rozdíl od jejich okolí platí přísnější pravidla a některá zvláštní omezení. Hlavním cílem ochrany je zabránit neuváženým stavebním zásahům a zachovat tato místa i pro budoucnost jako zdroj krásy, poučení i klidové rekreace.

Předchůdcem přírodních parků byly tzv. klidové oblasti, které však byly zřizované pro omezení negativních vlivů z rekreačních využívání těchto oblastí. Z klidových oblastí se podle zákona č. 114/1992 Sb. staly přírodní parky.

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR dlouhodobě shromažďuje data přírodních parků a zveřejňuje je na svých webových stránkách. Data nejsou průběžně aktualizována, ale pouze jednou za delší časový úsek. Poslední aktualizace proběhla v roce 2022, kdy bylo v Česku celkem 141 přírodních parků. Agentura může na základě souhlasů jednotlivých krajů vrstvu poskytovat státním institucím a výzkumným ústavům.

Aktuální data jsou případně k dispozici na webech jednotlivých krajských úřadů.