Krajinný ráz je přírodní, kulturní a historickou charakteristikou daného území. Jeho ochrana s ohledem na estetickou a přírodní hodnotu je zakotvena v § 12 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, který zásahy do krajinného rázu, zejména umisťování a povolování staveb, podmiňuje souhlasem orgánu ochrany přírody. Za účelem ochrany krajinného rázu v území, které není jinak zvláště chráněno, je možné vyhlásit přírodní park.

Hodnocení krajinného rázu se provádí s cílem stanovit hranice únosnosti záměru, ať už jde o konkrétní stavební činnost nebo potenciální rozvoj území. Podle účelu rozlišujeme preventivní a případové hodnocení krajinného rázu. Preventivní hodnocení se pořizuje pro území chráněných krajinných oblastí, ale také krajů a přírodních parků. Slouží zejména jako podklad pro uplatnění ochrany krajinného rázu v územně plánovací dokumentaci. Případové hodnocení se zpracovává pro posouzení vlivu konkrétního záměru na krajinný ráz a jeho konkrétní hodnoty v území.

Souhlas v otázce krajinného rázu je v kompetenci úřadů obcí s rozšířenou působností, na území CHKO souhlas vydávají regionální pracoviště AOPK ČR, příslušné správy CHKO, na území národních parků Správy národních parků a v případě vojenských újezdů újezdní úřady v resortu Ministerstva obrany.