Vítejte na novém Portálu ISOP. Na jeho podobě stále pracujeme. Původní portál najdete na adrese https://portal23.nature.cz.

Biotopy a stanoviště

Biotopy a stanoviště

Data o stavu ekosystémů z hlediska zachovalosti a významu v evropském kontextu vycházejí z celorepublikového mapování biotopů. Výsledkem je pravidelně aktualizovaná vrstva mapování biotopů.

Aplikace

Vybrané ISOP aplikace pro sledování biotopů a stanovišť v ČR:

Datové sady

Výběr poskytovaných datových sad k tématu biotopy a stanoviště:

Konsolidovaná vrstva ekosystémů 2022 (KVES)

Krajinný pokryv dělící území ČR do 40 kategorií. Sestaveno za podpory Integrovaného projektu LIFE pro soustavu Natura 2000 v České republice, LIFE-IP: N2K Revisited (LIFE17 IPE/CZ/000005). Dana aktualizace KVES 2022 navazuji na předchozí verze 2013 a 2021. Copyright: © AOPK ČR 2022/© CzechGlobe 2022, s využitím vlastních dat a dat ZABAGED (© ČÚZK 2022), Corine Land Cover 2018 (© EEA 2022), Urban Atlas 2018 (© EEA 2022), LPIS (© SZIF 2022), ÚHÚL(© ÚHÚL 2022). Hlavní rozdíly mezi KVES 2021 a KVES 2022: aktualizace dat, přesnější vyznačení podzemních a povrchových toků, odstranění nevýznamně malých polygonů, kategorie “Hospodářské louky” je změněna na kategorii “Degradovaný travní porost”, kategorie “Souvislá městská zástavba” a “Nesouvislá městská zástavba” jsou přejmenované na “Souvislá zástavba” a “Nesouvislá zástavba”. KVES 2021 a KVES 2022 nerozděluje vodní toky na přírodní a nepřírodní, nerozděluje na intravilán a extravilán.

1 Otevřená data Aktualizováno 10.01.2023

Konsolidovaná vrstva ekosystémů 2021 (KVES)

Krajinný pokryv dělící území ČR do 39 kategorií. Sestaveno ve spolupráci s Ústavem výzkumu globální změny AV ČR (ÚVGZ AV ČR, v.v.i.; CzechGlobe), za podpory projektu IP LIfe Jedná příroda Integrované hodnocení ekosystémových služeb v České republice“. Copyright: © AOPK ČR 2021/© CzechGlobe 2021, s využitím vlastních dat a dat ZABAGED (© ČÚZK 2021), Corine Land Cover 2021 (© EEA 2021), Urban Atlas 2018 (© EEA 2021), DIBAVOD (© VÚV TGM 2021), LPIS (© SZIF 2021), ÚHÚL(© ÚHÚL 2021). Hlavní rozdíly mezi KVES 2012 a KVES 2021: aktualizace dat, využití nových zdrojových dat (ÚHÚL, LPIS, RUIAN), přesnější hranice polygonů vodních toků a hospodářských lesů, odstranění nevýznamně malých polygonů, přidání nové kategorie - “Rozptýlená zeleň”, rozšířená dopravní síť, KVES 2021 nerozděluje vodní toky na přírodní a nepřírodní, nerozděluje na intravilán a extravilán.

1 Otevřená data Aktualizováno 14.04.2022

Konsolidovaná vrstva ekosystémů 2013 (KVES)

Krajinný pokryv dělící území ČR do 41 kategorií (blíže v: HÖNIGOVÁ, I.; CHOBOT, K. (2014). Jemné předivo české krajiny v GIS: konsolidovaná vrstva ekosystémů. Ochrana přírody. 69, 4, s. 27-30. ISSN 210-258X.). Sestaveno ve spolupráci s CzechGlobe, Centrem výzkumu globální změny AV ČR, za podpory grantového projektu TD010066 „Integrované hodnocení ekosystémových služeb v ČR poskytnutého TAČR“. © CzechGlobe © AOPK ČR 2013, s využitím vlastních dat a dat ZABAGED (© ČÚZK 2012), Corine Land Cover 2006 (© EEA 2006), Urban Atlas 2006 (© EEA 2006), DIBAVOD (© VÚV TGM 2012).

1 Otevřená data Aktualizováno 14.02.2013

Aktualizace základního mapování biotopů

Aktualizace vrstvy segmentů biotopů a relačních databází (biotopy, taxony) probíhá v pravidelných cyklech. Frekvence cyklů aktualizace je plánována jako 12letá. Aktualizace byla zahájena v roce 2007. Ve vrstvě a tabulkách jsou aktualizované a neaktualizované záznamy (pole ROK_AKT). Vrstva obsahuje hranice segmentů přírodních biotopů a biotopů silně ovlivněných nebo vytvořených člověkem z aktualizace základního mapování biotopů. Znalost rozšíření biotopů silně ovlivněných nebo vytvořených člověkem není plošná, vrstva poskytuje informace o rozšíření nepřírodních biotopů pouze na malé části území ČR. Data z mapování biotopů neposkytují vyčerpávající informaci o vegetaci, resp. biotopech daného území. Mapování je metodicky nastaveno na celostátní úrovni, a především efemérní biotopy tak může pominout. V lokálním měřítku proto představuje pouze zjednodušený podklad. Pro detailnější informaci je třeba vyhledat jiné datové zdroje. Základní mapování bylo provedeno v letech 2001–2005. Klasifikace biotopů viz CHYTRÝ, M.; KUČERA, T.; KOČÍ, M. (eds.) et al. (2010). Katalog biotopů České republiky. 2.upr. a rozš.vyd. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. 445 s. ISBN 978-80-87457-03-0. Popis charakteristik biotopů a segmentů viz platná metodika mapování biotopů (Portál ISOP/Mapování biotopů). Botanická nomenklatura převzata z Nálezové databáze OP (http://isop.nature.cz/redlist/v_nd_taxon_category.php). Vrstva obsahuje jednoduché prvky (Singlepart Features), kardinalita vztahu tabulek je 1 : N. © AOPK ČR, 2024

2 Registrace Aktualizováno 11.03.2024

Grafy

Plocha zastoupení přírodních a nepřírodních biotopů na území ČR (v km2)

Z celkového počtu

Procentuální zastoupení plochy biotopů v chráněných územích a mimo ně

Z celkového počtu

Počet aktuálně mapovaných okrsků z celkového počtu okrsků v ČR

Z celkového počtu

Mapování biotopů

Další mapy biotopů

Články

Mapování biotopů

Mapování biotopů

V roce 2000 byl zahájen projekt Mapování biotopů ČR. Jeho hlavním smyslem bylo vytvoření odborného podkladu k navrhování evropsky významných lokalit (EVL) soustavy Natura 2000 pro jednotlivé typy přírodních stanovišť (habitaty).
Celý článek
Spustili jsme nový portál ISOP

Spustili jsme nový portál ISOP

Propojuje množství dat o ochraně přírody a zjednodušuje jejich prezentaci veřejnosti.
Celý článek

Nové snímky ve fotogalerii