Péče o přírodu a krajinu

Péče o přírodu a krajinu

Evidence realizovaných opatření, která přispívají ke zlepšení stavu přírody a krajiny nebo k ochraně druhů živočichů a rostlin. Slouží jako výchozí podklad pro plánování péče v chráněných územích i ve volné krajině.

Aplikace

Aplikace ISOP slouží ke sběru dat, k jejich publikaci a správě. Zde jsou k dispozici ty nejpoužívanější, pro nabídku všech aplikací klikněte na tlačítko níže.

Grafy

Celková výše finančních prostředků vyplacená v rámci dotací za poslední kalendářní rok z celkové alokace

Z celkového počtu

Celková výše finančních nákladů realizovaná na péči v rámci krajinotvorných programů za aktuální rokz celkové alokace

Z celkového počtu

Zbývající suma prostředků v rámci aktuálně běžících dotačních výzev

Z celkového počtu

Krajinotvorné programy

Další mapy péče

Články

Jak stavět v krajině

Jak stavět v krajině

Regulace výstavby v chráněných územích s cílem zachování krajinného rázu je důležitou agendou orgánů ochrany přírody. AOPK ČR hájí na území CHKO veřejné zájmy, které ale nejsou každému na první pohled zřejmé.
Celý článek
„Jak stavět v CHKO:“ Od předpisu k praxi

„Jak stavět v CHKO:“ Od předpisu k praxi

Posláním chráněných krajinných oblastí je nejen chránit přírodu, ale také uchovávat hodnoty krajiny. Krajinu velmi ovlivňuje vzhled sídel. Jde tedy o usměrňování staveb a vývoje struktury obcí tak, aby byly respektovány lokální historické a kulturní zvyklosti.
Celý článek
ZELEŇ V ZEMĚDĚLSKÉ KRAJINĚ - významné krajinné prvky a památné stromy

ZELEŇ V ZEMĚDĚLSKÉ KRAJINĚ - významné krajinné prvky a památné stromy

Významné krajinné prvky jsou dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny součástí obecné ochrany přírody a krajiny. Do kategorie obecné ochrany přírody a krajiny spadá mimo jiné rovněž ochrana krajinného rázu, přírodní parky či územní systém ekologické stability (USES ), kterému byl věnován článek v minulém čísle Selské revue. Sp eciálním nástrojem zvláštní ochrany přírody je pak institut památného stromu.
Celý článek

Nové snímky ve fotogalerii