Druhy

Druhy

K poskytování dat a výsledků o rozšíření a stavu druhů, zejména zvláště chráněných, invazních a evropsky významných druhů, slouží Nálezová databáze ochrany přírody. Databáze obsahuje záznamy od mnoha spolupracujících subjektů státního i soukromého sektoru a také z řad odborných i amatérských mapovatelů.

Aplikace

Vybrané ISOP aplikace pro téma druhy:

Metodiky

Metodiky monitoringu a sběru dat

Datové sady

Výběr poskytovaných datových sad k tématu druhy:

Nálezová data druhů

Data o výskytu (pozorováních, nálezech) druhů živočichů, rostlin, hub a dalších organismů jsou shromažďována v Nálezové databázi ochrany přírody. Data jsou georeferencována. Původcem dat je jednak AOPK ČR (jsou výsledkem jejích současných i historických průzkumných aktivit), jednak široká množina dalších subjektů (včetně akademické sféry a široké veřejnosti). Databáze zahrnuje jak původní primární data, tak i sekundárně kompilované údaje (publikace, sbírky, výzkumné zprávy). Kardinalita vztahu mezi záznamy v tabulkách 1 : N; © AOPK ČR

2 Registrace Aktualizováno 01.09.2007

Lokality výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů s národním významem

Lokality výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů s národním významem (zkráceně Lokality národně významných druhů) převzaté z monitoringu ohrožených druhů, zajišťovaného Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR; vrstva obsahuje jednoduché prvky (Singlepart Features); © AOPK ČR, 2022

1 Otevřená data Aktualizováno 20.04.2022

Ekologické údaje o předmětech ochrany

Směrnice Rady 92/43/EHS, o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (čl. 4.1) a Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/147/ES, o ochraně volně žijících ptáků (čl. 4.3) ukládá členským státům EU předkládat Evropské komisi informace o soustavě Natura 2000 na svém území prostřednictvím formátu SDF (definován rozhodnutím Komise 2011/484/EU). Standardní datový formulář (SDF) obsahuje mimo jiné základní údaje o lokalitě (lokalizace, vyhlašovací předpisy), předmětech ochrany (populace, rozloha a kvalita stanoviště), ochraně a vlivech působících na lokalitu. SDF za Českou republiku zpracovává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. Ekologické informace, které jsou obsahem této datové sady, jsou informace o populaci druhů a rozloze a kvalitě přírodních stanovišť, předmětů ochrany. Od roku 2020 probíhá aktualizace těchto údajů - u stanovišť ve vazbě na aktualizaci mapování biotopů a u druhů na podkladu údajů z Nálezové databáze ochrany přírody za 6leté období (aktuálně 2013-2018). © AOPK ČR

1 Otevřená data Aktualizováno 11.12.2020

Grafy

Počet filtrů nálezových dat provedených externími uživateli z celkového počtu filtrů za posledních 30 dní

Z celkového počtu

Počet zadaných nálezů do nálezové databáze externími uživateli z celkového počtu zadaných nálezů za posledních 30 dní

Z celkového počtu

Počet nálezů zvláště chráněných druhů v nálezové databázi a z celkového počtu nálezů

Z celkového počtu

Biotop zvláště chráněných druhů velkých savců

Další mapy druhů

Články

Nálezová data

Nálezová data

Nálezová databáze ochrany přírody je přehledný, organizovaný a velmi rozsáhlý soubor dat o nálezech druhů živočichů, rostlin či hub. Pod pojmem nález se rozumí i pozorování jedinců ve volné přírodě, ale také například nálezové údaje exemplářů ze sbírek a herbářů či každý publikovaný či nepublikovaný záznam o výskytu druhu na konkrétním území České republiky.
Celý článek
Spustili jsme nový portál ISOP

Spustili jsme nový portál ISOP

Propojuje množství dat o ochraně přírody a zjednodušuje jejich prezentaci veřejnosti.
Celý článek

Nové snímky ve fotogalerii