Významný krajinný prvek (VKP) je definován v § 3, odst. 1, písm. b zákona o ochraně přírody a krajiny jako „ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny utvářející její typický vzhled nebo přispívající k udržení její stability.“ VKP jsou vymezeny ve dvou rovinách:

  • VKP „ze zákona“- jsou uvedeny přímo v zákoně a jsou jimi lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera a údolní nivy.
  • Registrovaná VKP- registrace VKP je určena k ochraně prvků krajiny, které jsou ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotné a utváří typický vzhled krajiny nebo přispívají k udržení její stability, ale které obvykle nespadají do kategorie VKP ze zákona. Registrovanými VKP se tedy mohou stát jiné části krajiny, zejména mokřady, stepní trávníky, remízy, meze, trvalé travní plochy, naleziště nerostů a zkamenělin, umělé i přirozené skalní útvary, výchozy či odkryvy nebo i cenné plochy porostů v sídelním útvaru, např. historické zahrady nebo parky. Jako VKP je možné registrovat také dřeviny či skupiny dřevin, nebo i jiné části krajiny.

Registraci VKP provádějí příslušné orgány ochrany přírody (tj. obce s pověřeným obecním úřadem, vyjímečně ve zvláště chráněných územích pak Agentura ochrany přírody a krajiny ČR) zápisem do seznamu VKP a vydáním rozhodnutí o jeho registraci.

Agentura spravuje databázi registrovaných VKP, která vychází z materiálů průběžně získávaných od obcí s pověřeným obecním úřadem. Na základě této databáze vznikla vrstva registrovaných VKP v návaznosti na jednotlivé katastry. Vzhledem ke skutečnosti, že obce nemají zákonem danou povinnost hlásit změny v agendě registrovaných VKP, Agentura nemůže ručit za aktuálnost těchto dat. Platnost dat se vždy vstahuje k datu získání dat od příslušného úřadu.

Pro aktuální a přesnou informaci o konkrétním registrovaném VKP či území je možné se obrátit  na příslušnou obec s pověřeným obecním úřadem.