Územní ochrana

Územní ochrana

Evidence aktuálních informací o chráněných územích v České republice – národních parcích, chráněných krajinných oblastech, evropsky významných lokalitách, ptačích oblastech nebo smluvně chráněných územích a památných stromech. Zřizovací a odborné dokumentace včetně prostorového vymezení a platných plánů péče pro daná území poskytuje digitální Ústřední seznam ochrany přírody.

Aplikace

Vybrané ISOP aplikace pro téma územní ochrana:

Datové sady

Výběr poskytovaných datových sad k tématu územní ochrana:

INSPIRE Chráněná území - Natura 2000

Datová sada obsahuje prostorová data o územích soustavy Natura 2000 v České republice. Zahrnuje evropsky významné lokality dle směrnice Evropské unie 92/43/EHS o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a také ptačí oblasti dle směrnice 2009/147/ES o ochraně volně žijících ptáků. Lokality jsou členěny dle číselníku INSPIRE (http://inspire.ec.europa.eu/codelist/Natura2000DesignationValue) do 5 kategorií: proposed Sites of Community Importance, Sites of Community Importance, Special Areas of Conservation, proposed Special Protection Areas a Special Protection Areas. Ne všechny kategorie musí být v konkrétním čase naplněny.

1 Otevřená data Aktualizováno 24.04.2024

Evropsky významné lokality

Hranice evropsky významných lokalit vymezených v rámci soustavy Natura 2000 a určených k ochraně přírodních stanovišť a nebo populací druhů dle platného nařízení vlády, kterým se stanoví národní seznam evropsky významných lokalit, a dle směrnice 92/43/EHS o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin; vrstva obsahuje složené prvky (Multipart Features); © AOPK ČR, 2024

1 Otevřená data Aktualizováno 24.04.2024

Památné stromy bez určení polohy jedinců - polygony

Lokalizace objektů památných stromů (jednotlivý strom, stromořadí, skupina stromů) vyhlášených dle § 46 zákona č. 114/1992 Sb. Data o poloze památných stromů jsou vedena ve třech vrstvách: 1. Památné stromy s určenou polohou jedinců - body, 2. Památné stromy bez určení polohy jedinců - linie, 3. Památné stromy bez určení polohy jedinců - polygony. Pro získání kompletního přehledu všech památných stromů v ČR je nutno pracovat se všemi třemi vrstvami. Vrstvy obsahují jednoduché prvky (Singlepart Features); © AOPK ČR, 2024

1 Otevřená data Aktualizováno 18.03.2024

Památné stromy bez určení polohy jedinců - linie

Lokalizace objektů památných stromů (jednotlivý strom, stromořadí, skupina stromů) vyhlášených dle § 46 zákona č. 114/1992 Sb. Data o poloze památných stromů jsou vedena ve třech vrstvách: 1. Památné stromy s určenou polohou jedinců - body, 2. Památné stromy bez určení polohy jedinců - linie, 3. Památné stromy bez určení polohy jedinců - polygony. Pro získání kompletního přehledu všech památných stromů v ČR je nutno pracovat se všemi třemi vrstvami. Vrstvy obsahují jednoduché prvky (Singlepart Features); © AOPK ČR, 2024

1 Otevřená data Aktualizováno 18.03.2024

Grafy

Počet maloplošných chráněných lokalit v kategoriích NPR, NPP, PR, PP ve správě AOPK ČR

Z celkového počtu

Počet velkoplošných chráněných území ve správě AOPK ČR

Z celkového počtu

Rozloha chráněných území v ČR součet CHKO, NP, MZCHÚ, EVL, PO, SCHÚ vůči území státu

Z celkového počtu

Velkoplošná zvláště chráněná území

Další mapy územní ochrany

Články

Spustili jsme nový portál ISOP

Spustili jsme nový portál ISOP

Propojuje množství dat o ochraně přírody a zjednodušuje jejich prezentaci veřejnosti.
Celý článek

Nové snímky ve fotogalerii