Vítejte na novém Portálu ISOP. Na jeho podobě stále pracujeme. Původní portál najdete na adrese https://portal23.nature.cz.

Územní ochrana

Územní ochrana

Evidence aktuálních informací o chráněných územích v České republice – národních parcích, chráněných krajinných oblastech, evropsky významných lokalitách, ptačích oblastech nebo smluvně chráněných územích a památných stromech. Zřizovací a odborné dokumentace včetně prostorového vymezení a platných plánů péče pro daná území poskytuje digitální Ústřední seznam ochrany přírody.

Aplikace

Vybrané ISOP aplikace pro téma územní ochrana:

Datové sady

Výběr poskytovaných datových sad k tématu územní ochrana:

INSPIRE Chráněná území - ochranná pásma ZCHÚ

Datová sada obsahuje ochranná pásma zvláště chráněných území. Tato ochranná pásma zvláště chráněných území jsou vyhlašována v souladu s § 37 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, k zabezpečení vybraných zvláště chráněných území v ČR před rušivými vlivy z okolí; © AOPK ČR, 2024

1 Otevřená data Aktualizováno 16.11.2021

INSPIRE Chráněná území - příroda - vše

Datová sada obsahuje prostorová data o všech chráněných územích dle tématu č. 9 uvedeného v příloze I evropské směrnice INSPIRE (2007/2/EC), která shromažďuje Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky. Konkrétně se datová sada skládá z lokalit soustavy Natura 2000, chráněných území dle IUCN, biosférických rezervací UNESCO, ramsarských lokalit a dalších území chráněných na národní úrovni (ochranná pásma zvláště chráněných území, smluvně chráněná území); © AOPK ČR, 2013 - 2024

1 Otevřená data Aktualizováno 18.03.2024

INSPIRE Chráněná území - IUCN

Datová sada obsahuje prostorová data o chráněných územích v České republice, která mají přidělenou kategorii chráněného území dle kategorizace Mezinárodního svazu ochrany přírody (IUCN). Součástí jsou jak zvláště chráněná území, tak smluvně chráněná území. Chráněná území v této datové sadě jsou členěna do kategorií IUCN dle číselníku INSPIRE (http://inspire.ec.europa.eu/codelist/IUCNDesignationValue). Ne všechny kategorie musejí být v konkrétním čase naplněny; © AOPK ČR, 2024

1 Otevřená data Aktualizováno 18.03.2024

Ochranná pásma MZCHÚ

Hranice ochranných pásem ze zákona a vyhlášených ochranných pásem maloplošných zvláště chráněných území ; vrstva obsahuje složené prvky (Multipart Features); © AOPK ČR, 2024

1 Otevřená data Aktualizováno 18.03.2024

Grafy

Počet maloplošných chráněných lokalit v kategoriích NPR, NPP, PR, PP ve správě AOPK ČR

Z celkového počtu

Počet velkoplošných chráněných území ve správě AOPK ČR

Z celkového počtu

Rozloha chráněných území v ČR součet CHKO, NP, MZCHÚ, EVL, PO, SCHÚ vůči území státu

Z celkového počtu

Velkoplošná zvláště chráněná území

Další mapy územní ochrany

Články

Dokumentace a třídění úseku vodních toků

Dokumentace a třídění úseku vodních toků

Pracovní materiál Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, odborné skupiny pro vodní ekosystémy. Materiál byl vytvořen na základě zkušeností z praktického ověření
Celý článek

Nové snímky ve fotogalerii