Přechodně chráněné plochy jsou obecným nástrojem ochrany přírody, definovaným podle ust. § 13, odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny jako „území s dočasným nebo nepředvídaným výskytem významných rostlinných nebo živočišných druhů, nerostů nebo paleontologických nálezů“. Takové území může být příslušným orgánem ochrany přírody vyhlášeno za přechodně chráněnou plochu, a to na předem stanovenou dobu či na opakované období (například období hnízdění). Přechodně chráněnou plochu lze taktéž vyhlásit z jiných vážných důvodů, zejména vědeckých, studijních či informačních a to kdekoliv v rámci ZCHÚ.

Příslušné orgány ochrany přírody pro přechodně chráněné plochy jsou obecní úřady obcí s rozšířenou působností (mimo zvláště chráněná území a jejich ochranná pásma), krajské úřady (v přírodních rezervacích a přírodních památkách a jejich ochranných pásmech), správy národních parků (na území NP a jejich ochranných pásem), AOPK ČR (na území CHKO a národních přírodních rezervací, národních přírodních památek a jejich ochranných pásem) a újezdní úřady (na území vojenských újezdů).