Vítejte na novém Portálu ISOP. Na jeho podobě stále pracujeme. Původní portál najdete na adrese https://portal23.nature.cz.

Registr krajiny

Registr krajiny

Registr krajiny by měl podle připravovaného návrhu novelizace zákona o ochraně přírody a krajiny sdružovat informace o platném vymezení územního systému ekologické stability, významných krajinných prvcích, ochranných pásmech stromořadí rostoucích na veřejném prostranství, přírodních parcích a přechodně chráněných plochách. Důležitou součástí budou i výstupy z preventivních studií hodnocení krajinného rázu a koncepční vrstva plánů ÚSES v chráněných krajinných oblastech.

Aplikace

Vybrané ISOP aplikace pro téma registr krajiny:

Datové sady

Výběr poskytovaných datových sad k tématu registr krajiny:

Konsolidovaná vrstva ekosystémů 2013 (KVES)

Krajinný pokryv dělící území ČR do 41 kategorií (blíže v: HÖNIGOVÁ, I.; CHOBOT, K. (2014). Jemné předivo české krajiny v GIS: konsolidovaná vrstva ekosystémů. Ochrana přírody. 69, 4, s. 27-30. ISSN 210-258X.). Sestaveno ve spolupráci s CzechGlobe, Centrem výzkumu globální změny AV ČR, za podpory grantového projektu TD010066 „Integrované hodnocení ekosystémových služeb v ČR poskytnutého TAČR“. © CzechGlobe © AOPK ČR 2013, s využitím vlastních dat a dat ZABAGED (© ČÚZK 2012), Corine Land Cover 2006 (© EEA 2006), Urban Atlas 2006 (© EEA 2006), DIBAVOD (© VÚV TGM 2012).

1 Otevřená data Aktualizováno 14.02.2013

Památné stromy bez určení polohy jedinců - polygony

Lokalizace objektů památných stromů (jednotlivý strom, stromořadí, skupina stromů) vyhlášených dle § 46 zákona č. 114/1992 Sb. Data o poloze památných stromů jsou vedena ve třech vrstvách: 1. Památné stromy s určenou polohou jedinců - body, 2. Památné stromy bez určení polohy jedinců - linie, 3. Památné stromy bez určení polohy jedinců - polygony. Pro získání kompletního přehledu všech památných stromů v ČR je nutno pracovat se všemi třemi vrstvami. Vrstvy obsahují jednoduché prvky (Singlepart Features); © AOPK ČR, 2024

1 Otevřená data Aktualizováno 18.03.2024

Památné stromy bez určení polohy jedinců - linie

Lokalizace objektů památných stromů (jednotlivý strom, stromořadí, skupina stromů) vyhlášených dle § 46 zákona č. 114/1992 Sb. Data o poloze památných stromů jsou vedena ve třech vrstvách: 1. Památné stromy s určenou polohou jedinců - body, 2. Památné stromy bez určení polohy jedinců - linie, 3. Památné stromy bez určení polohy jedinců - polygony. Pro získání kompletního přehledu všech památných stromů v ČR je nutno pracovat se všemi třemi vrstvami. Vrstvy obsahují jednoduché prvky (Singlepart Features); © AOPK ČR, 2024

1 Otevřená data Aktualizováno 18.03.2024

Památné stromy s určenou polohou jedinců

Lokalizace objektů památných stromů (jednotlivý strom, stromořadí, skupina stromů) vyhlášených dle § 46 zákona č. 114/1992 Sb. Data o poloze památných stromů jsou vedena ve třech vrstvách: 1. Památné stromy s určenou polohou jedinců - body, 2. Památné stromy bez určení polohy jedinců - linie, 3. Památné stromy bez určení polohy jedinců - polygony. Pro získání kompletního přehledu všech památných stromů v ČR je nutno pracovat se všemi třemi vrstvami. Vrstvy obsahují jednoduché prvky (Singlepart Features); © AOPK ČR, 2024

1 Otevřená data Aktualizováno 18.03.2024

Grafy

Počet jeskyní v CHÚ z celkového počtu jeskyní v ČR

Z celkového počtu

Počet objektů památných stromů v chráněných území a mimo ně

Z celkového počtu

Podíl plochy jednotlivých prvkú ÚSES na území celý ČR (nadregionální koncepce)

Z celkového počtu

Aplikovaná ochrana přírody

Další mapy obecné ochrany

Články

Spustili jsme nový portál ISOP

Spustili jsme nový portál ISOP

Propojuje množství dat o ochraně přírody a zjednodušuje jejich prezentaci veřejnosti.
Celý článek

Nové snímky ve fotogalerii