Vítejte na novém Portálu ISOP. Na jeho podobě stále pracujeme. Původní portál najdete na adrese https://portal23.nature.cz.

Poskytování dat

Poskytování dat

Většina informací a dat spravovaných AOPK ČR je volně přístupná. Veřejnosti jsou k dispozici prostřednictvím veřejných databází, jako mapové služby či aplikace, nebo je lze přímo stáhnout. Citlivá data se zobrazují v agregované podobě nebo jsou uživatelům dostupná po registraci. Poskytujeme podklady pro územní plánování a harmonizovaná data INSPIRE.

Aplikace

Aplikace ISOP slouží ke sběru dat, k jejich publikaci a správě. Zde jsou k dispozici ty nejpoužívanější, pro nabídku všech aplikací klikněte na tlačítko níže.

Datové sady

Aplikace územní ochrany ISOP umožňují správu, publikaci a sběr dat chráněných území.

INSPIRE Chráněná území - ochranná pásma ZCHÚ

Datová sada obsahuje ochranná pásma zvláště chráněných území. Tato ochranná pásma zvláště chráněných území jsou vyhlašována v souladu s § 37 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, k zabezpečení vybraných zvláště chráněných území v ČR před rušivými vlivy z okolí; © AOPK ČR, 2024

1 Otevřená data Aktualizováno 16.11.2021

INSPIRE Chráněná území - příroda - vše

Datová sada obsahuje prostorová data o všech chráněných územích dle tématu č. 9 uvedeného v příloze I evropské směrnice INSPIRE (2007/2/EC), která shromažďuje Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky. Konkrétně se datová sada skládá z lokalit soustavy Natura 2000, chráněných území dle IUCN, biosférických rezervací UNESCO, ramsarských lokalit a dalších území chráněných na národní úrovni (ochranná pásma zvláště chráněných území, smluvně chráněná území); © AOPK ČR, 2013 - 2024

1 Otevřená data Aktualizováno 18.03.2024

INSPIRE Chráněná území - IUCN

Datová sada obsahuje prostorová data o chráněných územích v České republice, která mají přidělenou kategorii chráněného území dle kategorizace Mezinárodního svazu ochrany přírody (IUCN). Součástí jsou jak zvláště chráněná území, tak smluvně chráněná území. Chráněná území v této datové sadě jsou členěna do kategorií IUCN dle číselníku INSPIRE (http://inspire.ec.europa.eu/codelist/IUCNDesignationValue). Ne všechny kategorie musejí být v konkrétním čase naplněny; © AOPK ČR, 2024

1 Otevřená data Aktualizováno 18.03.2024

Ochranná pásma MZCHÚ

Hranice ochranných pásem ze zákona a vyhlášených ochranných pásem maloplošných zvláště chráněných území ; vrstva obsahuje složené prvky (Multipart Features); © AOPK ČR, 2024

1 Otevřená data Aktualizováno 18.03.2024

Grafy

Počet dotazů externích uživatelů na polohu parcel v chráněných územích v apliakci Georeport za posledních 30 dnů z celkového počtu dotazů

Z celkového počtu

Počet otevřených datových sad z celkového množtví poskytových dat

Z celkového počtu

Počet stažení podkladů pro územní plánování za posledních 30 dnů vůči počtu provedných notifikací o změně podkladů

Z celkového počtu

Údaje o území pro ÚAP

Další mapy poskytování dat

Články

Dokumentace a třídění úseku vodních toků

Dokumentace a třídění úseku vodních toků

Pracovní materiál Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, odborné skupiny pro vodní ekosystémy. Materiál byl vytvořen na základě zkušeností z praktického ověření
Celý článek

Nové snímky ve fotogalerii