vážka široká

Leucorrhinia caudalis (Charpentier, 1840)
Říše:
Animalia
Řád:
Odonata
Čeleď:
Libellulidae
vážka široká
Ochrana
Hodnocení
Všechna pozorování
Moje pozorování
  • cz

  • cz

  • cz

Mapy výskytu

Stáhnout mapu

Stáhnout mapu

Výčet počtu nálezů dle zdroje v Nálezové databázi ochrany přírody

Atlasy a areály rozšíření v ČR

Vážky České republiky/The Dragonflies of the Czech Republic. ČSOP Vlašim
Stáhnout mapu

Odkazy na mapy výskytu

Grafy

Hodnocení stavu z hlediska ochrany

Ekologie a biologie: Vážka široká obývá čisté mezotrofní až eutrofní stojaté vody. Vyhledává zejména větší lesní rybníky (extenzivně obhospodařované), popř. tůně vzniklé poklesem po důlní těžbě, v pískovnách, dále mrtvá ramena řek a jezera. Vyžaduje bohatou porosty rostlin s plovoucími listy (lekníny, popř. i stulíky nebo rdesty). Důležité je i dostatečné oslunění a stálá výška vodní hladiny, na části břehu je důležitá přítomnost vzrostlých dřevin.Larvy i dospělci se živí převážně menším vodním hmyzem. Larvy žijí na ponořené vegetaci, rozkládajících se rostlinách nebo v rašelinném bahně, vyvíjejí se 2 roky. Dospělci se vyskytují od první poloviny května do konce července. Pro tento druh je typické usedání na listy leknínů ve větší vzdálenosti od břehu. Početnost populací v průběhu let značně kolísá, především v závislosti na počasí.
Celkové rozšíření: Eurosibiřský druh. Centra areálu leží ve východní části střední Evropy, východní Evropě a na západní Sibiři. V západní části areálu včetně střední Evropy je výskyt ostrůvkovitý.
Rozšíření v ČR: U nás mimořádně vzácný druh, několik desetiletínezvěstný. Od roku 2012 pravidelně pozorován na Českolipsku včetně potvrzení úspěšného dokončení vývojového cyklu, ojediněle i na Karvinsku (pouze pozorování dospělců). Historické nálezy z Osoblažska a Polabí se nepodařilo zopakovat.
Ohrožení: Likvidace vhodných stanovišť, eutrofizace vodních nádrží a nevhodný způsob jejich obhospodařování. Vážka široká může být ohrožena zejména změnami vodního režimu včetně nevhodné manipulace s výškou vodní hladiny. Významným negativním vlivem je intenzivní chov ryb a znečisťování vody. Intenzivní hnojení rybníků vede k druhovému ochuzení litorálních porostů s převahou rákosu a orobince a úbytek vodní vegetace s plovoucími listy.
Péče o druh: Pro ochranu druhu je nejvhodnější soustava více blízkých vodních ploch. Na významných lokalitách je třeba vyloučit intenzivní chov ryb (vůči extenzivnímu chovu ryb je vážka široká dosti tolerantní), chov vodní drůbeže, přikrmování ryb, hnojení a vápnění. Nevhodný je především odchov kaprovitých ryb do tržní velikosti. Hladinu je třeba udržovat na stabilní úrovni, aby nedocházelo k vyschnutí nebo promrznutí míst vývoje larev. Zásadní je zachování bohatého porostu vodních rostlin s plovoucími listy, zejména leknínů. Pokud v litorální vegetaci postupně převládá rákos či orobinec, je vhodné je likvidovat pravidelným kosením a selektivním vytrháváním či vysekáváním. Použití herbicidů je vyloučeno. Náletové dřevin je vhodné odstraňovat pouze na části břehu, aby vodní hladina tůní byla dostatečně osluněna.
Literatura: DIJKSTRA K.-D.B. & LEWINGTON R. (ed.) (2006): Field guide to the dragonflies of Britain and Europe. British Wildlife Publishing, Gillingham. 320 pp.
DOLNÝ A., BÁRTA D. et al. (2007). Vážky České republiky: Ekologie, ochrana a rozšíření. Vydání 1. Vlašim: Český svaz ochránců přírody Vlašim. 672 pp.
DOLNÝ A., HARABIŠ F. & BÁRTA D. (2016): Vážky (Insecta: Odonata) České republiky. Academia Praha. 342 pp.
DOLNÝ A., WALDHAUSER M. et al. (2014): New records of lilypad whiteface Leucorrhinia caudalis (Odonata: Libellulidae) in the Czech Republic. Acta Mus. Siles. Sci. Natur., 63: 185-192.
HONCŮ M. (2014): Nálezy vážky široké Leucorrhinia caudalis (Charpentire, 1840), (Odonata, Libellulidae) na Českolipsku (Česká republika). Bezděz 23: 213-232.
WALDHAUSER M. & ČERNÝ M. (2015): Vážky České republiky - Příručka pro určování našich druhů a jejich larev. 2. doplněné vydání. Český svaz ochránců přírody Vlašim. 188 pp.
Autor popisu: Martin Waldhauser

WALDHAUSER, M.; ČERNÝ, M. R. (2014). Vážky České republiky: Příručka pro určování našich druhů a jejich larev. Vyd. 1. Vlašim: Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Vlašim. 180 s.