vážka běloústá

Leucorrhinia albifrons (Burmeister, 1839)
Říše:
Animalia
Řád:
Odonata
Čeleď:
Libellulidae
vážka běloústá
Ochrana
Hodnocení
Všechna pozorování
Moje pozorování
  • cz

  • cz

  • cz

Mapy výskytu

Stáhnout mapu

Stáhnout mapu

Výčet počtu nálezů dle zdroje v Nálezové databázi ochrany přírody

Atlasy a areály rozšíření v ČR

Hodnotící zprávy o stavu druhů z hlediska ochrany (2007); Hodnotící zprávy o stavu druhů z hlediska ochrany (2013). (elektronický zdroj, výsledky sledování stavu druhů dle čl. 11 Směrnice o stanovištích). AOPK ČR
Stáhnout mapu

Hodnotící zprávy o stavu druhů z hlediska ochrany (2007). (elektronický zdroj, výsledky sledování stavu druhů dle čl. 11 Směrnice o stanovištích). AOPK ČR
Stáhnout mapu

Vážky České republiky/The Dragonflies of the Czech Republic. ČSOP Vlašim
Stáhnout mapu

Odkazy na mapy výskytu

Grafy

Hodnocení stavu z hlediska ochrany
Lokality, ve kterých je druh předmětem ochrany

Ekologie a biologie: Obývá stojaté oligotrofní a mezotrofní, až rašeliništní vody, např. prosluněné lesní rybníčky, rašelinná jezírka, antropogenní tůně v pískovnách, lomech a poklesových kotlinách. Preferuje spíše menší biotopy, obvykle středně hluboké nádrže (do 1 m) s dostatečně velkou otevřenou vodní hladinou a s plovoucí či submerzní vodní vegetací; často s litorálem zarostlým bahničkou. Nadmořská výška stanoviště obvykle do 500 m, max. 700 až 900 m. Larvy žijí na ponořené vegetaci, rozkládajících se částech rostlin nebo v rašelinném bahně na dnech či březích. Larvy i dospělci se živí převážně menším vodním hmyzem, jsou málo selektivní. Vývoj larev je dvouletý (jediná generace v roce). Líhnutí larev (a výskyt exuvií) od konce května do konce července. Doba aktivity imag spadá od konce května do poloviny srpna. Dospělci se příliš nevzdalují od vodního stanoviště. Samci vykazují teritoriální chování vůči jedincům téhož druhu i samcům dalších druhů rodu Leucorrhinia, případně i jiným vážkám. Druh je acidoindiferentní, upřednostňuje vody bez ryb či s nižším stupněm zarybnění.
Celkové rozšíření: Palearktický druh (eurosibiřský faunistický prvek). Areál se rozprostírá v oblasti mezi střední až severozápadní Evropou a centrální částí Asie (východně Uralu).
Rozšíření v ČR: V minulosti sporadické nálezy jednotlivých imag. Recentní výskyt ostrůvkovitý, dosti vzácný. V současnosti je známý především z jižních Čech (Jindřichohradecko, Třeboňsko, Českomoravská vysočina), severních Čech (Českolipsko, Frýdlantsko) a západních Čech (Slavkovský les, Chebsko). Několik lokalit se silnou populací je známo ze severní Moravy Slezska.
Ohrožení: Zánik vhodných biotopů a stanovišť (silné zarůstání rákosem, zánik nebo likvidace vodní vegetace, výrazné kolísání hladiny, vypouštění nádrží, bagrování břehových partií, intenzivní rybochovné rybochovné aktivity, hnojení nebo intenzivní krmení rybí osádky v nádržích, vysazování ryb do nádrží).
Péče o druh: Omezení působení negativních vlivů (viz výše) na lokalitách výskytu a zavedení vhodného managementu (pravidelná péče o vegetaci a nádrže obývané druhem).
Literatura: DIJKSTRA K.-D.B. & LEWINGTON R. (ed.) (2006): Field guide to the dragonflies of Britain and Europe. British Wildlife Publishing, Gillingham. 320 pp.
DOLNÝ A., BÁRTA D. et al. (2007). Vážky České republiky: Ekologie, ochrana a rozšíření. Vydání 1. Vlašim: Český svaz ochránců přírody Vlašim. 672 pp.
DOLNÝ A., HARABIŠ F. & BÁRTA D. (2016): Vážky (Insecta: Odonata) České republiky. Academia Praha. 342 pp.
WALDHAUSER M. & ČERNÝ M. (2015): Vážky České republiky - Příručka pro určování našich druhů a jejich larev. 2. doplněné vydání. Český svaz ochránců přírody Vlašim. 188 pp.
Autor popisu: Martin Waldhauser

WALDHAUSER, M.; ČERNÝ, M. R. (2014). Vážky České republiky: Příručka pro určování našich druhů a jejich larev. Vyd. 1. Vlašim: Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Vlašim. 180 s.