šidélko ozdobné

Coenagrion ornatum (Sélys, 1850)
Říše:
Animalia
Řád:
Odonata
Čeleď:
Coenagrionidae
šidélko ozdobné
Ochrana
Hodnocení
Všechna pozorování
Moje pozorování
  • cz

  • cz

  • cz

Mapy výskytu

Stáhnout mapu

Stáhnout mapu

Výčet počtu nálezů dle zdroje v Nálezové databázi ochrany přírody

Atlasy a areály rozšíření v ČR

Hodnotící zprávy o stavu druhů z hlediska ochrany (2007); Hodnotící zprávy o stavu druhů z hlediska ochrany (2013). (elektronický zdroj, výsledky sledování stavu druhů dle čl. 11 Směrnice o stanovištích). AOPK ČR
Stáhnout mapu

Vážky České republiky/The Dragonflies of the Czech Republic. ČSOP Vlašim
Stáhnout mapu

Hodnotící zprávy o stavu druhů z hlediska ochrany (2007). (elektronický zdroj, výsledky sledování stavu druhů dle čl. 11 Směrnice o stanovištích). AOPK ČR
Stáhnout mapu

Odkazy na mapy výskytu

Grafy

Hodnocení stavu z hlediska ochrany
Lokality, ve kterých je druh předmětem ochrany

Ekologie a biologie: Šidélko ozdobné je vázáno na nezastíněné pomalu tekoucí drobné mělké vodní toky v otevřené krajině. Obývá stružky, luční potoky, menší říčky i meliorační kanály. Důležitá je především přítomnost druhově bohatého, ale řídkého porostu nižších až středně vysokých ponořených či plovoucích vodních rostlin, do některých, např. do sevláku, hvězdoše či rdestu kladou samičky vajíčka. Z toků zarostlých rákosem. Preferuje vody s vyšším obsahem vápníku. Larvy žijí na ponořených částech vodních rostlin, vývoj je jednoletý. Dospělci létají od druhé poloviny května do druhé poloviny července. Obvykle se nevzdalují příliš daleko od vody.
Celkové rozšíření: Jihovýchodní Evropa až Turecko, ve střední Evropě ostrůvkovitý výskyt; v ČR druh na okraji svého areálu, ve své domovině lokální, místy hojný.
Rozšíření v ČR: Nížinné části východních, středních až severozápadních Čech, Znojemsko. V jednotlivých letech dochází k výrazné kolísání početnosti. Druh byl zaznamenán také v PP Na Plachtě na jihovýchodním okraji Hradce Králové, zde však šlo pravděpodobně pouze o zálet.
Ohrožení: Šidélko ozdobné je ohroženo především regulací lučních potoků a jejich znečišťováním zemědělskou činností a odpadními vodami z obcí. Negativně působí zarůstání koryta rákosem a expanze (nebo i výsadba) dřevin podél toku, které zastiňují koryto a omezují růst konkurenčně slabých vodních rostlin.
Péče o druh: Ochrana šidélka ozdobného spočívá v ochraně jeho biotopu. Je třeba vyloučit použití pesticidů a herbicidů podél toku i na přilehlých pozemcích a omezit hnojení polí. Pokud v litorální vegetaci postupně převládá rákos či chrastice rákosová, je vhodné omezovat jejich expanzi pravidelným kosením a selektivním vytrháváním či vysekáváním. Je důležité zamezit zastínění koryta potoka odstraňováním náletových dřevin.
Literatura: DIJKSTRA K.-D.B. & LEWINGTON R. (ed.) (2006): Field guide to the dragonflies of Britain and Europe. British Wildlife Publishing, Gillingham. 320 pp.
DOLNÝ A., BÁRTA D. et al. (2007). Vážky České republiky: Ekologie, ochrana a rozšíření. Vydání 1. Vlašim: Český svaz ochránců přírody Vlašim. 672 pp.
DOLNÝ A., HARABIŠ F. & BÁRTA D. (2016): Vážky (Insecta: Odonata) České republiky. Academia Praha. 342 pp.
WALDHAUSER M. & MIKÁT M. (2010): New records of Coenagrion ornatum in the Czech Republic (Odonata: Coenagrionidae). Libellula 29 (1/2): 29–46.
WALDHAUSER M., DOLNÝ A. & MIKÁT M. (2010): Rozšíření a ekologie šidélka ozdobného Coenagrion ornatum (Sélys, 1850) (Odonata, Coenagrionidae) v České republice – nové poznatky z roku 2010. Vážky 2010. Sborník referátů XIII. celostátního semináře odonatologů v Podyjí. Český svaz ochránců přírody Vlašim: 91-107.
WALDHAUSER M. & ČERNÝ M. (2015): Vážky České republiky - Příručka pro určování našich druhů a jejich larev. 2. doplněné vydání. Český svaz ochránců přírody Vlašim. 188 pp.
Autor popisu: Martin Waldhauser

WALDHAUSER, M.; ČERNÝ, M. R. (2014). Vážky České republiky: Příručka pro určování našich druhů a jejich larev. Vyd. 1. Vlašim: Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Vlašim. 180 s.