© AOPK ČR 2021
# Druh | Sphagnum platyphyllum (Lindb. ex Braithw.) Sull. ex Warns  - rašeliník širolistý
Další odkazy
 
# Taxonomické zařazení | říše Plantae / kmen / třída Sphagnopsida / řád Sphagnales / čeleď Sphagnaceae
# Checklist | Kučera J. 2012: Pracovní číselník mechorostů České republiky. Materiál pro AOPK ČR. (databáze)
# Zařazení ochrany
# Počet nálezů druhu Sphagnum platyphyllum podle záznamů v ND OP
# Atlasy a areály rozšíření druhu v ČR
Pro daný druh nebyla nalezena žádná atlasová díla
# Grafy
 • Sezónní dynamika druhu podle záznamů # Graf
 • Časové rozložení záznamů # Graf
# Popis druhu
 • Ekologie a biologie
  Zvodnělé části lučních rašeliništ, okraje rybníků a rákosiny, roste většinou ponořený ve vodě.

 • Celkové rozšíření
  Holarktický druh. V ČR v současné době druh roste na jedné lokalitě na Třeboňsku (PR Staré jezero) a na třech lokalitách na Vysočině (PR Na Oklice, PP U Tučkovy hájenky a PR Meandry Svratky u Milov).

 • Ohrožení
  Vzhledem k tomu, ze druh vyhledává otevřené vodní deprese, je ohrožen především změnami ve vodním režimu a poklesem spodní vody. Dalším negativním faktorem je sukcese, kdy dochází k postupnému zapojování bylinného patra a následné ztráty heterogenity terénu.

 • Literatura

  Kučera J. et al. (2016): Zajímavé bryofloristické nálezy XXVI. – Bryonora 58. Navrátilová J. & Navrátil J. (2005): Stanovištní nároky některých ohrožených a vzácných rostlin rašelinišť Třeboňska. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 40: 279–299.

  Pilous Z. (1971): Flora ČSSR, Mechy rašeliníkové. – Academia, Praha, 412 p.

  Růžička I. et Novotný I. (2006): Nový bryofl oristický materiál z Českomoravské vrchoviny – doplňky za léta 1961–2004. – Acta Rer. Natural., 2: 9–18.

  Štechová T., Manukjanová A., Vicherová E. & Kučera J. (2013): Výskyt vzácných a ohrožených druhů rašeliníků na Třeboňsku. – Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích, Přír. Vědy, 53: 120–127.

  Štechová T., Peterka T., Lysák F., Bradáčová J., Holá E., Hradílek H., Kubešová S., Novotný I., Bartošová V., Velehradská T. & Kučera J. (2014): Významné mechorosty rašelinišť na Českomoravské vrchovině na prahu 21. století. – Acta rerum naturalium 17: 7–32. • Táňa Štechová
# Fotoarchiv AOPK ČR