Ochranná pásma stromořadí rostoucích na veřejném prostranství jsou základním nástrojem pro ochranu liniové zeleně v sídlech. Jsou vymezována pro stromořadí rostoucí na veřejném prostranství v zastavěném území nebo zastavitelné ploše za účelem zajištění statické bezpečnosti dřevin, podmínek nezbytných pro existenci a využívání společensko‑ekologických funkcí stromořadí a pro zajištění kvality života a podmínek ochrany a rozvoje zdraví občanů obce.

Ochranná pásma stromořadí fungují především na principu prevence před narušením kořenového systému a následného oslabení stability a funkčnosti městské zeleně. Jsou definovány jako souvislý prostor vymezený vodorovnou vzdáleností 3 metry od osové roviny stromořadí na obě strany. Zásahy do ochranného pásma stromořadí jsou možné pouze se souhlasem a za podmínek stanovených příslušnou obcí v samostatné působnosti.

Ochranná pásma stromořadí mají být ošetřena novelou zákona 114/1992 Sb o ochraně přírody a krajiny chystanou Ministerstvem životního prostředí s účinností od roku 2025.

Evidenci stromořadí rostoucích na veřejném prostranství v zastavěném území nebo zastavitelné ploše a jejich ochranných pásmech vede příslušná obec v samostatné působnosti a tuto dokumentaci předává Agentuře ochrany přírody a krajiny České republiky.