Integrovaný projekt LIFE - Jedna příroda

Monitoring evropsky významných druhů na území EVL, kde jsou tyto druhy předmětem ochrany:

Metodika sledování stavu předmětu ochrany EVL - obojživelníci

Monitoring a mapování vybraných druhů rostlin a živočichů a sledování předmětů ochrany chráněných území

V roce 2024 byl zahájen projekt "Monitoring a mapování vybraných druhů rostlin a živočichů a sledování předmětů ochrany chráněných území" (Mon3) jehož předmětem je soubor aktivit, které doplňují a aktualizují znalosti o výskytu a stavu druhů významných pro ochranu přírody (evropsky významné druhy, druhy zvláště chráněné, druhy vzácné a ohrožené) a přírodních stanovišť, jednak na celostátní úrovni, jednak na úrovni stavu druhových a stanovištních předmětů ochrany chráněných území.

Bezcévné (zip archiv)

Biotopy (zip archiv)

Cévnaté (zip archiv)

Hmyz (zip archiv)

Obojživelníci plazi (zip archiv)

Ostatní bezobratlí (zip archiv)

Ptáci (zip archiv)

Savci (zip archiv)

Zaměstnanec na DPP v projektu je povinen dodržovat pravidla stanovená OOŘ č. 43 Etický kodex v platném znění.

Etický kodex

Monitoring a mapování vybraných druhů rostlin a živočichů a inventarizace maloplošných zvláště chráněných území v národně významných územích v České republice

V letech 2018 - 2023 byl realizován projekt s názvem „Monitoring a mapování vybraných druhů rostlin a živočichů a inventarizace maloplošných zvláště chráněných území v národně významných územích v České republice“. Předmětem projektu byl soubor aktivit, které doplňovaly a aktualizovaly celkové znalosti o výskytu a stavu druhů významných pro ochranu přírody (evropsky významné druhy, druhy zvláště chráněné, druhy vzácné a ohrožené) a to především v tzv. chráněné krajině.

Metodiky Inventarizací (zip archiv)

Metodiky mapování (zip archiv)

Mapování a monitoring invazních druhů

Projekt Mapování a monitoring invazních druhů (InvazMap) byl zahájen v roce 2023, ukončen bude v roce 2029. Cílem projektu je získání detailních informací o aktuálním rozšíření vybraných invazních druhů rostlin a živočichů (tzn. splnění zákonných povinností ČR) a s tím související získání podkladů pro jejich budoucí likvidaci, resp. eradikaci vč. zamezení dalšího šíření (využití získaných poznatků v praktické ochraně přírody a na konkrétních lokalitách).

Husice nilská

Ostatní bezobratlí

Ryby

Želva nádherná

Rostliny

Savci