Nálezová data

Nálezová databáze ochrany přírody je přehledný, organizovaný a velmi rozsáhlý soubor dat o nálezech druhů živočichů, rostlin či hub. Pod pojmem nález se rozumí i pozorování jedinců ve volné přírodě, ale také například nálezové údaje exemplářů ze sbírek a herbářů či každý publikovaný či nepublikovaný záznam o výskytu druhu na konkrétním území České republiky. Databáze se neomezuje na některou skupinu a data se sbírají o všech druzích; těžištěm zájmu jsou však s ohledem na primární cíl, tedy ochranu přírody, logicky druhy ohrožené. Rostoucí hodnotu ovšem mají i záznamy o druzích běžných a proto jsou i ty v databázi významně obsaženy. Podstatné je, že všechna data jsou lokalizována a datována. Přesnost geografického i časového umístění závisí na původním zdroji. U nově sbíraných údajů je zpravidla velmi přesná, bodová, u historických údajů pak míra přesnosti přiměřeně klesá.

Nálezová databáze je velmi rozsáhlá, v červnu 2024 přesáhla 35 miliónů záznamů. Veřejně přístupná je drtivá většina údajů. Podrobné statistiky nálezových dat AOPK ČR naleznete v odkazu Statistiky. Data jsou využívána veřejnou správou při zajišťování druhové i územní ochrany (vydávání výjimek ze zákona o ochraně přírody a krajiny, podpora realizace potřebných opatření), autorizovanými osobami při posuzování vlivů koncepcí a samozřejmě záměrů (SEA, EIA, biologická a tzv. naturová hodnocení), investory pro včasné informování o zájmech ochrany přírody při přípravě záměrů a také k plnění povinností vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii (zpracovávání hodnotících zpráv o stavu populací druhů pro Evropskou komisi). Data jsou na základě smluv také poskytována pro výzkumné účely včetně diplomových a disertačních prací.

Karty druhů jsou webové stránky, kde je veřejně (bez jakéhokoli omezení) prezentován obsah nálezové databáze v podobě síťových map rozšíření druhů v Česku. V podobě fenogramů shrnují i časový rozměr záznamů a umožňují i díky zpracování publikovaných atlasů rozšíření i srovnání s ostatními zdroji. Kartu druhu má každý z 35 600 druhů se záznamem v nálezové databázi.