Portál ISOP AOPK ČR
 

DATA DS

Seznam habitatů (zkrácený výpis)
Kód, název habitatu, ...
Třída stanoviště
Nerozlišovat malá/VELKÁ       Řádků na str.        
 Výsledky hledání - zkrácený výpis
   Zobrazit plný výpis
č.Kód habitatuPrioritaNázev habitatuKód třídyNázev třídyID zdroje
11340pVnitrozemské slané loukyN03Slaniska, slané louky, slané stepi385
22330nOtevřené trávníky kontinentálních dun s paličkovcem (Corynephorus) a psinečkem (Agrostis)N04Pobřežní duny, písčité pláže, Machair385
33130nOligotrofní až mezotrofní stojaté vody nížinného až subalpínského stupně kontinentální a alpínské oblasti a horských poloh jiných oblastí, s vegetací tříd Littorelletea uniflorae nebo Isoëto-NanojunceteaN06Vnitrozemská vodní tělesa (tekoucí vody, stojaté vody)385
43140nTvrdé oligo-mezotrofní vody s bentickou vegetací parožnatekN06Vnitrozemská vodní tělesa (tekoucí vody, stojaté vody)385
53150nPřirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo HydrocharitionN06Vnitrozemská vodní tělesa (tekoucí vody, stojaté vody)385
63160nPřirozená dystrofní jezera a tůněN06Vnitrozemská vodní tělesa (tekoucí vody, stojaté vody)385
73220nAlpínské řeky a bylinná vegetace podél jejich břehůN06Vnitrozemská vodní tělesa (tekoucí vody, stojaté vody)385
83230nAlpínské řeky a jejich dřevinná vegetace s židoviníkem německým (Myricaria germanica)N06Vnitrozemská vodní tělesa (tekoucí vody, stojaté vody)385
93240nAlpínské řeky a jejich dřevinná vegetace s vrbou šedou (Salix elaeagnos)N06Vnitrozemská vodní tělesa (tekoucí vody, stojaté vody)385
103260nNížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-BatrachionN06Vnitrozemská vodní tělesa (tekoucí vody, stojaté vody)385
113270nBahnité břehy řek s vegetací svazů Chenopodion rubri p. p. a Bidention p. p.N06Vnitrozemská vodní tělesa (tekoucí vody, stojaté vody)385
1240A0pKontinentální opadavé křoviny N08Vřesoviště, křoviny, makchie, garrigue, phrygana385
134030nEvropská suchá vřesovištěN08Vřesoviště, křoviny, makchie, garrigue, phrygana385
144060nAlpínská a boreální vřesovištěN08Vřesoviště, křoviny, makchie, garrigue, phrygana385
154070pKřoviny s borovicí klečí (Pinus mugo) a pěnišníkem Rhododendron hirsutum (Mugo-Rhododendretum hirsuti)N08Vřesoviště, křoviny, makchie, garrigue, phrygana385
164080nSubarktické vrbové křovinyN08Vřesoviště, křoviny, makchie, garrigue, phrygana385
175130nFormace jalovce obecného (Juniperus communis) na vřesovištích nebo vápnitých trávnícíchN08Vřesoviště, křoviny, makchie, garrigue, phrygana385
186110pVápnité nebo bazické skalní trávníky (Alysso-Sedion albi) N09Suché trávníky, stepi385
196150nSilikátové alpínské a boreální trávníkyN11Alpinské a subalpinské louky385
206190nPanonské skalní trávníky (Stipo-Festucetalia pallentis)N09Suché trávníky, stepi385
216210pPolopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) (* význačná naleziště vstavačovitých)N09Suché trávníky, stepi385
226210nPolopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia)N09Suché trávníky, stepi385
236230pDruhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech)N11Alpinské a subalpinské louky385
246240pSubpanonské stepní trávníkyN09Suché trávníky, stepi385
256250pPanonské sprašové stepní trávníkyN09Suché trávníky, stepi385
Zobrazen 1. - 25. řádek ze 61 (Vše 61) První Předchozí Následující Poslední
Strana s výsledky: 1 2 3 Vše
Export: Stránka / Vše
 Zdroje výsledku hledání

ID zdroje Název zdroje Originál
385 > CHYTRÝ, M.; KUČERA, T.; KOČÍ, M. (eds.) et al. (2010). Katalog biotopů České republiky. 2.upr. a rozš. vyd. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. 445 s. ISBN 978-80-87457-03-0.

Copyright (c) 2006 - 2021, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR