logo
 

DATA DS

Digitální registr ÚSOP

apl_vyhledavaniAplikace Digitální registr Ústředního seznamu ochrany přírody (dále digitální registr) byla vyvinuta v letech 2003 – 2005 v rámci projektu VaV/620/14/03 – Metody získávání, zpracování, archivace, standardizace a primární interpretace ekologicky relevantních informací o ZCHÚ. Řešitelem projektu byla společnost T-MAPY, spol. s r. o.
Digitální registr zpřístupňuje základní informace o zvláště chráněných územích (velkoplošných, maloplošných), územích soustavy Natura 2000 (ptačích oblastech , evropsky významných lokalitách ), památných stromech , smluvně chráněných územích a smluvně chráněných památných stromech spolu s vybranou listinnou a fotografickou dokumentací ze Sbírky listin Ústředního seznamu ochrany přírody a Fotoarchivu.

Reference:
LUX, J.; VLČKOVÁ, V. (2007). Digitální registr Ústředního seznamu ochrany přírody: Uživatelská příručka. Ochrana přírody. 62, Příloha III/2007, I-IV. ISSN 1210-258X. Dostupné on-line http://www.casopis.ochranaprirody.cz/res/archive/003/000497.pdf?seek=1234980435


SYSTÉMOVÉ INFORMACE
Akronym: DR ÚSOP
Přístup: drusop.nature.cz
Anotace: Elektronické zpřístupnění dat a dokumentů evidovaných v Ústředním seznamu ochrany přírody pro chráněná území a památné stromy
Funkčnosti: Registr objektů ÚSOP, archiv ÚSOP, souhrny, mapový projekt, vyhledávání
Autor projektu: Veronika Vlčková (AOPK ČR, Praha)
Vývoj: T-MAPY, spol. s r. o., Hradec Králové
2005
Podpora: T-MAPY, spol. s r. o., Hradec Králové
SW: OS MS Windows, OS Linux
Oracle, ArcSDE
Apache
ArcGIS for Server
T-WIST, T-Map Server
HW: Aplikační server (Linux) – IBM x3650
Databázový server – IBM x3650
Diskové pole – iStor integraStor
Správce: Oddělení ÚSOP, SVS AOPK ČR, Praha
Kontakt: usop@nature.cz
Uživatelé: Veřejnost
Rozsah zpřístupnění: Bez omezení
Dokumentace: Archiv dokumentace ISOPCopyright (c) 2006 - 2021, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR