© AOPK ČR 2021
# Druh | Phryganophilus ruficollis (Fabricius, 1798)  - prahlec červenoštítý
Další odkazy
 
# Taxonomické zařazení | říše Animalia / kmen Arthropoda / třída Insecta / řád Coleoptera / čeleď Melandryidae
# Checklist | KONVIČKA O. 2016: Coleoptera: Tetratomidae, Melandryidae. Icones Insectorum Europae Centralis 25: 20 pp.
# Zařazení ochrany
# Počet nálezů druhu Phryganophilus ruficollis podle záznamů v ND OP
# Atlasy a areály rozšíření druhu v ČR
Pro daný druh nebyla nalezena žádná atlasová díla
# Grafy
 • Sezónní dynamika druhu podle záznamů # Graf
 • Časové rozložení záznamů # Graf
# Popis druhu
 • Ekologie a biologie
  Pralesní relikt, archaický druh preglaciálu přežil jen na klimaticky a fytocenologicky charakteristických, horských biotopech. Vyskytuje se v přírodně bohatých, původních horských pralesích, všude velmi vzácně.
  Larvy jsou mycetofágní, žijí pod kůrou v mrtvém, trouchnivém dřevě starých kmenů, především buku a dubu, jejich vývoj je 2-3 letý, přezimují larvy i kukly. Imaga se vyskytují od května do července, na různých listnatých stromech, převážně pod odchlípenou kůrou stojících pahýlů nebo zlomených kmenů starých stromů.

 • Celkové rozšíření
  Eurosibiřský druh zasahující až do Japonska, označovaný rovněž za boreoalpína. Ve střední Evropě je známý z Bavorska (pouze staré údaje), Rakouska, Polska, Ukrajiny a Slovenska, v jižní Evropě zasahuje do Banátu, Bosny a Chorvatska. V současnosti jsou známy nálezy z Polska a z jedné lokality na polsko-slovenské hranici.

 • Rozšíření v ČR
  Z České republiky jsou známy pouze staré nálezy (poslední z padesátých let 20. století) z Moravskoslezských Beskyd. Jeho výskyt v současnosti však není vyloučen.

 • Ohrožení
  Příčiny ohrožení tohoto celoevropsky kriticky ohroženého druhu jsou podobné dalším ohroženým stenoekním lesním druhům - jejich úbytek souvisí s přeměnou dřívějších přirozených porostů na hospodářské lesy, popřípadě s devastujícími způsoby těžby.

 • Péče o druh
  Potenciální lokality výskytu druhu (dosud zachovalé pralesy v Moravskoslezských Beskydách) by měly být ušetřeny všech těžebních zásahů.

 • Literatura
  Vávra J.Ch., 2001. Návrh národního seznamu území „Special Areas of Conservation“pro druh Phryganophilus ruficollis (Fabricius, 1798) (Coleoptera, Melandryidae) v České republice. MSc. Non publ. depon. in AOPK ČR, Praha
  Phryganophilus ruficollis - Polska Czerwona Księga Zwierząt – Bezkręgowce
  http://www.iop.krakow.pl/pckz/opis.asp?id=54, je=pl

 • Karel Chobot
# Fotoarchiv AOPK ČR