© AOPK ČR 2021
# Druh | Cobitis elongatoides Bacescu & Maier, 1969  - sekavec podunajský
Další odkazy
 
# Taxonomické zařazení | říše Animalia / kmen Chordata / třída Actinopterygii / řád Cypriniformes / čeleď Cobitidae
# Checklist | Muška M. 2011: Pracovní číselník ryb České republiky.
# Zařazení ochrany
# Počet nálezů druhu Cobitis elongatoides podle záznamů v ND OP
# Atlasy a areály rozšíření druhu v ČR
Pro daný druh nebyla nalezena žádná atlasová díla
# Grafy
 • Sezónní dynamika druhu podle záznamů # Graf
 • Časové rozložení záznamů # Graf
# Popis druhu
 • Ekologie a biologie
  Sekavci se vyznačují bentickým způsobem života, preferují mělčí partie litorálního pásma pomalu tekoucích potoků a řek s písčitým subtrátem. Ojediněle se vyskytují i ve stojatých vodách (jezera, rybníky, nádrže). Sekavci mají převážně noční aktivitu spojenou se získáváním potravy, zatímco většinu dne pak tráví zahrabaní v jemnozrném substrátu. Jedná se o krátkověkké ryby dosahující stáří 3-4 roky a velikosti až 12 cm, samice jsou vždy výrazně větší a dosahují vyššího věku. Sekavci jsou schopni si za nepříznivých podmínek doplňovat kyslík střevním dýcháním. V jejich potravě se objevuje bentos (korýši, larvy pakomárů) či detrit a perifyton, které nasávají se substrátem a filtrují žaberními tyčinkami. Třou se v dubnu až červnu na rostlinný substrát.

 • Celkové rozšíření
  Diplidní populace tohoto druhu jsou známé z povodí Dunaje, Kamčiji a horního Labe a Odry.

 • Rozšíření v ČR
  Výskyt sekavce podunajského lze klasifikovat jako vzácný s klesajícím trendem v počtu lokalit s jeho výskytem. Výskyt byl potvzen v povodí Lužnice, včetně Kačležského rybníka, rybnících a stokách v Podtroseckém údolí a pravděpodobně nejpočetnější je populace ve VN Nová Říše u Telče.

 • Ohrožení
  Jeho ohrožení spočívá v regulaci říčních koryt, těžbě bahnitopísčitých náplavů a aktuálně i vysycháním následkem výrazných období sucha. Populace v rybnících mohou být negativně ovlivněny nevhodným způsobem hospodaření a letněním či zimovámí rybníků.

 • Péče o druh
  Pro život sekavců je limitujícím faktorem dostatek vhodných míst s jemným písčitým a písčito-bahnitým substrátem v partiích toku s mírnějším proudem, a proto je třeba tato stanoviště zachovat. Je nutné udržet vyhovující hydrologické podmínky (především v uzavřených soustavách a rybničních spojkách) a šetrně rybářsky hospodařit na rybnících, kde je doporučeno extenzivní vícehorkové hospodaření. Podmínkou je rychlé zpětné zavodnění dnového substrátu.

 • Literatura
  Halačka, K., Vetešník, L., Muška, M. 2019. Charakteristika populací vybraných evropsky významných druhů ryb na území České republiky. Příroda 39: 55-66.
  Lusk, S. and Lusková, V. and Halačka, K. 2000. On the occurence of populations of the genera Cobitis and Sabanejewia (Pisces, Cobitidae) in the Czech Republic. Folia Zool. 49 (Suppl.1): 97-106.
  Ráb, P., Böhlen, J., Janko, K., Kotlík, P. 2003. Příběh sekavce písečného. Živa 6: 271-274.
  Janko, K., Flajšhans, M., Choleva, L., Bohlen, J., ŠLechtová, V., Rábová, M., Lajbner, Z., ŠLechta, V., Ivanova, P., Dobrovolov, I., Culling, M., Persat, H., Kotusz, J., Ráb, P. 2007. Diversity of European spined loaches (genus Cobitis L.): an update of the geographic distribution of the Cobitis taenia hybrid complex with a description of new molecular tools for species and hybrid determination. J. Fish Biol 71: 387-408.


 • Milan Muška
# Fotoarchiv AOPK ČR