logo
 

DATA DS

Monitoring a sběr dat - projekty a metodiky

Znalost o výskytu a stavu druhů významných z hlediska ochrany přírody je neopominutelným podkladem pro rozhodování na všech úrovních veřejné správy v ochraně přírody, data AOPK ČR jsou pomocí databázových systémů on-line k dispozici všem jejím složkám. Relevantnost a využitelnost dat samozřejmě stoupá s jejich rozsahem a aktuálností. Nutnost aktuální informace o stavu chráněných území je pak důvodem pro návrh provedení inventarizačních průzkumů. Inventarizační průzkumy jsou nezbytnou součástí plánování v oblasti ochrany přírody v MZCHU. Mimo ně je potřeba ve volné krajině získat data pomocí standardizovaných metodik.

Monitoring a mapování vybraných druhů rostlin a živočichů a inventarizace maloplošných zvláště chráněných území v národně významných územích v České republice
V roce 2018 byla zahájena realizace projektu s názvem „Monitoring a mapování vybraných druhů rostlin a živočichů a inventarizace maloplošných zvláště chráněných území v národně významných územích v České republice“. Předmětem projektu je soubor aktivit, které doplňují a aktualizují celkové znalosti o výskytu a stavu druhů významných pro ochranu přírody (evropsky významné druhy, druhy zvláště chráněné, druhy vzácné a ohrožené) a to především v tzv. chráněné krajině.

Metodiky naleznete zde:

Metodiky inventarizací


Metodiky mapováníIntegrovaný projekt LIFE - Jedna příroda
Monitoring evropsky významných druhů  na území EVL, kde jsou tyto druhy předmětem ochrany:

Metodika obojživelníci


Mimo tyto projekty dochází vzhledem k aktuálnímu vývoji i k aktualizacím dosavadních metodik.

Metodika monitoringu velkých šelem


Copyright (c) 2006 - 2021, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR