logo
 

DATA DS

Nápověda filtru nálezové databáze

Nápověda k filtraci nálezových dat AOPK ČR

Úvod

Zpět k obsahu

Každý přihlášený uživatel, který má práva nahlížet na nálezy v nálezové databázi, má k dispozici filtr nálezových dat (viz Obr. 1.). V něm je možné vyplnit jednu nebo více hodnot. Stiskem tlačítka [Filtrovat] se zobrazí výsledky hledání ve spodní části okna pod filtrem. Standardně je k dispozici tzv. Zkrácený výpis obsahující jen nejdůležitější položky nálezů. Další možností je [Plný výpis] zobrazující více položek udaných v nálezu, který lze přepnout v záložkách pod filtrem. Celý nález je možné zobrazit v tzv. Kartě nálezu, kde jsou uvedeny všechny hodnoty vztahující se k danému záznamu. Seznam vybraných nálezů lze rovněž zobrazit i v mapě viz. odkaz [Mapa výsledků] a exportovat jako xml či html stránku nebo jako csv soubor, který je možné načíst např. do MS Excelu.

Obr. 1: Ukázka možného vyplnění filtru

Ukázka možného vyplnění filtru


Parametry filtru

Zpět k obsahu

 • Druh – filtrují se pouze latinské názvy taxonů.
 • Hledání podle data nálezu doporučujeme specifikovat úzkým rozmezím let (1 - 5 let). Formát zápisu data je vidět na Obr. 1.
 • ID akce/nálezu – pomocí tohoto pole je možno si vyfiltrovat jednu akci či jeden nález, ID kódy se zobrazují ve výsledcích hledání.
 • Lokalizace – filtr dle názvu lokalizace, název lokalizace vytváří zapisovatel při zápisu daného údaje.
 • Autor – autor nálezu/autorů nálezů může být u každého nálezu několik.
 • Zdroj – název zdroje, ze kterého pochází daný nález. Seznam zdrojů (včetně počtu odpovídajících nálezů) lze nalézt na úvodní stránce Portálu AOPK v sekci Statistiky.
 • Projekt – název projektu, v jehož rámci byla daná data sebrána.
 • Datová sada – název datové sady, ze které pochází dané nálezy.
 • Zapsal – jméno zapisovatele nálezu. Nemusí být totožné s autorem nálezu. Obvykle má zapisovatel práva k editaci svých nálezů.
 • Osobní (jen mnou zapsané) – tato funkce filtruje všechny nálezy zapsané přihlášeným uživatelem, neznamená to ale, že vyfiltruje záznamy, kde přihlášený uživatel je pozorovatelem, ale není zapisovatelem.
 • Pozitivní nálezy – po zaškrtnutí této položky budou ve Výsledku filtru zobrazeny jen záznamy odpovídající zadanému filtru a zároveň jen ty nálezy, které reprezentují prezenci daného taxonu na lokalitě v čase. V případě, že se jedná o potvrzenou absenci hledaného druhu na lokalitě, jedná se o tzv. Negativní nález a tyto nálezy jsou ve Výsledcích hledání zobrazeny šedivě oproti standardní černé (u nálezů s potvrzenou prezencí druhu).
 • Kategorie – jedná se o uměle stanovené vyšší taxonomické kategorie, které nenahrazují aktuální v DS AOPK ČR udržovaný taxonomický seznam. Tyto uměle stanovené kategorie definují vždy množinu taxonů u nichž se předpokládá, že mají stejný seznam vyplňovaných položek na formuláři nálezů a mají vždy stanoveného garanta.
 • Region (regionální pracoviště) – výběrem příslušného regionálního pracoviště získá uživatel seznam všech nálezů odpovídajících zadanému filtru, které svojí lokalizací spadají na seznam polí síťového mapování daného pracoviště.
 • Název katastru (výběr názvu katastru) – jedná se o prostorové omezení filtru.
 • Pole síťového mapování – je potřeba zadat celé (čtyřmístné číslo). Uživatel má možnost si toto pole vybrat i interaktivně v mapě, což je vhodné, pokud kód pole nezná. V mapě pro výběr pole síťového mapování je třeba použít ikonu pro výběr čísla pole síťového mapování. Výsledkem této funkce je, že se tato hodnota automaticky předvyplní do filtru. Filtr je možno případně doplnit a nebo stisknout hned [Filtrovat].
 • Nálezy s lokalitou – vyplněním tohoto parametru výběrem z číselníku je omezen filtr přesností lokalizace daného nálezu. U bodových lokalizací je přesnost lokalizace daná zapisovatelem (defaultně 0), u liniových a polygonových lokalizací je přesnost daná nejdelší vzdáleností bodu lokalizace od centroidu. Nechceme-li mít ve výsledku filtru nálezy s přesností např. na pole síťového mapování, je třeba vybrat patřičnou vzdálenost v tomto parametru.
 • Zatržením pole [Nerozlišovat malá/VELKÁ písmena] – filtr nebude rozlišovat malá a velká písmena – vhodné zejména při filtrování názvu lokalizace – ovšem filtr poběží delší dobu.
 • V pravé části filtru je možno vybírat zaškrtnutím pouze zvláště chráněné druhy. Jsou možné různé kombinace kategorie ochrany.

Vyplnění filtru

Zpět k obsahu

Filtr hledá standardně zleva – tzn. uživatel nemusí dopisovat celé hodnoty. Stačí pouze tři počáteční znaky u libovolné z textových položek filtru. Příklad: Hledá-li uživatel všechny nálezy lišky obecné v ND, stačí do pole napsat pouze tři znaky z latinského názvu taxonu [Druh (latinsky)] (Vul) a stisknout [Filtrovat]. Výsledkem je výpis všech nálezů, kde Druh začíná slovem Vul. Pro rychlejší práci s filtrem je vhodné přesnější zadání (Vulpes Vulpes), uživatel tak získá pouze hodnoty, které potřebuje.
Obdobně je možné hledat všechny textové položky filtru (Lokalizace, Autor, Zdroj, Projekt, Datová sada, Zapsal, Název katastru).
 • Hromadný výběr seznamu hodnot

  Zpět k obsahu

  Filtr umožňuje u vybraných položek (Druh, Lokalizace, Autor, Zdroj, Projekt, Datová sada, Zapsal a Název katastru) filtrovat naráz až 20 hodnot, a to použitím tlačítka lupa vyhledat v seznamu (viz. Obr. 2).

  Obr. 2: Hromadný výběr seznamu hodnot

  Hromadný výběr seznamu hodnot

  Vyselektujeme si seznam hodnot a pomocí tlačítka [Vybrat] přeneseme na pravou část mezi Vybrané hodnoty k přenosu do filtru, kliknutím na [Přenést do filtru] jsou hodnoty připravené k filtrování. Na Obr. 3 je vidět použití hromadného výběru hodnot k filtru. Filtr bude hledat všechny nálezy lišky obecné (latinsky) v oblasti CHKO Kokořínsko, Beskydy a Brdy.
  Ve filtru je také možnost použití tlačítka shodapřesná shoda. Tato funkce vyhledá u taxonu přesnou shodu za daným řetězcem, tedy při použití této podmínky se zobrazí jen taxony, které jsou shodné pouze s taxonem zadaným do filtru.
  Jednoduchým stisknutím křížkusmazat, se pak dají jednotlivé podmínky filtru smazat nebo odebrat.

  Obr. 3: Použití hromadného výběru hodnot ve filtru

  Použití hromadného výběru hodnot ve filtru


 • Podmínka filtru Nesmí obsahovat

 • Zpět k obsahu

  Filtr u vybraných položek (Druh, Lokalizace, Autor, Zdroj, Projekt, Datová sada, Zapsal) umožňuje použítí podmínky podmínka NOT Nesmí obsahovat. To je znázorněno u lokalizace na Obr. 4. Filtr bude hledat všechny nálezy lišky obecné (latinsky) kromě nálezů v oblasti CHKO Kokořínsko, Beskydy a Brdy.
  Podmínka Nesmí obsahovat se dá v jednom filtru použít vícekrát.

  Obr. 4: Použití podmínky Nesmí obsahovat

  Použití podmínky NOT

 • Kombinace parametrů ve filtru

  Zpět k obsahu

  Podmínky filtru – z důvodu rychlosti filtrování je filtr omezen podmínkami. Jednotlivé parametry jsou rozděleny do šesti skupin (viz. Obr. 5). Pole 0 nemají vliv na podmínky filtru, ale filtr s nimi pracuje - "nerozlišovat..." a "hledat..." a "pozitivní nálezy" fungují k jakémukoli relevantnímu poli.

  Obr. 5: Rozdělení parametrů filtru do skupin

  Rozdělení parametrů filtru do skupin  Filtrovat lze, pokud je splněna alespoň jedna z následujících podmínek:
  1. Je vyplněno alespoň jedno pole 1 bez podmínky Nesmí obsahovat.
  2. Není-li vyplněno pole 1 bez podmínky Nesmí obashovat, musí být ve filtru kombinace pole 2 s alespoň jedním dalším polem libovolné skupiny bez podmínky Nesmí obsahovat.
  3. Dále platí
   1. "Zákon 114/92 Sb." mezi sebou: - jakákoli kombinace je možná
   2. "Směrnice (92/43/EEC)" a "Směrnice (72/409/EEC)" mezi sebou: jakákoli kombinace je možná
   3. "Validace" mezi sebou:
    1. „k validaci“ jen samostatně
    2. „ke garanci“ možno s „garantované“


Výsledky hledání

Zpět k obsahu

Celkový počet nálezů a počet vyfiltrovaných nálezů se objeví pod tabulkou s výsledky hledání (viz. Obr. 6).

karta – stisknutím číselného kódu nálezu se zobrazí pro každý nález karta nálezu, ve které se nacházejí všechny dostupné informace o daném nálezu – viz kapitola Karta nálezu.

mapa – po kliknutí na odkaz mapa se zobrazí mapové okno s konkrétním nálezem.

akce – novinkou nálezové databáze je karta akce. Kliknutím na ikonu akce akce_ikona, se zobrazí veškerá data z akce nebo-li data z jednoho konkrétního pozorování. Data obsahují: (ID, Lokalizaci, Souřadnice WGS84, Datum, Autora, Projekt, Zdroj, Datovou sadu, Zapsal, Foto, Nálezy).

Obr. 6: Karta akce

karta akce

druh – rozkliknutím určitého druhu se zobrazí karta druhu. Ta obsahuje český a latinský název, Taxonomické zařazení, Zařazení ochrany, Výskyty druhu v periodách podle záznamů v ND OP, Počet nálezů druhu, Zdroj dat druhu, Atlasy a areály rozšíření druhu v ČR, Odkazy na mapy výskytu druhu, Grafy, Popis druhu a Fotoarchiv.

Obr. 7: Výsledky hledání

Výsledky hledání

Je několik možností, jak se zobrazenými výsledky pracovat:
Výsledek mapa – zobrazí výsledky filtru v mapovém okně – viz. Kapitola mapové zobrazení nálezů.
Výsledek síťová mapa – zobrazí výsledky filtru v polích síťového mapování dle počtu záznamů (viz. Obr. 8).

Vypis – přepnutím na plný výpis se zobrazí více položek uvedených v nálezu.

Obr. 8: Výsledky filtru v mapě polí síťového mapování

Výsledky filtru v mapě polí síťového mapování

Sumarizace nálezů dle druhu – vypíše výsledek filtru jako seznam všech taxonů, kategorii taxonů, jejich počet a zařazení mezi zvláště chráněné druhy rostlin či živočichů dle Zákona 114/92 Sb. a Směrnice EEC.

Obr. 9: Sumarizace nálezů dle druhu

Sumarizace nálezů dle druhu - výsledek

Sumarizace nálezů dle regionu – vypíše výsledek filtru jako seznam všech taxonů, kategorii taxonů, jejich počet a zařazení mezi zvláště chráněné druhy rostlin či živočichů dle Zákona 114/92 Sb. a Směrnice EEC podle jednotlivých regionů.

Obr. 10: Sumarizace nálezů dle regionu

Sumarizace nálezů dle regionu - výsledekedit – má-li přihlášený uživatel práva k danému nálezu (je jeho autorem nebo má práva jako garant), zobrazí se v poli edit možnost editovat daný nález. Kliknutím na tlačítko editovat se zapisovatel dostane (bez dalšího přihlašování) do aplikace NDOP, zobrazí se daný nález a je možné ho editovat.
export – seznam vybraných nálezů lze ze Zkráceného výpisu a i z Plného výpisu uložit jako XML, HTML či CSV soubor. Je možné exportovat jednotlivé stránky výpisu nebo všechny nálezy. Počet nálezů na stránku se nastaví ve filtru avšak exportovat jde naráz maximálně 2 000 nálezů. Podrobnosti o exportu jsou popsány v kapitole Export tabulkových dat.


Karta nálezu

Zpět k obsahu

Pohled na kartu nálezu umožňuje uživateli získat maximální množství informací o vybraném nálezu. Dále tento výpis tisknout a nebo zobrazit nález v mapovém okně – viz. Obr. 11.

Kartu nálezu lze zobrazovat jako Zkrácený výpis nebo Celkový výpis, který je možné tisknout a uložit jako PDF. Kliknutím na tlačítko [Mapa] se zobrazí přímo daný zákres nálezu. Pokud máte k danému nálezu práva jako zapisovatel či garant, tak můžete nález editovat a přes tlačítko [Editovat] se dostat přímo do editační aplikace NDOP.

Obr. 11: Karta nálezu

Karta nálezu


Mapové zobrazení nálezu

Zpět k obsahu

Stisknutím tlačítka [Mapa] se zobrazí mapové okno odpovídající vybraným nálezům. Mapa disponuje standardními funkcemi pro práci v mapě (viz Obr. 12). Mapové okno se dá zobrazit i prázdné, veškerá funkčnost je zachována.

Obr. 12: Mapové zobrazení výsledku filtru

Mapové zobrazení výsledku filtru

plus – (zoom +) přiblížení v mapě

minus – (zoom –) oddálení v mapě

zobraz – zobrazení/skrytí tabulky obsahu – po rozkliknutí tabulky obsahu se zobrazí mapové editační okno. Do mapového okna si lze přidávat vrstvy (chráněná území, Natura 2000), měnit podkladové mapy (výškopis, ortofoto, základní mapa) či přidat pole síťového mapování. Pole síťového mapování funguje zhruba od měřítka 1 : 400 000 a větším.

Obr. 13: Tabulkový obsah mapového okna
tab_obsah
obd – dotaz obdelníkem

pol – dotaz polygonem

kruh – dotaz kruhem

reset – reset zákresu

zoom – reset zákresu

ČR – návrat na zobrazení celé ČR

vysledek – zoom na výsledek

Obr. 14: Výpis nálezů v mapovém okně

vypis nalezu


 • Prostorový filtr

  Zpět k obsahu

  Dotaz obdelníkem/polygonem/kruhem umožňuje filtrovat přímo v mapě na vybraném prostoru. Lokalizační filtr funguje zhruba od měřítka 1 : 5 000 a větším viz. Obr. 15. Filtrování lokalizací v mapovém okně. Prostorový filtr je možno použít dvěma způsoby:
  1) V prázdné mapě bez předchozího filtru nálezů: v tomto případě prostorový filtr zobrazí všechny zákresy vyskytující se na daném území. V tabulkovém filtru se pak dají vyfiltrovat všechny nálezy na daném území či se tento výběr libovolně omezí.
  2) Po předchozím tabulkovém filtru: v tomto případě prostorový filtr zobrazí pouze zákresy, jejichž odpovídající nálezy vyhovují podmínce tabulkového filtru.

  Obr. 15: Filtrování lokalizací v mapovém okně

  Filtrování lokalizací v mapovém okně

 • Export lokalizací

  Zpět k obsahu

  Export lokalizací nalezneme pod tabulkou výsledků. Pro vybranou oblast zobrazenou v mapovém výřezu se vytvoří polygonová, liniová a bodová vrstva (formát Esri shapefile). Po exportu se zobrazí počet prvků ve vrstvě. Ve všech uložených vrstvách se nachází pole IDX_NDLOK, které lze prolinkovat s polem ID_LOKALIZACE z exportu nálezů ve výsledku filtru.
  Použitím symbolunastavenilze nastavit vyhledávání. Umožňuje filtrovat data z celé MZCHÚ, ale i selektovat na katastry, obce, MCHÚ, VCHÚ, EVL a ptačí oblasti. Vybráním dané MZCHÚ se zobrazí pouze nálezy umístěné ve vybrané oblasti. Filtr hledá fulltextově, takže najde hledaný text i uprostřed řetězce viz Obr. 15. Po kliknutí na daný katastr (MZCHÚ) se mapový výřez na daný objekt nazoomuje. Tento postup je možno použít např. v kombinaci s filtrováním všech dat v dané MZCHÚ.

  Výběr
  Obr. 16: Vyhledávání pomocí názvu katastrů či MZCHÚ

  Vyhledávání pomocí názvu katastrů či mzchú

Export tabulkových dat

Zpět k obsahu

Kliknutím na tlačítko Export je možné vyexportovat nálezová data dle zadaného filtru. Na výběr jsou jednotlivé stránky či všechna data, ovšem export je omezen maximálním počtem 2000 exportovaných nálezů. Pokud je potřeba vyexportovat více nálezů, je nutné jej opakovat. Zatržením odpovídajícího parametru v horní liště lze exportovat nálezy, sumu nálezů dle druhu (výsledek filtru), sumu nálezů dle zdroje (výsledek filtru) či popis sloupců. Všechna tato data můžeme exportovat jako soubor typu csv, xml či html zatržením příslušného typu v dolní části tabulky viz Obr. 15.

Obr. 17: Export výsledků filtru

Export výsledků filtru

Export nálezů – při exportu nálezů si zatržením vybereme parametry požadované k exportu. Defaultně je nastaven export základních parametrů (viz. Obr. 16).

Tab. 1: Export nálezů do html

Export nálezů do html

Export sumy nálezů dle druhu – při tomto exportu se zobrazí kategorie druhu, název taxonu, počet, kolikrát se daný taxon nachází ve výsledku filtru, kategorie ochrany dle Zákona 114/92 Sb. a Směrnice EEC.

Tab. 2: Export sumy nálezů do html

Export sumy nálezů do html

Export sumy nálezů dle zdroje – při tomto exportu se zobrazí název zdroje a počet, kolik taxonů se z jednotlivých zdrojů nachází ve výsledcích filtru.

Tab. 3: Export sumy zdrojů do html

Export sumy zdrojů do html

Export popisu sloupců – jedná se o převodník mezi původními (Zkrácený název) (viz. např. Karta nálezů) a vyexportovanými (Název) názvy sloupců.

Tab. 4: Export popisu sloupců do html

Export popisu sloupců do html

Copyright (c) 2006 - 2021, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR