logo
 

DATA DS

Licenční ujednání k využívání Nálezové databáze ochrany přírody

Licenční ujednání pro přístup do Nálezové databáze ochrany přírody

Údaje z Nálezové databáze ochrany přírody (ND OP) jsou, za účelem jejich využití pro ochranu přírody, k dispozici pod veřejnou licencí Creative Commons Uveďte původ - Zachovejte licenci. Uživatel se s v souladu s licencí zavazuje korektně citovat Nálezovou databázi ochrany přírody dle Citačních pravidel ND OP. Pro vyloučení pochybností uvádíme, že pokud jakékoliv ujednání stávající licenční smlouvy uzavřené mezi Vámi a AOPK ČR je nebo bude v rozporu s výše uvedenými podmínkami Creative Commons, platí podmínky Creative Commons.

Práva přístupu k datům jsou členěna do dvou úrovní, jak je blíže popisuje Koncepce zpřístupnění nálezových dat OP. Úroveň plného přístupu (všechna data v databázi s výjimkou skrytých) je dostupná úřadům veřejné správy, správcům státního majetku, autorizovaným osobám a specialistům-biologům na základě smlouvy.

Veřejný přístup (neobsahuje data o druzích zvláště chráněných a ve vyšších kategoriích ohrožení) je dostupný každému registrovanému uživateli. Veřejně přístupná jsou i data ostatních subjektů, pokud jsou poskytována pod licencí Creative Commons Uveďte původ - Zachovejte licenci nebo obdobnou.


Licenční ujednání pro zadávání dat do Nálezové databáze ochrany přírody
  1. Autor tímto uděluje licenci k užívání jím zadaných dat Agentuře ochrany přírody a krajiny ČR (dále AOPK ČR).
  2. Autor odpovídá za původnost díla.
  3. Licence se uděluje jako bezúplatná.
  4. Licence je neomezená z hlediska územního, časového, množstevního a věcného rozsahu.
  5. Licence je poskytována na dobu trvání autorských práv majetkových autora.
  6. AOPK ČR není povinna dílo užít.
  7. AOPK ČR zadaná data spravuje pod licencí CC-BY SA. AOPK ČR je oprávněna dílo dále rozvíjet, modifikovat, začleňovat do celků společně s díly jiných autorů, publikovat jej písemně i elektronicky, prostřednictvím webových stránek, distribuovat koncovým uživatelům, a to úplatně i bezúplatně a jinak dílo volně užívat dle svého uvážení. AOPK ČR je oprávněna licenci poskytnout třetí osobě, a to i bez předchozího souhlasu autora.

Copyright (c) 2006 - 2021, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR