logo
 

DATA DS

Koncepce zpřístupňování nálezových dat

V souvislosti s desetiletým výročím provozu Nálezové databáze ochrany přírody dochází k rozsáhlé změně v systému zpřístupnění jejího obsahu pomocí aplikace Filtr nálezových dat .

Změna rolí a rozsahu zpřístupnění dat

Po etapě jemného členění přístupových práv došlo k výraznému zjednodušení do tří základních úrovní: veřejný přístup, plný přístup a garant. Rozsah práv současných rolí je tak změněn a dochází k významnému rozšíření zpřístupněných dat pro uvedené tři role. Zároveň jsou zrušena původní regionální a systematická omezení přístupu.

Plný přístup k nálezové databázi zahrnuje osoby ze dvou skupin: zjednodušeně „úředník“ a „expert“. Skupinu „úředník“ tvoří zaměstnanci úřadů veřejné správy a je vázána na jejich kompetence. Koncepčně do stejné skupiny spadají také zaměstnanci správců státního majetku (LČR, Podniky Povodí), případně další úřady (ČIŽP). Skupinu „expert" tvoří osoby se smluvním přístupem s AOPK ČR a je určena výzkumníkům či specialistům a je založena na spolupráci, popř. doporučení AOPK ČR. V jejich smlouvách je tak i zakotvena reciproční klauzule (podmínka zadávání dat či jejich validace). Do této role spadají vedle akademických pracovníků, pracovníků muzeí i osoby autorizované pro naturová a biologická hodnocení. Nově jsou také spojena práva přístupu i zadávání, každý z uživatelů s plným přístupem má právo i zadávat přímo do Nálezové databáze OP.

Z formálního hlediska jde o rozšíření uživatelských práv nad rámec dosavadního znění smluv a je svázáno s upraveným zněním licenčního ujednání.

Zveřejnění většiny obsahu databáze pro veřejnost

Vedle zjednodušení systému plného přístupu je rovněž zveřejněna většina stávajícího obsahu databáze – zveřejněny tak jsou nálezy všech druhů, vyjma vybraných citlivých druhů. I v případě citlivých druhů jsou veřejně dostupná data přejatá z jiných veřejných databází. Možnost „veřejného přístupu“ k Nálezové databázi tak získává automaticky každý registrovaný uživatel v informačních systémech AOPK ČR viz Registrace do IS AOPK ČR. Role veřejného přístupu tak umožňuje prohlížet přibližně 99% stávajícího obsahu databáze. Nepřístupná však zároveň pro role veřejného a plného přístupu jsou data, u kterých jejich autor nastavil skrytí záznamu nebo lokalizace a to až do doby jím nastaveného zveřejnění. Takto označená data má právo nahlížet pouze sám autor zapsaného pozorování a garant AOPK ČR.

Skrývání záznamů

Vzhledem k otevření databáze je zvýrazněna a zrevidována funkce skrývání (citlivých) dat. Data lze ostatním uživatelům skrývat dvojím způsobem. Pokud je skryt celý záznam, data uvidí pouze autor (zadavatel údaje) a garant databáze (odbor monitoringu biodiverzity AOPK ČR). Pokud je skryta pouze lokalizace, týká se omezení pohledu pouze přesného zákresu, názvu lokalizace a poznámek. Zbylé položky údaje budou viditelné, tedy prakticky bude údaj geograficky rozostřen na úroveň pole síťového mapování (11 x 12 km).

Praktické workshopy NDOP

Závěrem si dovolujeme všem uživatelům nabídnout možnost praktického proškolení v práci s NDOP. Jsme si vědomi toho, že řada uživatelů naráží při práci s databází na praktické potíže a uvítali by konzultace, trénink či praktický workshop. Zájem bychom rádi zjistili strukturovaně formou on-line dotazníku, který nám bude sloužit i pro organizaci (lokaci, tematické rozpětí). Pokud tedy o proškolení stojíte, prosíme o jeho vyplnění na adrese:
https://goo.gl/forms/hRMyGojOAnYXLxqy1


Copyright (c) 2006 - 2021, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR