logo
 

DATA DS

Stav a trendy populací ptačích druhů

Haliaeetus Podiceps cristatus; © AOPK ČR, J. Ševčík (2009) Alcedo atthis; © AOPK ČR, P. Mückstein (2009) Glaucidium passerinum; © AOPK ČR, K. Ševčík (2011) Carduelis carduelis; © AOPK ČR, V. Hlaváč (2010) Dendrocopos major; © AOPK ČR, V. Hlaváč (2010)
Na rozdíl od ostatních skupin živočichů se sledování a hodnocení stavu a trendů populací ptáků vztahuje dle čl. 1 Směrnice o ptácích na všechny druhy přirozeně se vyskytující ve volné přírodě na území státu. Doplňkově se hodnotí také stav druhů přílohy I Směrnice o ptácích na celém území i samostatně v jednotlivých ptačích oblastech.
Systematické sledování ptačích populací má v Česku dlouhou tradici a je založeno na tuzemských i mezinárodních sčítacích a mapovacích programech s celoúzemní působností. Pro hodnocení jsou tak k dispozici data (časové řady) z:
  • faunistické databáze Avif, databáze Jednotného programu sčítání ptáků (Česká společnost ornitologická),
  • kroužkování ptáků (Kroužkovací stanice Národního muzea v Praze),
  • atlasů hnízdního rozšíření ptáků.
Monitoring ptačích oblastí jako zákonnou povinost zajišťuje AOPK ČR ve spolupráci s externími subjekty včetně České společnosti ornitologické.
Seznam ptáků s přirozeným výskytem na území ČR zahrnuje 229 stálých nebo pravidelně se vyskytujících stěhovaných druhů či poddruhů. Fáze životního cyklu (status) byla převzata z online Seznamu ptáků České republiky (Faunistická komise ČSO).
Veškeré podklady nezbytné k hodnocení stavu a trendů populací ptáků jsou přístupné na Referenčním portálu článku 12. Pro klasifikaci trendů slouží 7-úrovňová stupnice (hodnoty viz Přehled hodnocení).
První předání hodnotících zpráv se uskutečnilo v roce 2013. ČR nepodala zprávy za všechny druhy, ale pouze za druhy přílohy I Směrnice o ptácích (47 taxonů, blíže Vojtěchovská 2015).

Přehled hodnocení stavu a trendů populací ptačích druhů

Reference:
ŠŤASTNÝ, K.; BEJČEK, V.; HUDEC, K. (1997). Atlas hnízdního rozšíření ptáků v České republice 1985-1989. Vydání první. Jinočany: Nakladatelství a vydavatelství H & H. 457 s. ISBN 80-86022-18-8.
ŠŤASTNÝ, K.; BEJČEK, V.; HUDEC, K. (2006). Atlas hnízdního rozšíření ptáků v České republice: 2001-2003. Vydání první. Praha: Aventinum. 463 s. ISBN 978-80-86858-88-3.
Česká společnost ornitologická. Jednotný program sčítání ptáků [online]. 2007 [cit. 2016-02-22]. Dostupné online http://jpsp.birds.cz/index.php.
EIONET: European Topic Centre on Biological Diversity [online]. 2015 [cit. 2015-09-15]. Reporting under Article 12 of the Birds Directive (period 2008 - 2012): Introduction to status and trends of bird species [online]. Dostupné online http://bd.eionet.europa.eu/activities/Reporting/Article_12.
Česká společnost ornitologická. Birds.cz: pozorování ptáků [online]. 2010 - 2016 [cit. 2016-02-22]. Dostupné online http://birds.cz/avif/.
HORA, J.; BRINKE, T.; VOJTĚCHOVSKÁ, E.; HANZAL, V.; KUČERA, Z. (eds.) (2010). Monitoring druhů přílohy I směrnice o ptácích a ptačích oblastí v letech 2005-2007. 1. vydání. Praha: AOPK ČR. 320 s. ISBN 978-80-87051-88-7.
HORA, J.; ČIHÁK, K.; KUČERA, Z. (eds.) (2015). Monitoring druhů přílohy I Směrnice o ptácích a ptačích oblastí v letech 2008 - 2010. Příroda. 2015, 33, s. 6-489. ISSN 1211-3603.
VAVŘÍK, M.; Faunistická komise ČSO. Seznam ptáků České republiky: Checklist of birds of the Czech republic [online]. 2015. Dostupné online http://fkcso.cz/cz-list.htm.
VOJTĚCHOVSKÁ, E. (2015). Zpráva o stavu druhů přílohy I Směrnice o ptácích. Ochrana přírody. 70, 1, s. 30-35. ISSN 1210-258X. Dostupné online http://www.casopis.ochranaprirody.cz/vyzkum-a-dokumentace/zprava-o-stavu-druhu-prilohy-i-smernice-o-ptacich/

Copyright (c) 2006 - 2021, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR