logo
 

DATA DS

Stav typů přírodních stanovišť z hlediska ochrany

Typy přírodních stanovišť (TPS) byly pro praktické potřeby provázány s vegetační klasifikací a zjemněny na úroveň přírodních biotopů. V ČR se vyskytuje 60 TPS z přílohy I Směrnice o stanovištích, kterým odpovídá 127 přírodních biotopů. Zdroje dat pro sledování stavu TPS z hlediska jejich ochrany jsou dva - mapování přírodních biotopů a monitoring přírodních biotopů. Mapování pokrývá celé území ČR a bližší informace lze nalézt v záložce Biotopy. Monitoring je založen na pravidelném fytocenologickém snímkování trvalých monitorovacích ploch podle jednotné metodiky.
Veškeré metodiky a další podklady potřebné k hodnocení stavu ochrany jsou k dispozici na Referenčním portálu článku 17. Pro odhad stavu ochrany slouží, stejně jako u EVD, 4-úrovňová stupnice (hodnoty viz přehledy hodnocení). První předání hodnotících zpráv se uskutečnilo v roce 2007. Stručný souhrn z doposud předaných zpráv je v připojené tabulce.

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA MONITORING POČET HODNOCENÝCH TPS
2007 2004 - 2006 60: 58/37*
2013 2007 - 2012 60: 58/35*
* - celkem: kontinentální/panonská biogeografická oblast


Přehledy hodnocení stavu TPS z hlediska ochrany

 © AOPK ČR, D. Turoňová (2009)  © AOPK ČR, J. Juráková (2011) © AOPK ČR, M. Klaudys (2009)
CELKOVÝ PŘEHLED VODNÍ TOKY A NÁDRŽE MOKŘADY
 
© AOPK ČR, J. Hájek (2009) © AOPK ČR, P. Holub (2011) © AOPK ČR, D. Turoňová (2014)
RAŠELINIŠTĚ SKÁLY, SUTĚ A JESKYNĚ ALPÍNSKÉ BEZLESÍ
 
© AOPK ČR, J. Bělohoubek (2009) © AOPK ČR, P. Šiška (2010) © AOPK ČR, M. Klaudys (2008)
SEK. TRÁVNÍKY A VŘESOVIŠTĚ KŘOVINY LESY


Statistiky

Hodnocení stavu typů přírodních stanovišť - 2007 Tabulka Graf
Hodnocení stavu typů přírodních stanovišť - 2013 Tabulka
Graf
Hodnocení stavu typů přírodních stanovišť - časové srovnání Graf
Hodnocení stavu z hlediska ochrany podle formačních skupin - 2007 Tabulka
Graf
Hodnocení stavu z hlediska ochrany podle formačních skupin - 2013 Tabulka
Graf
Hodnocení stavu z hlediska ochrany podle formačních skupin - časové srovnání Graf
Index diverzity hodnocení - časové srovnání Tabulka
Graf
Rozšíření TPS podle formačních skupin přírodních biotopů - 2015 Mapa

Reference:
DUŠEK, J.; HOŠEK, M.; KOLÁŘOVÁ, J. (2007). Hodnotící zpráva o stavu z hlediska ochrany evropsky významných druhů a typů přírodních stanovišť v České republice za období 2004 - 2006. Ochrana přírody. 62, 5 (Příloha V), I-IV. ISSN 1210-258X. Dostupné online http://www.casopis.ochranaprirody.cz/res/archive/003/000501.pdf?seek=1234980438
SCHLEICHER, C.; DOSTÁLOVÁ, A.; MILEGO, R. et al. (2011). European analysis on selected biodiversity parameters - report on part 3. Output of the project: Integrating nature & biodiversity and land use data. Innsbruck. 30 s. Závěrečná zpráva. Archivuje http://ec.europa.eu/environment/nature/ecosystems/studies.htm#integrating.
LUSTYK, P.; OUŠKOVÁ, V.; KRATOCHVÍLOVÁ, L. et al. (2014). Zpráva o stavu biotopů 2013: Hodnocení stavu a trendů evropsky významných typů přírodních stanovišť. Ochrana přírody. 69, 3, s. 30-33. ISSN 1210-258X. Dostupné online http://www.casopis.ochranaprirody.cz/vyzkum-a-dokumentace/zprava-o-stavu-biotopu/
EIONET: European Topic Centre on Biological Diversity [online]. 2015 [cit. 2015-09-15]. Reporting under Article 17 of the Habitats Directive (period 2007 - 2012): Introduction to assessment of conservation status of habitats and species of Community Interest [online]. Dostupné online http://bd.eionet.europa.eu/activities/Reporting/Article_17
CHOBOT, K. (ed.) (2016). Druhy a přírodní stanoviště: Hodnotící zprávy o stavu v České republice. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. 226 s. ISBN 978-80-88076-20-9.

Copyright (c) 2006 - 2021, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR