logo
 

DATA DS

Stav evropsky významných druhů z hlediska ochrany

Přehledy hodnocení stavu EVD z hlediska ochrany


Biodiverzita; © MŽP (2005) Triandra mannia; © AOPK ČR, J. Hradílek (2011) Gentianella praecox subsp. bohemica; © AOPK ČR, J. Hájek (2009)í
CELKOVÝ PŘEHLED BEZCÉVNÉ ROSTLINY CÉVNATÉ ROSTLINY
 
Lucanus cervus; © AOPK ČR, J. Šreiber (2010) Austropotamobius torrentium; © AOPK ČR, M. Štambergová (2003) Aplikovaná ochrana přírody
HMYZ OSTATNÍ BEZOBRATLÍ RYBY A MIHULE
 
Pelobates fuscus; © AOPK ČR, J. Maštera (2009) Lacerta viridis: © AOPK ČR,  L. Čech (2007) Spermophilus citellus; © AOPK ČR, J. Procházka (2012)
OBOJŽIVELNÍCI PLAZI SAVCI
Evropsky významné druhy (EVD) rostlin a živočichů jsou - co do jejich výskytu, ohroženosti či vzácnosti - velmi nesourodou skupinou. Většina druhů je vzácných případně ohrožených s omezeným výskytem. U těchto druhů jsou sledovány všechny známé lokality nebo jejich převážná část. Řada druhů je sice široce rozšířená, avšak v ČR ohrožena. Ty jsou monitorovány buď na vybraných lokalitách (trvalých monitorovacích lokalitách), nebo jsou systematicky mapovány např. pomocí projektově financovaného účelového mapování druhů. Zbývající skupinou jsou široce rozšířené a dosud běžné druhy, u kterých se pro hodnocení využívají údaje získané excerpcí z dostupných datových zdrojů např. veřejných mapovacích projektů, druhových databank anebo mapování biotopů.
Seznam EVD s výskytem na území ČR obsahuje 198 taxonů. Aktuálně se sleduje a hodnotí 180 taxonů. Rozdíl tvoří taxony vyhynulé, s nedostatečnými informacemi, reintrodukované či s potenciálním výskytem. Jejich přehled je v připojené tabulce.

TAXON TAXONOMICKÁ SKUPINA SOUČASNÝ STAV
Boros schneideri Insecta / Coleoptera vymřelý druh
Dytiscus latissimus Insecta / Coleoptera vymřelý druh
Morimus funereus Insecta / Coleoptera nálezy nejistého původu
Phryganophilus ruficolis Insecta / Coleoptera vymřelý druh
Stephanopachys substriatus Insecta / Coleoptera vymřelý druh
Coenonympha hero Insecta / Lepidoptera vymřelý druh
Leptidea morsei Insecta / Lepidoptera vymřelý druh
Lycaena helle Insecta / Lepidoptera reintrodukovaný druh
Nymphalis vaualbum Insecta / Lepidoptera vymřelý druh
Polyommatus eroides Insecta / Lepidoptera vymřelý druh
Aeshna viridis Insecta / Odonata pravděpodobný druh
Leucorrhinia caudalis Insecta / Odonata znovu nalezený druh (2012)
Cobitis elongatoides Actinopterygii taxon polyploidního komplexu
Cobitis tanaitica Actinopterygii taxon polyploidního komplexu
Rutilus pigus Actinopterygii vymřelý druh
Emys orbicularis Reptilia nálezy nejistého původu
Aldrovanda vesiculosa Tracheophyta reintrodukovaný druh
Botrychium simplex Tracheophyta vymřelý druh

Veškeré podklady nezbytné k hodnocení stavu ochrany jsou veřejně přístupné na Referenčním portálu článku 17. Pro klasifikaci stavu ochrany slouží 4-úrovňová stupnice (hodnoty viz seznamy hodnocení). První předání hodnotících zpráv se uskutečnilo v roce 2007. Stručný souhrn z doposud předaných zpráv je v připojené tabulce.

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA MONITORING POČET HODNOCENÝCH EVD
2007 2004 - 2006 171: 155/104*
2013 2007 - 2012 180: 163/110*
* - celkem: kontinentální/panonská biogeografická oblast

Reference:
DUŠEK, J.; HOŠEK, M.; KOLÁŘOVÁ, J. (2007). Hodnotící zpráva o stavu z hlediska ochrany evropsky významných druhů a typů přírodních stanovišť v České republice za období 2004 - 2006. Ochrana přírody. 62, 5 (Příloha V), I-IV. ISSN 1210-258X. Dostupné online http://www.casopis.ochranaprirody.cz/res/archive/003/000501.pdf?seek=1234980438
SCHLEICHER, C.; DOSTÁLOVÁ, A.; MILEGO, R. et al. (2011). European analysis on selected biodiversity parameters - report on part 3. Output of the project: Integrating nature & biodiversity and land use data. Innsbruck. 30 s. Závěrečná zpráva. Archivuje http://ec.europa.eu/environment/nature/ecosystems/studies.htm#integrating.
HANZAL, V.; JEŘÁBKOVÁ, L.; MUŠKA, M. et al. (2014). Zpráva o stavu evropsky významných druhů ryb, mihulí, obojživelníků, plazů a savců. Ochrana přírody. 69, 6, s. 20-25. ISSN 1210-258X. Dostupné online http://www.casopis.ochranaprirody.cz/vyzkum-a-dokumentace/zprava-o-stavu-evropsky-vyznamnych-druhu-ryb-mihuli-obojzivelniku-plazu-a-savcu/
HOLÁ, E.; TUROŇOVÁ, D. (2014). Hodnotící zprávy o stavu mechorostů a cévnatých rostlin - podruhé. Ochrana přírody. 69, 4, s. 22-25. ISSN 1210-258X. Dostupné online http://www.casopis.ochranaprirody.cz/vyzkum-a-dokumentace/hodnotici-zpravy/
CHOBOT, K.; HEJDA, R.; PAVLÍČKO, A. (2014). Zpráva o stavu evropsky významných druhů brouků, motýlů, vážek, měkkýšů a korýšů. Ochrana přírody. 69, 5, s. 27-30. ISSN 1210-258X. Dostupné online http://www.casopis.ochranaprirody.cz/vyzkum-a-dokumentace/zprava-o-stavu-evropsky-vyznamnych-druhu-brouku-motylu-vazek-mekkysu-a-korysu/
EIONET: European Topic Centre on Biological Diversity [online]. 2015 [cit. 2015-09-15]. Reporting under Article 17 of the Habitats Directive (period 2007 - 2012): Introduction to assessment of conservation status of habitats and species of Community Interest [online]. Dostupné online http://bd.eionet.europa.eu/activities/Reporting/Article_17
CHOBOT, K. (ed.) (2016). Druhy a přírodní stanoviště: Hodnotící zprávy o stavu v České republice. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. 226 s. ISBN 978-80-88076-20-9.

Copyright (c) 2006 - 2021, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR