logo
 

DATA DS

Hodnocení úspěšnosti péče o travní porosty v soustavě N2000
- fytocenologické snímky

© AOPK ČR,  D. Vacková (2012)

Aktivita Hodnocení úspěšnosti péče o travní porosty v lokalitách soustavy Natura 2000 je součástí výzkumného projektu Monitoring stavu evropsky významných druhů rostlin a živočichů a druhů ptáků v soustavě Natura 2000 (EHP-CZ02-OV-1-024-2015).

Pro získání potřebných dat k hodnocení byla zadána veřejná zakázka na zopakování fytocenologických snímků zapsaných v minulosti na travních porostech v územích soustavy Natura 2000. Vybrané historické fytocenologické snímky pocházejí z České národní fytocenologické databáze, z projektu Monitoring vlivů agroenvironmentálních opatření HRDP na biodiverzitu a ze série fytocenologických snímků pořízených AOPK ČR v letech 2007- 2008. Terénní sběr dat zhotoviteli proběhne v roce 2015.

Podklady pro terénní šetření:

Copyright (c) 2006 - 2021, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR