logo
 

DATA DS

Monitoring biodiverzity

Pod monitoring biodiverzity lze shrnout v širším smyslu veškerou činnost sběru dat o druzích či jejich společenstvech. Nejrozsáhlejší a nejucelenější aktivitou je v tomto směru sledování stavu evropsky významných druhů (EVD) a typů přírodních stanovišť (TPS). Na AOPK ČR byla díky tomu vybudována datová a expertní infrastruktura, která na základě centralizace datových zdrojů umožňuje hodnotit biodiverzitu na různé úrovni a v různém geografickém rámci. Řada činností, které je možné pod pojem monitoring biodiverzity rovněž zahrnout, je řešena projektově. Patří mezi ně například inventarizační průzkumy chráněných území či hodnocení stavu druhů v územích soustavy Natura2000.

Zákonné opodstatnění
Sledování (monitoring) a hodnocení stavu druhů a přírodních stanovišť z hlediska ochrany vychází z ustanovení Směrnice Rady 92/43/EEC , o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (dále jen Směrnice o stanovištích) a Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/147/ES o ochraně volně žijících ptáků (dále je Směrnice o ptácích), - které byly v rámci práva Evropské unie (acquis communautaire) vtěleny do zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zvláště pak do § 45f. Ustanovení tohoto paragrafu ukládají orgánům ochrany přírody povinnost sledovat stav ptačích oblastí, evropsky významných lokalit a evropsky významných druhů. Věcným zajištěním této povinnosti byla Ministerstvem životního prostředí pověřena Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR).
V podmínkách české ochrany přírody je mapování a sledování dlouhodobého vývoje populací druhů a jejich společenstev nedílnou součástí druhové ochrany.

Sledování stavu
© AOPK ČR, L. Jeřábková (2010) © AOPK ČR, E. Holá (2013) © AOPK ČR, V. Peřina (2010) © AOPK ČR, V. Melichar (2009) © AOPK ČR, Z. Mačát (2010) © AOPK ČR, L. Gillová (2013) © AOPK ČR, A. Hájek (2011) © AOPK ČR, L. Jeřábková (2010) © AOPK ČR, V. Sajfrt (2010) © AOPK ČR, J. Pekárová (2011)
Monitoring biodiverzity zahrnuje postupy různé co do intenzity, náročnosti i účelu. V užším smyslu je to opakovaný metodicky standardizovaný sběr dat (populačních, o vlivech atp.) na trvalých plochách. Vedle toho se uplatňuje i extenzivnější plošné mapování a v rámci chráněných území - pro potřeby jejich hodnocení - standardizované inventarizační průzkumy. Tyto přístupy jsou aplikovány na druhy i biotopy.
Plošně a organizačně nejrozsáhlejším sledováním je mapování výskytu přírodních biotopů na celém území ČR. Výstupem je vrstva mapování biotopů, jejíž aktualizace je plánována ve 12-letém cyklu. Souběžně jsou přírodní biotopy monitorovány také pomocí fytocenologických snímků v reprezentativním vzorku ploch.
Druhy se rovněž sledují na trvalých plochách (lokalitách). Pro řadu z nich je však efektivnější zavést plošné systematické mapování a v případech některých atraktivních druhů využít i mapování prostřednictvím veřejnosti. Všechna druhová data jsou v jednotném tvaru uložena v Nálezové databázi ochrany přírody (ND OP), která je v současnosti již neopominutelným zdrojem dat o druhové diverzitě.

Využití dat
U EVD a TPS slouží sebraná data k hodnocení jejich stavu z hlediska ochrany a vývoje na území celého státu, resp. biogeografické oblasti. Povinnost podávat hodnotící zprávy je pro EVD a TPS uvedena v článku 17 Směrnice o stanovištích a pro ptačí druhy v článku 12 Směrnice o ptácích. Perioda podávání zpráv byla sjednocena na 6 let. Další uplatnění nacházejí získaná data při hodnocení důsledků koncepcí a záměrů na evropsky významné lokality a ptačí oblasti (§ 45i zákona č. 114/1992 Sb.).
V druhové ochraně jsou shromážděná data podkladem zejména pro přípravu:
Monitoring bezzásahových lokalit

Součástí monitoringu biodiverzity je také monitoring lesů ponechaných samovolnému vývoji. Monitoring tvoří opakovaná dendrometrická měření na bázi statistické inventarizace a sestává ze dvou částí - sběr dendrometrických dat na síti trvalých kruhových ploch o výměře 500m2 a na jádrovém území o výměře 1 ha, kde je polohově zaměřena kompletní stromová situace. Monitoring pro AOPK ČR zajišťuje VÚKOZ, v.v.i.

Reference:
European Commission [online]. 1995 - 2015 [cit. 2015-10-16]. ENVIRONMENT: The Habitats Directive [online]. Dostupné online <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:01992L0043-20130701>.
European Commission [online]. 1995 - 2015 [cit. 2015-10-16]. ENVIRONMENT: The Birds Directive [online]. Dostupné online <http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/birdsdirective/index_en.htm>.
Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Dostupné online <http://www.ochranaprirody.cz/res/archive/107/014855.pdf?seek=1373450528>.
DUŠEK, J. (2006). Sledování stavu biotopů a druhů z hlediska jejich ochrany. Ochrana přírody. 61, 6, s. 187-188. ISSN 1210-258X.
DUŠEK, J. (2007). Hodnotící zprávy podle směrnice o stanovištích. Ochrana přírody. 62, 2 (Příloha II), s. 1-2. ISSN 1210-258X.
CHOBOT, K. (2013). Zpráva o stavu biotopů a druhů podruhé: Hodnotící zprávy podle směrnice o stanovištích II (2013. Ochrana přírody. 68, 6, s. 19-21. ISSN 1210-258X. Dostupné online <http://www.casopis.ochranaprirody.cz/vyzkum-a-dokumentace/zprava-o-stavu-biotopu-a-druhu-podruhe/>

Copyright (c) 2006 - 2021, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR