logo
 

DATA DS

Chráněná území

© AOPK ČR,  D. Turoňová (2007)

Návrhy chráněných území, tj. jejich prvotní popis a vymezení hranic, jsou výsledkem jednak iniciativ v rámci ČR (realizace projektů, činnost zájmových sdružení, spolků a samosprávy), jednak naplňování mezinárodních úmluv nebo členství státu v mezinárodních mezivládních organizacích.

Z mezinárodních iniciativ je třeba zmínit především směrnici Rady 92/43/EHS o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, směrnici Evropského parlamentu a Rady 2009/147/ES o ochraně volně žijících ptáků, dále Ramsarskou úmluvu, Bernskou úmluvu a program Člověk a biosféra (Man and Biosphere Programme) pod záštitou organizace UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization).

zal_chumapaProces vyhlášení chráněných území zajišťuje národní legislativa. Institut územní ochrany je zakotven v zákoně č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (Části Obecná ochrana přírody a krajiny, Zvláště chráněná území, Natura 2000) a jeho prováděcích vyhláškách č. 395/1992 a č. 64/2011, ve znění pozdějších předpisů.

Soustava chráněných území v ČR je státní ochranou přírody pravidelně revidována a podle potřeby doplňována. Jejich zřizovací a odbornou dokumentaci (zvláště a smluvně chráněných území, území soustavy Natura 2000 a památných stromů) eviduje Ústřední seznam ochrany přírody (ÚSOP). Fyzicky jsou dokumenty uloženy ve Sbírce listin ÚSOP. V digitálním formátu včetně hranice území se zobrazují v aplikaci Digitální registr ÚSOP.

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR je garantem celorepublikových vrstev zvláště a smluvně chráněných území, území soustavy Natura 2000, mezinárodně významných částí přírody a vybraných vrstev obecné ochrany přírody a krajiny.

Reference:
ČEŘOVSKÝ, J. (2007). Územní ochrana: vrchol pyramidy. Ochrana přírody. 62, 4, s. 30-32. ISSN 1210-258X.
VLČKOVÁ, V. (2007a). Ústřední seznam ochrany přírody: 1. část. Ochrana přírody. 62, 3, s. 15-19. ISSN 1210-258X.
VLČKOVÁ, V. (2007b). Ústřední seznam ochrany přírody: 2. část. Ochrana přírody. 62, 4, s. 15-18. ISSN 1210-258X.
HÄRTEL, H.; KŘENOVÁ, Z. (2009). Dilema priorit: Chráníme biodiverzitu, nebo procesy?. Ochrana přírody. 64, 5, s. 17-21. ISSN 1210-258X. Dostupné online http://www.casopis.ochranaprirody.cz/vyzkum-a-dokumentace/dilema-priorit-chranime-biodiverzitu-nebo-procesy/
JUFFE-BIGNOLI, D.; BURGESS, N. D.; BINGHAM, H. et al. (2014). Protected Planet Report 2014. Cambridge, U. K.: UNEP -WCMC. 69 s., vi.
PEŠOUT, P. (2014). "Soukromé" rezervace v České republice. Ochrana přírody. 69, 2, s. 19-22. ISSN 1210-258X. Dostupné online http://www.casopis.ochranaprirody.cz/pece-o-prirodu-a-krajinu/soukrome-rezervace-v-ceske-republice/

Copyright (c) 2006 - 2021, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR