logo
 

DATA DS

Citační pravidla ND

Údaje z Nálezové databáze ochrany přírody vedené AOPK ČR je nutné, podobně jako u jiných zdrojů informací, samozřejmě citovat. Forma citace se liší dle kontextu použití a rozsahu odkazovaných dat. Jiná je situace v případě odborných vyjádření, správních řízení a jiných úředních aktů, kde většinou není vyžadována bibliografická citace, naopak může být vyžadován odkaz dle konkrétních zvyklostí.
Mimo tyto úřední akty(avšak částečně právě v rámci odborných vyjádření) je nutné korektně citovat, především ve formě bibliografické citace, ve smyslu normy ISO 960. Ta se dotýká i poměrně komplikované otázky citací elektronických zdrojů. Norma stanovuje pouze několik málo rigidních pravidel, toto doporučení si tak klade za cíl přesnější standardizaci.

Podle rozsahu dat je pak doporučeno používat následující tvary citace:V případě použití velkého souboru dat, resp. databáze jako celku, jednotlivá data nejsou konkrétně použita, výstup je založen na vlastní analýze obsahu databáze:

AOPK ČR. Nálezová databáze ochrany přírody. [on-line databáze; portal.nature.cz]. RRRR-MM-DD; [cit. RRRR-MM-DD]
RRRR-MM-DD je aktuální datum pořízení exportu, resp. výpisu z databáze)
Obrazové (mapové) výstupy založené na datech z databáze pak budou opatřeny zkrácenou formou citace:
(c) AOPK ČR, Nálezová databáze ochrany přírody

V případě použití konkrétního údaje, který je dále zpracováván, je nutné při citaci odlišit několik typů údajů, které se v databázi vyskytují.
V případě citace údaje publikovaného a následně přepsaného do databáze, jde de facto o sekundární citaci. Pokud zpracovatel má k dispozici původní práci, bude citovat především ji. Databáze v podobných případech slouží jako zdroj metainformací.

Citace v textu je dle zvyklostí daného periodika zkrácena na:
….X-us y-us ….lokalita…(Boček, 1899)…

V seznamu literatury a pramenů pak:


Boček F. 1899: Květena okresu jindřichohradeckého se zvláštním zřetelem k okolí Kardašovy Řečice. Vl. nákl., Kardašova Řečice.
(zde zpracovatel měl k dispozici zdroj skutečně, jiné detailní formy citace jsou samozřejmě možné, dle úzu periodik či edic)

Pokud se zpracovatel ke zdroji reálně nedostal, sekundární citace se označí takto:


Boček F. 1899: Květena okresu jindřichohradeckého se zvláštním zřetelem k okolí Kardašovy Řečice. Vl. nákl., Kardašova Řečice. (ex: AOPK ČR RRRR. Nálezová databáze ochrany přírody.. [on-line databáze; portal.nature.cz]. [cit. RRRR-MM-DD]

Dostupnost původních zdrojů je obtížná především v případech nepublikovaných rukopisů, typicky například výsledků inventarizačních průzkumů. Zde tak databáze hraje roli nejen metainformačního zdroje, ale i zdroje vlastní informace. Podobně jako v předchozím případě jde de facto o sekundární citaci a forma citace je tedy analogická:
Tydlitát M. 1962. Inventarizační průzkum navrženého chráněného přírodního výtvoru Údlické Doubí. MSc. Depon. in SÚPPOP Ústí nad Labem. (ex: AOPK ČR RRRR. Nálezová databáze ochrany přírody. [on-line databáze; portal.nature.cz]. [cit. RRRR-MM-DD]

V případě, že primárním zdrojem dat je databáze, tj. údaje zapsané primárně přímo do ní (typicky pomocí aplikace NDOP), je citace v textu následující:
….X-us y-us ….lokalita…Novák lgt.(AOPK ČR, RRRR)…

V seznamu literatury a pramenů pak:


AOPK ČR RRRR. Nálezová databáze ochrany přírody. [on-line databáze; portal.nature.cz]. [cit. RRRR-MM-DD]
Název zdroje (jak je používán v ND OP) je možné používat, ale v případě terénních záznamů je spíše matoucí (v případě ND OP jsou terénní záznamy vedeny pod citací jako zdroj z organizačních důvodů, ovšem z bibliografického hlediska nejsou terénní záznamy de facto zdrojem).

Komplikovanější situace nastává v případě rozsáhlých importů už ostatních aplikací, kdy jsou faunistické/floristické údaje dostupné právě přes portál ND OP, ale ta není jejich primárním úložištěm. Zde je naopak třeba citaci zdroje použít.

Novák X. 2008. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0NNN. AOPK ČR, Praha. AOPK ČR RRRR. Nálezová databáze ochrany přírody. [on-line databáze; portal.nature.cz]. [cit. RRRR-MM-DD]


Copyright (c) 2006 - 2021, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR