logo
 

DATA DS

Nápověda filtrace ND

Nápověda k filtraci nálezových dat AOPK ČR

Úvod

Zpět k obsahu

Každý přihlášený uživatel, který má práva nahlížet na nálezy v nálezové databázi, má k dispozici filtr nálezových dat (viz Obr. 1.). V něm je možné vyplnit jednu nebo více hodnot a stisknout [Filtrovat]. Výsledky hledání se zobrazí ve spodní části okna pod filtrem. Standardně je k dispozici tzv. Zkrácený výpis obsahující jen nejdůležitější položky nálezů, v horní části je možné zapnout i [Plný výpis] zobrazující více položek nálezu. Celý nález je rovněž možné zobrazit v tzv. Kartě nálezu, kde je možné zobrazit všechny hodnoty vztahující se k danému jednomu záznamu. Seznam vybraných nálezů ve Výsledku hledání lze zobrazit i v mapě (viz. odkaz [Zobrazit mapu v novém okně] pod oknem filtru) a rovněž exportovat tento seznam výsledků hledání jako xml či html stránku či jako csv soubor, který je možné načíst např. do MS Excelu.

Obr. 1: Ukázka možného vyplnění filtru

Ukázka možného vyplnění filtru


Vyplnění filtru

Zpět k obsahu

Filtr hledá standardně zleva – tzn. uživatel nemusí dopisovat celé hodnoty. Stačí pouze tři počáteční znaky u libovolné z textových položek filtru. Příklad: Hledá-li uživatel všechny nálezy výra velkého v ND stačí napsat pouze tři znaky z latinského názvu taxonu do pole [Druh (latinsky)] (Bub) a stisknout [Filtrovat]. Výsledkem je výpis všech nálezů kde Druh začíná slovem Bub. Samozřejmě je lepší specifikovat filtr přesněji (Bubo bubo), uživatel tak získá výsledek filtru odpovídající přesněji zadanému filtru – tudíž jen hodnoty, které potřebuje a v konečném důsledku je přesněji zadaný filtr i rychlejší.
Obdobně je možné hledat všechny textové položky filtru (Lokalizace, Autor, Zdroj, Projekt, Datová sada, Zapsal, Název katastru).
 • Hromadný výběr seznamu hodnot

  Zpět k obsahu

  Filtr umožňuje u vybraných položek (Druh, Lokalizace, Autor, Zdroj, Projekt, Datová sada, Zapsal, Název katastru) filtrovat naráz až 20 hodnot, a to použitím tlačítka lupa - výběr pomocí seznamu hodnot (viz. Obr. 2).

  Obr. 2: Hromadný výběr seznamu hodnot

  Hromadný výběr seznamu hodnot

  V seznamu hodnot je třeba v levé části použít filtr na vyhledávání hodnoty, po jejím úspěšném vyhledání je třeba jí pomocí [Vybrat] přenést na pravou část mezi Vybrané hodnoty k přenosu do filtru. Kliknutím na [Přenést do flitru] se vybrané hodnoty přenesou do filtru a je možno je filtrovat. Na Obr. 3 je vidět použití hromadného výběru hodnot k filtru. Filtr bude hledat všechny druhy v položce Druh (latinsky) od autorů Tejrovský Vít a Tomešek Martin.

  Obr. 3: Použití hromadného výběru hodnot ve filtru

  Použití hromadného výběru hodnot ve filtru


 • Podmínka NOT ve filtru

 • Zpět k obsahu

  Filtr umožňuje u vybraných položek (Druh, Lokalizace, Autor, Zdroj, Projekt, Datová sada, Zapsal) použít pomocí tlačítka podmínka NOT podmínku NOT. Na Obr. 4 je vidět použití podmínky NOT u autora. Filtr bude hledat všechny druhy v položce Druh (latinsky) kromě autorů Tejrovský Vít a Tomešek Martin.
  Podmínek NOT je možno v jednom filtru použít více.

  Obr. 4: Použití podmínky NOT

  Použití podmínky NOT

 • Parametry filtru

  Zpět k obsahu

  • Druh – filtrují se pouze latinské názvy taxonů
  • Hledání podle data nálezu doporučujeme specifikovat úzkým rozmezím let (1 - 5 let). Formát zápisu data je vidět na Obr. 1.
  • ID akce/nálezu – pomocí tohoto pole je možno si vyfiltrovat jednu akci či jeden nález, ID kódy se zobrazují ve výsledcích hledání
  • Lokalizace – filtr dle názvu lokalizace, název lokalizace vytváří zapisovatel při zápisu daného údaje
  • Autor – autor nálezu, autorů nálezů může být i každého nálezu několik
  • Zdroj – název zdroje, ze kterého pochází daný nález. Seznam zdrojů (včetně počtu odpovídajících nálezů) lze nalézt na úvodní stránce Portálu AOPK v sekci Statistiky.
  • Projekt – název projektu, v jehož rámci byla daná data sebrána
  • Datová sada – název datové sady, ze které pochází dané nálezy
  • Zapsal – jméno zapisovatele nálezu. Nemusí být totožné s autorem nálezu. Obvykle má zapisovatel práva k editaci svých nálezů.
  • Osobní (jen mnou zapsané) – tato funkce filtruje všechny nálezy zapsané přihlášeným uživatelem, neznamená to ale, že vyfiltruje záznamy, kde přihlášený uživatel je pozorovatelem, ale není zapisovatelem.
  • Pozitivní nálezy – Po zaškrtnutím této položky budou ve Výsledku filtru zobrazeny jen záznamy odpovídající zadanému filtru a zároveň jen ty nálezy, které reprezentují prezenci daného taxonu na lokalitě v čase. V případě, že se jedná o potvrzenou absenci hledaného druhu na lokalitě jedná se o tzv. Negativní nález a tyto nálezy jsou ve Výsledcích hledání zobrazeny šedivě oproti standardní černé (u nálezů s potvrzenou prezencí druhu).
  • Kategorie – Jedná se o uměle stanovené vyšší taxonomické kategorie, které nenahrazují aktuální v DS AOPK ČR udržovaný taxonomický seznam. Tyto uměle stanovené kategorie definují vždy množinu taxonů u nichž se předpokládá, že mají stejný seznam vyplňovaných položek na formuláři nálezů a mají vždy stanoveného garanta.
  • Region - regionální pracoviště – Výběrem příslušného regionálního pracoviště získá uživatel seznam všech nálezů odpovídajících zadanému filtru, které svojí lokalizací spadají na seznam polí síťového mapování daného pracoviště.
  • Název katastru – výběr názvu katastru – jedná se o prostorové omezení filtru.
  • Pole síťového mapování - je potřeba zadat celé (4 místné číslo). Uživatel má možnost si toto pole vybrat i interaktivně v mapě, což je vhodné, pokud kód pole nezná. V mapě pro výběr pole síťového mapování je třeba použít ikonu pro výběr čísla pole síťového mapování . Výsledkem této funkce je, že se tato hodnota automaticky předvyplní do filtru. Filtr je možno případně doplnit a nebo stisknout hned [Filtrovat].
  • Nálezy s lokalitou – vyplněním tohoto parametru výběrem z číselníku je omezen filtr přesností lokalizace daného nálezu. U bodových lokalizací je přesnost lokalizace daná zapisovatelem (defaultně 0), u liniových a polygonových lokalizací je přesnost daná nejdelší vzdáleností bodu lokalizace od centroidu. Nechceme-li mít ve výsledku filtru nálezy s přesností např. na pole síťového mapování, je třeba vybrat patřičnou vzdálenost v tomto parametru.
  • Zatržením pole [Nerozlišovat malá/VELKÁ písmena] – filtr nebude rozlišovat malá a velká písmena – vhodné zejména při filtrování názvu lokalizace – ovšem filtr poběží delší dobu.
  • V pravé části filtru je možno vybírat zaškrtnutím pouze zvláště chráněné druhy. Jsou možné různé kombinace kategorie ochrany.


 • Kombinace parametrů ve filtru

  Zpět k obsahu

  Podmínky filtru – z důvodu rychlosti filtrování je filtr omezen podmínkami. Jednotlivé parametry jsou rozděleny do šesti skupin (viz. Obr. 5). Pole 0 nemají vliv na podmínky filtru, ale filtr s nimi pracuje - "nerozlišovat..." a "hledat..." a "pozitivní nálezy" fungují k jakémukoli relevantnímu poli.

  Obr. 5: Rozdělení parametrů filtru do skupin

  Rozdělení parametrů filtru do skupin  Filtrovat je možno, pokud je splněna alespoň jedna z následujících podmínek:
  1. Je vyplněno alespoň jedno pole 1 bez podmínky NOT.
  2. Není-li vyplněno pole 1 bez podmínky NOT, musí být ve filtru kombinace pole 2 s alespoň jedním dalším polem libovolné skupiny bez NOT podmínky.
  3. Dále platí
   1. "Zákon 114/92 Sb." mezi sebou: - jakákoli kombinace je možná
   2. "Směrnice(92/43/EEC)" a "Směrnice(72/409/EEC)"mezi sebou: jakákoli kombinace je možná
   3. "Validace" mezi sebou:
    1. „k validaci“ jen samostatně
    2. „ke garanci“ možno s „garantované“


Výsledky hledání

Zpět k obsahu

Výsledky hledání dle flitru se objeví pod filtrem (viz. Obr. 6). Počet vyfiltrovaných nálezů je vidět pod výsledkem hledání.

Obr. 6: Výsledky hledání

Výsledky hledání

Po zobrazení výsledků hledání je několik možností, jak dále postupovat:
Výsledek mapa - zobrazí výsledky filtru v mapovém okně – viz. Kapitola mapové zobrazení nálezů.
Výsledek síťová mapa - zobrazí výsledky filtru v polích síťového mapování dle počtu záznamů (viz. Obr. 7).

Obr. 7: Výsledky filtru v mapě polí síťového mapování

Výsledky filtru v mapě polí síťového mapování

Sumarizace nálezů dle druhu - vypíše výsledek filtru jako seznam všech taxonů, kategorii taxonů, jejich počet a zařazení mezi zvláště chráněné druhy rostlin či živočichů dle Zákona 114/92 Sb. a dle Směrnice EEC.

Obr. 8: Sumarizace nálezů dle druhu

Sumarizace nálezů dle druhu - výsledek

Sumarizace nálezů dle regionu - vypíše výsledek filtru jako seznam všech taxonů, kategorii taxonů, jejich počet a zařazení mezi zvláště chráněné druhy rostlin či živočichů dle Zákona 114/92 Sb. a dle Směrnice EEC dle jednotlivých regionů

Obr. 9: Sumarizace nálezů dle regionu

Sumarizace nálezů dle regionu - výsledekkarta- Zobrazí pro každý nález kartu nálezu, ve které se nacházejí všechny dostupné informace o daném nálezu – viz kapitola Karta nálezu.
edit - má-li přihlášený uživatel práva k danému nálezu (je jeho autorem nebo má práva jako garant), zobrazí se v poli edit možnost editovat daný nález. Kliknutím na tlačítko editovat se zapisovatel dostane (bez dalšího přihlašování) do aplikace NDOP, zobrazí se daný nález a je možno ho editovat.
export - Export Výsledků hledání - Seznam vybraných nálezů lze ze Zkráceného výpisu a i z Plného výpisu uložit jako XML, HTML či CSV soubor. Je možno exportovat jednotlivé stránky výpisu nebo všechny nálezy. Počet nálezů na stránku lze nastavit ve filtru. Exportovat lze naráz maximálně 2 000 nálezů. Podrobnosti o exportu jsou popsány v kapitole Export tabulkových dat.


Karta nálezu

Zpět k obsahu

Pohled na kartu nálezu umožňuje uživateli získat maximální množství informací o vybraném nálezu a dále tento výpis tisknout a nebo zobrazit tento nález v mapovém okně – viz. Obr. 10.

V kartě nálezu je možno měnit Zkrácený výpis [Karta nálezu] a Celkový výpis, kliknutím na tlačítko [Mapa] se zobrazí přímo daný zákres nálezu, kartu nálezu je možno si vytisknout, stejně jako je možno si ji uložit jako PDF dokument. Pokud máte k danému nálezu práva jako zapisovatel či garant, tak můžete nález editovat a přes tlačítko [Editovat] se dostat přímo do editační aplikace NDOP.

Obr. 10: Karta nálezu

Karta nálezu


Mapové zobrazení nálezu

Zpět k obsahu

Samostatné okno odpovídající seznamu vybraných nálezů z filtru je možné zobrazit po stisknutí Zobrazit [mapu] v novém okně. V mapě se zobrazí výsledek vámi zvoleného filtru. Mapa disponuje standardními funkcemi pro práci v mapě (viz Obr. 11). Mapové okno je možno pochopitelně zobrazit i prázdné, veškerá funkčnost je zachována.

Obr. 11: Mapové zobrazení výsledku filtru

Mapové zobrazení výsledku filtru

plus - (zoom +) přiblížení v mapě
minus - (zoom –)oddálení v mapě
hand - posun v mapě
ČR - návrat na zobrazení celé republiky
zpět - krok zpět v mapě
info - info – vypíše všechny nálezy zapsané na dané lokalizaci – viz. Obr. 12. Je možné si tímto způsobem přímo z mapy zobrazit Kartu nálezu.

Obr. 12: Výpis nálezů v mapovém okně

Výpis nálezů v mapovém okně

Pole síťového mapování - předvyplní číslo pole síťového mapování do filtru.
CSV výpis - do tabulky typu csv vypíše seznam všech taxonů, taxonomickou skupinu a počet nálezů daného taxonu nacházejících se v daném poli, bez ohledu na výsledky filtru.


 • Prostorový filtr

  Zpět k obsahu

  Filtr v mapě - umožňuje filtrovat přímo v mapě pomocí vybraného obdélníku. Lokalizační filtr funguje zhruba od měřítka 1 : 5 000 a větším, pokud je mapový výřez ve vhodném měřítku, je tlačítko bez vnitřní lupy – viz. Obr. 13. Po vybrání vhodného obdélníku se ve filtru zobrazí řádek: Omezení filtru. Po vyfiltrování se budou zobrazovat nálezy umístěné pouze ve vybraném obdélníku. Prostorový filtr je možno zrušit kliknutím na [deaktivovat]. Prostorový filtr je možno použít dvěma způsoby:
  1) V prázdné mapě bez předchozího filtru nálezů: v tomto případě prostorový filtr vrátí všechny zákresy vyskytující se na daném území a v tabulkovém filtru je pak možno si vyfiltrovat všechny nálezy na daném území či si tento výběr libovolně omezit.
  2) Po předchozím tabulkovém filtru: v tomto případě prostorový filtr vrátí pouze zákresy, jejichž odpovídající nálezy vyhovují podmínce tabulkového filtru.

  Obr. 13: Filtrování lokalizací v mapovém okně

  Filtrování lokalizací v mapovém okně

 • Export lokalizací

  Zpět k obsahu

  Uložení - uloží všechny lokalizace zobrazené v daném mapovém výřezu (nemusí to být tedy celá republika), vytvoří se polygonová, liniová a bodová vrstva (formát Esri shapefile), respektive pouze ty vrstvy, které se objevují v daném výřezu (obvykle polygonová a bodová). Ve všech uložených vrstvách se nachází pole IDX_NDLOK, které lze prolinkovat s polem ID_LOKALIZACE z exportu nálezů ve výsledku filtru.
  Mapka - umožňuje filtrovat data z celé mzchú – po vybrání dané mzchú se ve filtru zobrazí řádek: Omezení filtru. Po vyfiltrování se budou zobrazovat nálezy umístěné pouze ve vybrané mzchú. Prostorový filtr je možno zrušit kliknutím na [deaktivovat].

  Pohyb v mapě a vyhledávání lokalit usnadňuje rovněž výběr katastrů a mzchú v pravém horním rohu mapového okna.
  Výběr
  Po vybrání typu hledání je potřeba napsat alespoň část hledaného názvu, filtr hledá fulltextově, takže najde hledaný text i uprostřed řetězce viz Obr. 14. Po kliknutí na daný katastr (mzchú) se mapový výřez na daný objekt nazoomuje. Tento postup je možno použít např. v kombinaci s filtrováním všech dat v dané mzchú.

  Obr. 14: Vyhledávání pomocí názvu katastrů či mzchú

  Vyhledávání pomocí názvu katastrů či mzchú

Export tabulkových dat

Zpět k obsahu

Vyfiltrovaná data je možno vyexportovat kliknutím na tlačítko Export pod výsledkem filtru. Je možno exportovat jednotlivé stránky či všechna data, ovšem export je omezen maximálním počtem 2000 exportovaných nálezů. Pokud je potřeba vyexportovat více nálezů, je třeba exportovat vícekrát.

Obr. 15: Export výsledků filtru

Export výsledků filtru

Export tabulkových dat Vyfiltrovaná data je možno vyexportovat kliknutím na tlačítko pod výsledkem filtru. Je možno exportovat jednotlivé stránky či všechna data, ovšem export je omezen maximálním počtem 2000 exportovaných nálezů. Pokud je potřeba vyexportovat více nálezů, je třeba exportovat vícekrát. Obr. 15: Export výsledků filtru Zatržením odpovídajícího parametr v horní liště máme možnost exportovat samotná vyfiltrovaná data, sumu nálezů dle druhu (výsledek filtru), sumu nálezů dle zdroje (výsledek filtru) či popis sloupců. Všechna tato data můžeme exportovat jako soubor typu csv, xml či html zatržením příslušného typu v dolní části exportu.

- Export nálezů – při exportu nálezů si vybereme parametry požadované k exportu jejich zatržením. Defaultně je nastaven export základních parametrů (viz. Obr. 15).

Tab. 1: Export nálezů do html

Export nálezů do html

- Export sumy nálezů dle druhu – při tomto exportu se zobrazí kategorie druhu, název taxonu, počet, kolikrát se daný taxon nachází ve výsledku filtru, a kategorie ochrany dle Zákona 114/92 Sb. a Směrnice EEC.

Tab. 2: Export sumy nálezů do html

Export sumy nálezů do html

- Export sumy nálezů dle zdroje - při tomto exportu se zobrazí název zdroje a počet, kolik taxonů se z jednotlivých zdrojů nachází ve výsledcích filtru.

Tab. 3: Export sumy zdrojů do html

Export sumy zdrojů do html

- Export popisu sloupců – jedná se o převodník mezi původními (Zkrácený název) (viz. např. Karta nálezů) a vyexportovanými (Název) názvy sloupců

Tab. 4: Export popisu sloupců do html

Export popisu sloupců do html

Copyright (c) 2006 - 2021, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR