Portál ISOP AOPK ČR
 

DATA DS

Přehled hodnocení stavu TPS z hlediska ochrany       [Vyhledávání]      [Filtr]
TPSZKRÁCENÝ NÁZEVBIOREGIONROKARRLSFBVSOROHZMH
1340Vnitrozemské slané loukykontinentální2013FVU2U2U2U2
1340Vnitrozemské slané loukypanonský2013FVU2U2U2U2
1340Vnitrozemské slané loukykontinentální2007U2U2U2U1U2
1340Vnitrozemské slané loukypanonský2007U2U2U2U1U2
2330Otevřené trávníky kontinentálních dun s paličkovcem a psinečkemkontinentální2013FVFVU2U1U2
2330Otevřené trávníky kontinentálních dun s paličkovcem a psinečkempanonský2013FVFVFVFVFV
2330Otevřené trávníky kontinentálních dun s paličkovcem a psinečkemkontinentální2007U2FVU2U1U2
2330Otevřené trávníky kontinentálních dun s paličkovcem a psinečkempanonský2007FVFVU2FVU2
3130Oligotrofní až mezotrofní stojaté vody nížinného až subalpínského stupněkontinentální2013FVFVU1U1U1
3130Oligotrofní až mezotrofní stojaté vody nížinného až subalpínského stupněpanonský2013FVFVU1U1U1
3130Oligotrofní až mezotrofní stojaté vody nížinného až subalpínského stupněkontinentální2007FVFVU2U1U2
3130Oligotrofní až mezotrofní stojaté vody nížinného až subalpínského stupněpanonský2007FVFVU2FVU2
3140Tvrdé oligo-mezotrofní vody s bentickou vegetací parožnatekkontinentální2013FVFVU1FVU1
3140Tvrdé oligo-mezotrofní vody s bentickou vegetací parožnatekpanonský2013FVFVFVFVFV
3140Tvrdé oligo-mezotrofní vody s bentickou vegetací parožnatekkontinentální2007FVFVU1U1U1
3140Tvrdé oligo-mezotrofní vody s bentickou vegetací parožnatekpanonský2007FVFVU1FVU1
3150Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharitionkontinentální2013FVFVU2U1U2
3150Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharitionpanonský2013FVFVU2FVU2
3150Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharitionkontinentální2007U2XXU2U1U2
3150Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharitionpanonský2007U2XXU2U1U2
3160Přirozená dystrofní jezera a tůněkontinentální2013FVU2U1FVU2
3160Přirozená dystrofní jezera a tůněkontinentální2007U1U1U2FVU2
3220Alpínské řeky a bylinná vegetace podél jejich břehůkontinentální2013FVFVU1FVU1
3220Alpínské řeky a bylinná vegetace podél jejich břehůkontinentální2007FVFVU2U2U2
3230Alpínské řeky a jejich dřevinná vegetace s židoviníkem německýmkontinentální2013FVU2U2U2U2
3230Alpínské řeky a jejich dřevinná vegetace s židoviníkem německýmkontinentální2007U2U2FVFVU2
3240Alpínské řeky a jejich dřevinná vegetace s vrbou šedoukontinentální2013FVFVU1U1U1
3240Alpínské řeky a jejich dřevinná vegetace s vrbou šedoukontinentální2007U2U2U2U1U2
3260Nížinné až horské vodní toky s veg. sv. Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachionkontinentální2013FVFVU1U1U1
3260Nížinné až horské vodní toky s veg. sv. Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachionpanonský2013FVFVU1U1U1
3260Nížinné až horské vodní toky s veg. sv. Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachionkontinentální2007U2XXU2U1U2
3260Nížinné až horské vodní toky s veg. sv. Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachionpanonský2007U2XXU2U1U2
3270Bahnité břehy řek s vegetací svazů Chenopodion rubri p. p. a Bidention p. p.kontinentální2013FVU1U1U1U1
3270Bahnité břehy řek s vegetací svazů Chenopodion rubri p. p. a Bidention p. p.panonský2013FVU1FVFVU1
3270Bahnité břehy řek s vegetací svazů Chenopodion rubri p. p. a Bidention p. p.kontinentální2007FVFVU2U2U2
3270Bahnité břehy řek s vegetací svazů Chenopodion rubri p. p. a Bidention p. p.panonský2007FVU2U2FVU2
40A0Kontinentální opadavé křovinykontinentální2013FVFVFVFVFV
40A0Kontinentální opadavé křovinypanonský2013FVFVFVU1U1
40A0Kontinentální opadavé křovinykontinentální2007U1U1FVFVU1
40A0Kontinentální opadavé křovinypanonský2007U1U2FVFVU2
4030Evropská suchá vřesovištěkontinentální2013FVFVU1U1U1
4030Evropská suchá vřesovištěpanonský2013FVFVFVU1U1
4030Evropská suchá vřesovištěkontinentální2007U2U2U2U1U2
4030Evropská suchá vřesovištěpanonský2007FVU2FVFVU2
4060Alpínská a boreální vřesovištěkontinentální2013FVFVFVFVFV
4060Alpínská a boreální vřesovištěkontinentální2007FVFVFVFVFV
4070Křoviny s borovicí klečí a pěnišníkemkontinentální2013FVFVFVFVFV
4070Křoviny s borovicí klečí a pěnišníkemkontinentální2007FVFVFVFVFV
4080Subarktické vrbové křovinykontinentální2013FVFVFVFVFV
4080Subarktické vrbové křovinykontinentální2007FVFVFVFVFV
5130Formace jalovce obecného na vřesovištích nebo vápnitých trávnícíchkontinentální2013FVFVU1U1U1
5130Formace jalovce obecného na vřesovištích nebo vápnitých trávnícíchpanonský2013FVFVFVFVFV
5130Formace jalovce obecného na vřesovištích nebo vápnitých trávnícíchkontinentální2007U2U2U1U2U2
5130Formace jalovce obecného na vřesovištích nebo vápnitých trávnícíchpanonský2007FVU2FVFVU2
6110Vápnité nebo bazické skalní trávníky (Alysso-Sedion albi)kontinentální2013FVFVU1U1U1
6110Vápnité nebo bazické skalní trávníky (Alysso-Sedion albi)panonský2013FVFVFVU1U1
6110Vápnité nebo bazické skalní trávníky (Alysso-Sedion albi)kontinentální2007FVFVU1U1U1
6110Vápnité nebo bazické skalní trávníky (Alysso-Sedion albi)panonský2007FVFVU2FVU2
6150Silikátové alpínské a boreální trávníkykontinentální2013FVFVFVFVFV
6150Silikátové alpínské a boreální trávníkykontinentální2007FVFVFVFVFV
6190Panonské skalní trávníky (Stipo-Festucetalia pallentis)kontinentální2013FVFVU1U1U1
6190Panonské skalní trávníky (Stipo-Festucetalia pallentis)panonský2013FVFVFVFVFV
6190Panonské skalní trávníky (Stipo-Festucetalia pallentis)kontinentální2007FVFVU1FVU1
6190Panonské skalní trávníky (Stipo-Festucetalia pallentis)panonský2007FVFVU1FVU1
6210Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) kontinentální2013FVFVU2U1U2
6210Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) panonský2013FVFVU1U2U2
6210Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) kontinentální2007U2U2U2U1U2
6210Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) panonský2007U2U2U2U1U2
6230Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských a podhorských oblastechkontinentální2013FVFVU2U2U2
6230Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských a podhorských oblastechkontinentální2007FVFVU2U1U2
6240Subpanonské stepní trávníkykontinentální2013FVFVU2U1U2
6240Subpanonské stepní trávníkypanonský2013FVFVU1U1U1
6240Subpanonské stepní trávníkykontinentální2007U2U2U2U1U2
6240Subpanonské stepní trávníkypanonský2007U2U2U2U1U2
6250Panonské sprašové stepní trávníkypanonský2013FVFVU1U1U1
6250Panonské sprašové stepní trávníkypanonský2007U2U2U1U1U2
6260Panonské písčité stepi panonský2013FVFVFVFVFV
6260Panonské písčité stepi panonský2007FVU2U1FVU2
6410Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdáchkontinentální2013FVFVU2U1U2
6410Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdáchpanonský2013FVFVU1U1U1
6410Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdáchkontinentální2007U2U2U2U1U2
6410Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdáchpanonský2007U2U2FVU1U2
6430Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupněkontinentální2013FVU2U2U1U2
6430Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupněpanonský2013FVFVU1U1U1
6430Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupněkontinentální2007FVFVU2U1U2
6430Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupněpanonský2007FVFVU2U2U2
6440Nivní louky říčních údolí svazu Cnidion dubiikontinentální2013FVFVU1U1U1
6440Nivní louky říčních údolí svazu Cnidion dubiipanonský2013FVFVU1U1U1
6440Nivní louky říčních údolí svazu Cnidion dubiikontinentální2007U2U2U1FVU2
6440Nivní louky říčních údolí svazu Cnidion dubiipanonský2007U2U2U2U1U2
6510Exten. sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis)kontinentální2013FVFVU2U1U2
6510Exten. sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis)panonský2013FVU1U1FVU1
6510Exten. sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis)kontinentální2007FVFVU2U1U2
6510Exten. sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis)panonský2007FVFVU2U1U2
6520Horské sečené loukykontinentální2013FVFVU1U1U1
6520Horské sečené loukykontinentální2007FVFVU2U1U2
7110Aktivní vrchovištěkontinentální2013FVFVU1U1U1
7110Aktivní vrchovištěkontinentální2007FVFVU1FVU1
7120Degradovaná vrchoviště (ještě schopná přirozené obnovy)kontinentální2013FVFVU2U2U2
7120Degradovaná vrchoviště (ještě schopná přirozené obnovy)kontinentální2007U1U1U2U2U2
7140Přechodová rašeliniště a třasovištěkontinentální2013FVU1U1U1U1
7140Přechodová rašeliniště a třasovištěpanonský2013FVFVU1FVU1
7140Přechodová rašeliniště a třasovištěkontinentální2007U1U1U1U1U1
7140Přechodová rašeliniště a třasovištěpanonský2007FVFVXXFVFV
7150Prolákliny na rašelinném podloží (Rhynchosporion)kontinentální2013FVFVU1U1U1
7150Prolákliny na rašelinném podloží (Rhynchosporion)kontinentální2007FVU1U1U1U1
7210Vápnitá slatiniště s mařicí pilovitou a druhy svazu Caricion davallianaekontinentální2013FVFVFVFVFV
7210Vápnitá slatiniště s mařicí pilovitou a druhy svazu Caricion davallianaekontinentální2007FVFVFVFVFV
7220Petrifikující prameny s tvorbou pěnovců (Cratoneurion)kontinentální2013FVFVU1U1U1
7220Petrifikující prameny s tvorbou pěnovců (Cratoneurion)kontinentální2007U1U1U2U1U2
7230Zásaditá slatiništěkontinentální2013FVFVU1FVU1
7230Zásaditá slatiništěkontinentální2007U1U1U1U1U1
7230Zásaditá slatiništěpanonský2007U2U2FVFVU2
8110Silikátové sutě horského až niválního stupně (Androsacetalia alpinae a Galeopsietalia ladani)kontinentální2013FVFVFVFVFV
8110Silikátové sutě horského až niválního stupně (Androsacetalia alpinae a Galeopsietalia ladani)kontinentální2007FVXXFVFVFV
8150Středoevropské silikátové sutěkontinentální2013FVFVU1FVU1
8150Středoevropské silikátové sutěpanonský2013FVFVFVFVFV
8150Středoevropské silikátové sutěkontinentální2007FVFVU2U1U2
8150Středoevropské silikátové sutěpanonský2007FVFVXXFVFV
8160Vápnité sutě pahorkatin a horského stupněkontinentální2013FVFVFVU1U1
8160Vápnité sutě pahorkatin a horského stupněpanonský2013FVFVU1FVU1
8160Vápnité sutě pahorkatin a horského stupněkontinentální2007FVFVU2FVU2
8160Vápnité sutě pahorkatin a horského stupněpanonský2007FVFVU2FVU2
8210Chasmofytická vegetace vápnitých skalnatých svahůkontinentální2013FVFVU1FVU1
8210Chasmofytická vegetace vápnitých skalnatých svahůpanonský2013FVFVFVFVFV
8210Chasmofytická vegetace vápnitých skalnatých svahůkontinentální2007FVFVU2FVU2
8210Chasmofytická vegetace vápnitých skalnatých svahůpanonský2007FVFVU1FVU1
8220Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahůkontinentální2013FVFVU1FVU1
8220Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahůpanonský2013FVFVU1FVU1
8220Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahůkontinentální2007FVFVU2U1U2
8220Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahůpanonský2007FVFVU1FVU1
8230Pionýrská vegetace silikátových skal (Sedo-Scleranthion, Sedo albi-Veronicion dillenii)kontinentální2013FVFVU1U1U1
8230Pionýrská vegetace silikátových skal (Sedo-Scleranthion, Sedo albi-Veronicion dillenii)panonský2013FVFVU1U1U1
8230Pionýrská vegetace silikátových skal (Sedo-Scleranthion, Sedo albi-Veronicion dillenii)kontinentální2007FVFVU2U1U2
8230Pionýrská vegetace silikátových skal (Sedo-Scleranthion, Sedo albi-Veronicion dillenii)panonský2007FVFVFVFVFV
8310Jeskyně nepřístupné veřejnostikontinentální2013FVFVU1FVU1
8310Jeskyně nepřístupné veřejnostipanonský2013FVFVFVFVFV
8310Jeskyně nepřístupné veřejnostikontinentální2007FVFVU1FVU1
8310Jeskyně nepřístupné veřejnostipanonský2007FVFVFVFVFV
91D0Rašelinný leskontinentální2013FVFVU1U1U1
91D0Rašelinný lespanonský2013FVFVU1FVU1
91D0Rašelinný leskontinentální2007U1U1U2U1U2
91D0Rašelinný lespanonský2007FVFVFVFVFV
91E0Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) kontinentální2013FVFVU2U1U2
91E0Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) panonský2013FVFVU1U1U1
91E0Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) kontinentální2007U1U1U2FVU2
91E0Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) panonský2007FVFVU2U1U2
91F0Smíšené lužní lesy podél velkých řek (Ulmenion minoris)kontinentální2013FVFVU1U1U1
91F0Smíšené lužní lesy podél velkých řek (Ulmenion minoris)panonský2013FVFVU1U1U1
91F0Smíšené lužní lesy podél velkých řek (Ulmenion minoris)kontinentální2007FVFVU2U1U2
91F0Smíšené lužní lesy podél velkých řek (Ulmenion minoris)panonský2007FVFVU2FVU2
91G0Panonské dubohabřinykontinentální2013FVFVU1FVU1
91G0Panonské dubohabřinypanonský2013FVFVU1U1U1
91G0Panonské dubohabřinykontinentální2007FVFVU2FVU2
91G0Panonské dubohabřinypanonský2007FVFVU2U1U2
91H0Panonské šipákové doubravykontinentální2013FVU2U2U2U2
91H0Panonské šipákové doubravypanonský2013FVU2U2U2U2
91H0Panonské šipákové doubravykontinentální2007FVU2U2U1U2
91H0Panonské šipákové doubravypanonský2007FVU2U2U2U2
91I0Eurosibiřské stepní doubravykontinentální2013FVU2U1FVU2
91I0Eurosibiřské stepní doubravypanonský2013FVU2U1U1U2
91I0Eurosibiřské stepní doubravykontinentální2007U1U2U2U1U2
91I0Eurosibiřské stepní doubravypanonský2007U1U2U2U1U2
91T0Středoevropské lišejníkové borykontinentální2013FVFVU1U2U2
91T0Středoevropské lišejníkové borykontinentální2007FVFVU2U1U2
91U0Lesostepní bory (Cytiso-Pinetalia)kontinentální2013FVFVU1U1U1
91U0Lesostepní bory (Cytiso-Pinetalia)kontinentální2007U1XXU2U2U2
9110Bučiny asociace Luzulo-Fagetumkontinentální2013FVFVU2U1U2
9110Bučiny asociace Luzulo-Fagetumkontinentální2007FVFVU2U1U2
9130Bučiny asociace Asperulo-Fagetumkontinentální2013FVFVU1U1U1
9130Bučiny asociace Asperulo-Fagetumkontinentální2007FVFVU2U1U2
9140Středoevropské subalpínské bučiny s javorem a šťovíkem horskýmkontinentální2013FVFVXXXXXX
9140Středoevropské subalpínské bučiny s javorem a šťovíkem horskýmkontinentální2007FVFVU2FVU2
9150Středoevropské vápencové bučiny (Cephalanthero-Fagion)kontinentální2013FVFVU1U1U1
9150Středoevropské vápencové bučiny (Cephalanthero-Fagion)kontinentální2007FVFVU2FVU2
9170Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetumkontinentální2013FVFVU1U1U1
9170Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetumpanonský2013FVFVU1U2U2
9170Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetumkontinentální2007FVFVU2U1U2
9170Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetumpanonský2007FVFVU2FVU2
9180Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklíchkontinentální2013FVFVU1U1U1
9180Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklíchpanonský2013FVFVU2U2U2
9180Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklíchkontinentální2007FVFVU2U1U2
9180Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklíchpanonský2007FVFVU2FVU2
9190Staré acidofilní doubravy s dubem letním na písčitých pláníchkontinentální2013FVFVU2U1U2
9190Staré acidofilní doubravy s dubem letním na písčitých pláníchkontinentální2007FVFVU2U1U2
9190Staré acidofilní doubravy s dubem letním na písčitých pláníchpanonský2007FVFVU2U2U2
9410Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea)kontinentální2013FVU1U1U1U1
9410Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea)kontinentální2007FVFVU2U1U2

Copyright (c) 2006 - 2021, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR