Portál ISOP AOPK ČR
 

DATA DS

Seznam typů přírodních stanovišť      
  Nerozlišovat malá/VELKÁ    Částečný výpis >    Export CSV> XML> HTML>TXT>
č.Kód Popis Skupina TPS Priorita Přírodní biotop Bioregion
11340Vnitrozemské slané loukyPobřežní a halofytní stanovištěpT7CON, PAN
22330Otevřené trávníky kontinentálních dun s paličkovcem (Corynephorus) a psinečkem (Agrostis)Pobřežní písečné a vnitrozemské dunynT5.1, T5.2, T5.3CON, PAN
33130Oligotrofní až mezotrofní stojaté vody nížinného až subalpínského stupně kontinentální a alpínské oblasti a horských poloh jiných oblastí, s vegetací tříd Littorelletea uniflorae nebo Isoëto-NanojunceteaSladkovodní stanovištěnM2.1, M2.2, M2.3, M3, V6CON, PAN
43140Tvrdé oligo-mezotrofní vody s bentickou vegetací parožnatekSladkovodní stanovištěnV5CON, PAN
53150Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo HydrocharitionSladkovodní stanovištěnV1A, V1B, V1C, V1D, V1E, V1FCON, PAN
63160Přirozená dystrofní jezera a tůněSladkovodní stanovištěnV3CON
73220Alpínské řeky a bylinná vegetace podél jejich břehůSladkovodní stanovištěnM4.3CON
83230Alpínské řeky a jejich dřevinná vegetace s židoviníkem německým (Myricaria germanica)Sladkovodní stanovištěnM4.2CON
93240Alpínské řeky a jejich dřevinná vegetace s vrbou šedou (Salix elaeagnos)Sladkovodní stanovištěnK2.2CON
103260Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-BatrachionSladkovodní stanovištěnV4ACON, PAN
113270Bahnité břehy řek s vegetací svazů Chenopodion rubri p. p. a Bidention p. p.Sladkovodní stanovištěnM6CON, PAN
1240A0Kontinentální opadavé křoviny Vřesoviště a křoviny mírného pásupK4A, K4BCON, PAN
134030Evropská suchá vřesovištěVřesoviště a křoviny mírného pásunT8.1B, T8.2B, T8.3CON, PAN
144060Alpínská a boreální vřesovištěVřesoviště a křoviny mírného pásunA2.1, A2.2CON
154070Křoviny s borovicí klečí (Pinus mugo) a pěnišníkem Rhododendron hirsutum (Mugo-Rhododendretum hirsuti)Vřesoviště a křoviny mírného pásupA7CON
164080Subarktické vrbové křovinyVřesoviště a křoviny mírného pásunA8.1, A8.2CON
175130Formace jalovce obecného (Juniperus communis) na vřesovištích nebo vápnitých trávnícíchTuholisté křovinynT2.3A, T3.4B, T8.1A, T8.2ACON, PAN
186110Vápnité nebo bazické skalní trávníky (Alysso-Sedion albi) Přirozená a polopřirozená travinná společenstvapT6.2A, T6.2BCON, PAN
196150Silikátové alpínské a boreální trávníkyPřirozená a polopřirozená travinná společenstvanA1.1, A1.2, A3CON
206190Panonské skalní trávníky (Stipo-Festucetalia pallentis)Přirozená a polopřirozená travinná společenstvanT3.1, T3.2CON, PAN
216210Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia)Přirozená a polopřirozená travinná společenstvanT3.3C, T3.3D, T3.4A, T3.4C, T3.4D, T3.5A, T3.5BCON, PAN
226210Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) (* význačná naleziště vstavačovitých)Přirozená a polopřirozená travinná společenstvapT3.3C, T3.3D, T3.4A, T3.4C, T3.4D, T3.5A, T3.5BCON, PAN
236210Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) (* význačná naleziště vstavačovitých)Přirozená a polopřirozená travinná společenstvapT3.3C, T3.3D, T3.4A, T3.4C, T3.4D, T3.5A, T3.5B
246210Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia)Přirozená a polopřirozená travinná společenstvanT3.3C, T3.3D, T3.4A, T3.4C, T3.4D, T3.5A, T3.5B
256230Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech)Přirozená a polopřirozená travinná společenstvapT2.1, T2.2, T2.3BCON
266240Subpanonské stepní trávníkyPřirozená a polopřirozená travinná společenstvapT3.3ACON, PAN
276250Panonské sprašové stepní trávníkyPřirozená a polopřirozená travinná společenstvapT3.3BPAN
286260Panonské písčité stepi Přirozená a polopřirozená travinná společenstvapT5.4PAN
296410Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae)Přirozená a polopřirozená travinná společenstvanT1.9CON, PAN
306430Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupněPřirozená a polopřirozená travinná společenstvanA4.1, A4.2, A4.3, M5, M7, T1.6, T1.8CON, PAN
316440Nivní louky říčních údolí svazu Cnidion dubiiPřirozená a polopřirozená travinná společenstvanT1.7CON, PAN
326510Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis)Přirozená a polopřirozená travinná společenstvanT1.1CON, PAN
336520Horské sečené loukyPřirozená a polopřirozená travinná společenstvanT1.2CON
347110Aktivní vrchovištěVrchoviště, rašeliniště a močálypR3.1, R3.3CON
357120Degradovaná vrchoviště (ještě schopná přirozené obnovy)Vrchoviště, rašeliniště a močálynR3.4CON
367140Přechodová rašeliniště a třasovištěVrchoviště, rašeliniště a močálynM1.6, R2.2, R2.3CON, PAN
377150Prolákliny na rašelinném podloží (Rhynchosporion)Vrchoviště, rašeliniště a močálynR2.4CON
387210Vápnitá slatiniště s mařicí pilovitou (Cladium mariscus) a druhy svazu Caricion davallianaeVrchoviště, rašeliniště a močálypM1.8CON
397220Petrifikující prameny s tvorbou pěnovců (Cratoneurion)Vrchoviště, rašeliniště a močálypR1.1, R1.3CON
407230Zásaditá slatiništěVrchoviště, rašeliniště a močálynR2.1CON, PAN
418110Silikátové sutě horského až niválního stupně (Androsacetalia alpinae a Galeopsietalia ladani)Skalní stanoviště a jeskyněnA6ACON
428150Středoevropské silikátové sutěSkalní stanoviště a jeskyněnS2BCON, PAN
438160Vápnité sutě pahorkatin a horského stupněSkalní stanoviště a jeskyněpS2ACON, PAN
448210Chasmofytická vegetace vápnitých skalnatých svahůSkalní stanoviště a jeskyněnS1.1CON, PAN
458220Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahůSkalní stanoviště a jeskyněnA5, A6B, S1.2CON, PAN
468230Pionýrská vegetace silikátových skal (Sedo-Scleranthion, Sedo albi-Veronicion dillenii)Skalní stanoviště a jeskyněnT6.1A, T6.1BCON, PAN
478310Jeskyně nepřístupné veřejnostiSkalní stanoviště a jeskyněnS3BCON, PAN
4891D0Rašelinný lesLesypL10.1, L10.2, L10.3, L10.4, L9.2A, R3.2CON, PAN
4991E0Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) LesypL2.1, L2.2, L2.4CON, PAN
5091F0Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis) a jilmem habrolistým (Ulmus minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo jasanem úzkolistým (Fraxinus angustifolia) podél velkých řek (Ulmenion minoris)LesynL2.3CON, PAN
5191G0Panonské dubohabřinyLesypL3.3A, L3.4CON, PAN
5291H0Panonské šipákové doubravyLesypL6.1CON, PAN
5391I0Eurosibiřské stepní doubravyLesypL6.2, L6.3, L6.4, L6.5ACON, PAN
5491T0Středoevropské lišejníkové boryLesynL8.1ACON
5591U0Lesostepní bory (Cytiso-Pinetalia)LesynL8.2CON
569110Bučiny asociace Luzulo-FagetumLesynL5.4CON
579130Bučiny asociace Asperulo-FagetumLesynL5.1CON
589140Středoevropské subalpínské bučiny (s javorem – Acer a šťovíkem horským – Rumex arifolius)LesynL5.2CON
599150Středoevropské vápencové bučiny (Cephalanthero-Fagion)LesynL5.3CON
609170Dubohabřiny asociace Galio-CarpinetumLesynL3.1, L3.2, L3.3BCON, PAN
619180Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklíchLesypL4CON, PAN
629190Staré acidofilní doubravy s dubem letním (Quercus robur) na písčitých pláníchLesynL7.2CON, PAN
639410Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea)LesynL9.1, L9.2B, L9.3CON

Copyright (c) 2006 - 2021, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR