Mapování biotopů

bitopy
V roce 2000 byl zahájen projekt Mapování biotopů ČR. Jeho hlavním smyslem bylo vytvoření odborného podkladu k navrhování evropsky významných lokalit (EVL) soustavy Natura 2000 pro jednotlivé typy přírodních stanovišť (habitaty). Mapování a následné řešení dílčích problémů probíhalo do roku 2005. Jeho výsledkem je základní vrstva mapování biotopů ČR (dále jen VMB), která přináší výchozí celoplošnou informaci o výskytu a stavu přírodních biotopů na území naší republiky.

Již v průběhu mapování bylo ale zřejmé, že vzniká datový zdroj, bez kterého se ochrana přírody nadále neobejde. A tak v roce 2006 na původní mapování navázal projekt Aktualizace VMB. Jeho cílem je udržovat vrstvu v aktuální podobě ve dvanáctiletých cyklech. Sběr dat v terénu se řídí metodikou mapování – aktuální pracovní verzí pro sezonu a prostorovou jednotkou aktualizace je jednoznačně vymezený aktualizační okrsek.

Současné využití aktualizované vrstvy mapování je podstatně širší, než byl původní účel pořízení. Data jsou na základě žádosti poskytována pracovníkům veřejné správy, vědecko-výzkumných institucí, komerčních subjektů a v neposlední řadě také studentům vysokých škol.

mapa biotopů Vrstva mapování representuje datový komplex, který se skládá z polygonové vrstvy segmentů biotopů a dvou relačních databází – biotopů a taxonů. Hranice segmentů se zakreslují do Základní mapy ČR v měřítku 1 : 10 000. K jejich identifikaci se využívá ortofotomapa případně lesnická obrysová mapa. Z primární vrstvy, která obsahuje také biotopy silně ovlivněné nebo vytvořené člověkem, jsou odvozeny vrstvy přírodních biotopů a typů přírodních stanovišť.

Aktualizovaná VMB je významným zdrojem nejen údajů o aktuální vegetaci, ale také pramenem floristických dat, která se převádí do Nálezové databáze ochrany přírody (ND OP). Importováno bylo již několik milionů údajů. Naprostou převahu činí nálezy cévnatých rostlin. V nepatrné míře jsou zastoupeny také nálezy mechů a lišejníků.

Reference:
CHYTRÝ, M.; KUČERA, T.; KOČÍ, M. (eds.) (2001). Katalog biotopů České republiky: Interpretační příručka k evropským programům Natura 2000 a Smaragd. Vyd. 1. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. 307 s. ISBN 80-86064-55-7.
HÄRTEL, H.; LONČÁKOVÁ, J.; HOŠEK, M. (eds.) (2009). Mapování biotopů v České republice: Východiska, výsledky, perspektivy. 1. vydání. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. 196 s., tabulky, mapy, CD-ROM. ISBN 978-80-87051-36-8.
CHYTRÝ, M.; KUČERA, T.; KOČÍ, M. (eds.) et al. (2010). Katalog biotopů České republiky. 2.upr. a rozš. vyd. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. 445 s. ISBN 978-80-87457-03-0.