logo
 

DATA DS

Červené seznamy

Červené seznamy slouží k objektivnímu posouzení stupně ohrožení druhů na určitém území(Ochrana přírody 4/2012). V České republice byly zatím zpracovány Červené seznamy cévnatých rostlin, mechorostů, lišejníků, hub (makromycetů), bezobratlých a obratlovců, na kterých se podílely jak odborné instituce, tak nevládní organizace. Červené seznamy nejsou sice právně závazné, ale jsou hlavním podkladem pro vytváření vyhlášek o chráněných rostlinách, a v některých případech i v případě rozhodování orgánů ochrany přírody.

Na těchto stránkách je možné stáhnout pouze červené seznamy, které byly vydány AOPK ČR, v ostatních případech, pokud je k dispozici, je uveden odkaz. AOPK ČR rovněž provozuje veřejně přístupný číselník druhů zařazených v červených seznamech v digitální podobě.

Červený seznam hub (makromycetů)
Holec J. et al. (2006): Červený seznam hub (makromycetů) České republiky. Příroda 24: 1-282.

Červené seznamy mechorostů
Kučera J., Váňa J. (2003): Check and Red List of bryophytes of the Czech Republic. Preslia 75: 193-222.
Kučera J., Váňa J. (2005): Seznam a červený seznam mechorostů České republiky (2005). Příroda 23: 1-104.
Kučera J., Váňa J., Hradílek Z. (2012): Bryophyte flora of the Czech Republic: update of the checklist and Red List and a brief analysis. Preslia 84: 813-850.

Červené seznamy lišejníků
Liška J., Palice Z., Slavíková Š. (2008): Checklist and Red List of lichens of the Czech Republic. Preslia 80: 151-182
Liška J., Palice Z. (2010): Červený seznam lišejníků České republiky (verze 1.1). Příroda 29: 3-66.

Červené seznamy cévnatých rostlin
Čeřovský J., Holub J. & Procházka F. (1979): Červený seznam flóry ČSR .– Památ. a Přír., 1979: 361–378.
Holub J. & Procházka F. (2000): Red List of vascular plants of the Czech Republic – 2000.– Preslia 72:187–230.
Procházka F. [ed.] (2001): Černý a červený seznam cévnatých rostlin České republiky (stav v roce 2000). – Příroda 18: 1–133.
Grulich V. (2012): Red List of vascular plants of the Czech Republic: 3rd edition. – Preslia 84: 631–645.

Červený seznam bezobratlých
Farkač J., Král D. & Škorpík M. [eds.] (2005): Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí. AOPK ČR, Praha. 760 pp.

Červený seznam obratlovců
Plesník J., Hanzal V. & Brejšková L. [eds.] (2003): Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Obratlovci. Příroda, Praha, 22: 1-184.

Copyright (c) 2006 - 2017, Agentura ochrany přírody a krajiny ČRlogo