logo
 

DATA DS

Nálezová data

Nálezové databáze slouží zejména pro ukládání floristických a faunistických dat (nálezů) s jejich časovou a prostorovou lokalizací včetně nezbytného popisu prostředí, nutného pro aktivní ochranu přírody (tj. pro management, hodnocení stavu a změn lokality apod.). Jde především o údaje z inventarizačních průzkumů a jiných výzkumů prováděných na území vyhlášených maloplošných zvláště chráněných území (MCHÚ), vyhlášených (resp. registrovaných) významných krajinných prvků (VKP), příp. na dalších lokalitách významných z hlediska ochrany přírody a krajiny či biodiverzity.

Podrobné statistiky nálezových dat AOPK ČR naleznete v odkazu STATISTIKY.

Pro veřejnost jsou k dispozici informace o druzích z Databáze C1 rostlin, naleznete zde informace o biologii, ekologii a stanovištních nárocích C1 druhů, areálech rozšíření, ohrožení v ostatních evropských zemích a historickém a současném rozšíření v České republice.

Rovněž je možné si prohlížet informace o jednotlivých druzích a jejich výskytu dle Nálezové databáze ochrany přírody na jednotlivých kartách druhů.


Copyright (c) 2006 - 2017, Agentura ochrany přírody a krajiny ČRlogo